JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJNA POSOJILA NA PROBLEMSKIH IN OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH - BP3


Datum objave: 7.06.2019

Razpisni rok: 19. 7. 2019, 30. 8. 2019, 15. 10. 2019, 29. 11. 2019

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Kontaktni podatki: info@regionalnisklad.si

POVEZAVA NA RAZPIS

Predmet javnega razpisa je spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest.

Skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih je 11.529.735,99 EUR, od tega je za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje namenjeno 2.120.000,00 EUR.

Upravičenci so mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki so registrirana po zakonu. Vlagatelj mora z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju ali obmejnem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice). V primeru, da se projekt nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote morajo vlagatelji na upravičenem območju registrirati podružnico oz.  poslovno enoto najkasneje do vložitve prvega zahtevka za črpanje sredstev oz. v primeru novogradnje najkasneje do zaključka projekta.

Več informacij na: www.regionalnisklad.si


P7R 2018 - MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO IN NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI

Datum objave: 28.12.2018 ter sprememba 31.5.2019

Razpisni rok: 1.2.2019, 1.3.2019, 1.4.2019, 1.5.2019, 1.6.2019, 1.7.2019, 1.9.2019 in 1.10.2019

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Kontaktni podatki: info@podjetniskisklad.si

POVEZAVA NA RAZPISPredmet javnega poziva so mikrokrediti za mikro mala in srednje velika podjetja. Namen je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Razpisanih je 8.760.000 EUR, od tega za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje namenjenih 1.950.000,00 EUR.

Več informacij na: www.podjetniskisklad.si