80. redna seja Sveta regije Posavje

Danes je potekala 80. redna seja Sveta regije Posavje na katero so bili vabljeni tudi poslanci Državnega zbora. Obravnavali so naslednje vsebinske točke:

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1D) in

- Načrt aktivnosti v postopku priprave osnutkov pokrajinske zakonodaje in osnutek Zakona o pokrajinah.

V sklopu obravnave Zakona  o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin sta se sprejela dva sklepa:

1. Svet regije Posavje nasprotuje spremembi formule za izračun primerne porabe, saj očitno zgolj prerazporeja sredstva med občinam saj takšno spreminjanje formule ne rešuje ključnih problemov financiranja različnih skupin občin.

2. Država mora zagotoviti potrebna finančna sredstva vsem občinam za pokritje vseh zakonskih nalog, ki so jih dolžne izvajati. Predlagan sistem izračunane primerne porabe vsem občinam tega sedaj ne zagotavlja.

V sklopu obravnave Načrta aktivnosti v postopku priprave osnutkov pokrajinske zakonodaje in osnutek Zakona o pokrajinah so se sprejeli trije sklepi:

  1. Svet regije Posavje ne podpira predloga ureditve Slovenije na regije oziroma pokrajine, ki temeljijo na mestnih občinah kot središčih teh pokrajin. Opiranje na to ali ima posamezna regija v svojem okolju občino, ki je opredeljena kot mestna, ne more in ne sme biti edini pogoj oziroma kriterij za uvrščanje v posamezno pokrajino.

  • Svet regije Posavje  zahteva, da se dosedanja statistična razvojna regija Posavje oblikuje kot ena izmed pokrajin v novem predlogu o ustanovitvah pokrajin. Strokovni cilj uvedbe pokrajin je zagotovitev enakomernega policentričnega razvoja Slovenije, ki bo zagotavljal ustvarjanje delovnih mest v lokalnih okoljih. S priključitvijo v Dolenjsko bi bile Posavju odvzete številne razvojne priložnosti. Zato Svet regije Posavje enotno zagovarja samostojno pokrajino Posavje, ki zajema 6 občin, vključenih v razvojno in statistično regijo Posavje.

  • Svet regije Posavje zahteva, da se obstoječi predlog zakona v tem delu uskladi s 2. sklepom.

Več informacij: RRA Posavje, mag. Nataša Šerbec, e-naslov: natasa.serbec@rra-posavje.si

Image title

  Image title                                                                                                                         
Image title