REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA
POSAVJE

Posavska štipendijska shema

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017


Regionalna razvojna agencija Posavje dne 29.6.2017 objavlja Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017.

 

Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v "Posavski statistični regiji", ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C in 8/16, ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija in sicer za šolsko leto 2016/2017


Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30.9.2017.

 

Razpisna dokumentacija:


 

 

Podrobnejše informacije na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško

Danica Kramžar, danica.kramzar@rra-posavje.si , telefon: 07 488 10 44

 


 

 

Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Posavske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2015/2016


S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo 3.12.2015 prejeli obvestilo, da RRA-ji NE BOMO objavili razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko leto 2015/2016. Edina rešitev trenutne situacije za delodajalce in štipendiste je objava javnega razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko leto 2015/2016 na Javnem skladu za razvoj kadrov in štipendije (http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-203-jr/). S prijavo na ta razpis imate delodajalci možnost nadaljevanja sofinanciranja štipendiranja dijakov in študentov.

 

Vsi delodajalci, ki želite sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko leto 2015/2016, se čim prej prijavite na razpis javnega sklada. Razpis je sicer odprt do 31.3.2016, vendar samo do porabe sredstev, kar pomeni, da v kolikor bo sredstev zmanjkalo se bo razpis pred razpisanim rokom zaprl. 

 


 

 

Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Posavske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2014/2015

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki izplačujejo kadrovske štipendije dijakom oziroma študentom (v nadaljevanju: štipendist) za šolsko/študijsko leto 2014/2015, s sedežem ali poslovno enoto na območju razvojne regije Posavje oziroma območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče ali Sevnica.

 

Vrednost razpisa je 50.109,29 EUR. Sofinanciranje se dodeli za šolsko/študijsko leto 2014/2015. Sredstva, ki jih zagotavlja RRA Posavje znašajo 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače skladno z ZŠtip-1, preostalo polovico zagotavljajo delodajalci v skladu s Pogodbo o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu, sklenjene med delodajalcem in RRA Posavje.

 

Delodajalec, ki se želi prijaviti na javni razpis mora izpolnjevati pogoje določene z zahtevami Javnega razpisa in v skladu z ZŠtip-1 ter Pravilnikom. Prav tako morajo izpolnjevati pogoje in zahteve Javnega razpisa, ZŠtip-1 in Pravilnika vsi štipendisti, za katere delodajalci uveljavljajo sofinanciranje kadrovske štipendije.

 

Delodajalec, ki se želi vključiti v Posavsko štipendijsko shemo mora RRA Posavje predložiti v celoti izpolnjeno, s strani zakonitega zastopnika podpisano in žigosano vlogo na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila v zaprti kuverti s pripisom "VLOGA na javni razpis - Posavska štipendijska shema" in označenim točnim nazivom in naslovom delodajalca, po pošti na naslov Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško ali osebno vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

 

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave, ki začne teči na dan objave razpisa (2.12.2014) in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. 03. 2015.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 

Podrobnejše informacije na RRA Posavje, CKŽ 2, Krško;

Sabina Kos: sabina.kos@rra-posavje.si; 07 488 10 44

 


 

 

Javni razpis štipendij v posavski štipendijski shemi za šolsko/študijsko leto 2013/2014

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Predmet razpisa

Štipendije iz RŠS so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili na območju posamezne razvojne regije ali drugače pomembno vplivali na razvoj v območju, iz katerega prihajajo.

Dosedanjim štipendistom Posavske štipendijske sheme, ki v šolskem letu 2013/2014 nadaljujejo izobraževanje na istem izobraževalnem programu, se ni potrebno prijaviti na ta razpis na obrazcu »OBR-2 VLOGA ZA ŠTIPENDIJO V POSAVSKI ŠTIPENDIJSKI SHEMI ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014« temveč so dolžni na podlagi 31. člena Pravilnika o kriterijih za izbor štipendistov v Posavski štipendijski shemi in 4. člena Pogodbe o štipendiranju, najkasneje do izteka vpisnega roka za naslednji letnik, oz. najkasneje 8 dni po zaključku študijskega leta, predložiti Regionalni razvojni agenciji Posavje originalna oziroma overjena dokazila o izpolnjevanju študijskih obveznosti.

POMEMBNI DOKUMENTI:

Javni razpis štipendij v posavski štipendijski shemi za šolsko/študijsko leto 2013/2014 (PDF)
Javni razpis štipendij v posavski štipendijski shemi za šolsko/študijsko leto 2013/2014 (WORD)

 

 

Kontaktna oseba:

 

Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta

natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si

07 488 10 51