REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA
POSAVJE

Posavska štipendijska shema

 

 

 

 

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V OKVIRU ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA POSAVSKO STATISTIČNO REGIJO V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

 

 

NAMEN JAVNEGA POZIVA

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v okviru enotne regijske štipendijske sheme za Posavsko statistično regijo v šolskem/študijskem letu 2018/2019, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

 

PRIJAVITELJ

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Posavja, ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2018/2019.

Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis delodajalcem za sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru enotne regijske štipendijske sheme (RŠS) za Posavsko statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2018/2019 in ni pogoj za prijavo na Javni razpis.

 

NAČIN PRIJAVE

Delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni prijavni obrazec – Prijava potreb po kadrovskih štipendijah, ki je na voljo tukaj*.

 

Podpisan in žigosan prijavni obrazec s potrebo po kadrovskih štipendijah lahko delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik odda na sedežu RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško na tri možne načine:

-       osebno vsak delovni dan med 8. in 15. uro na sedežu RRA Posavje,

-       pošlje prijavo priporočeno po pošti na sedež RRA Posavje,

-       pošlje skenirano prijavo na elektronski naslov: agencija@rra-posavje.si.

 

ROK ZA PRIJAVO

Javni poziv je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 30.9.2018.

 

JAVNA OBJAVA POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH

Prijavitelj se lahko odloči za javno objavo potrebe po kadrovskih štipendijah. Javno bomo objavili prijavljeno potrebo po kadrovskem štipendiranju samo v primeru, če delodajalec na prijavnem obrazcu označi možnost, da želi javno objavo.

 

V tem primeru se bodo prijavljene potrebe po kadrovskih štipendijah objavile na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (v nadaljevanju sklad) / www.jpi-sklad.si /  Štipendijski in razvojni sklad / Izmenjevalnica, na spletni strani RRA Posavje / www.rra-posavje.si / ter v medijih.

 

Če delodajalec na prijavnem obrazcu označi, da ne želi javne objave, se bo prijavljena potreba samo evidentirala na RRA Posavje in  skladu, ne bo pa  javno objavljena na njunih spletnih straneh in v medijih.

 

Zbir kadrovskih štipendij delodajalcev bo namenjen izključno informiranju dijakov in študentov o potrebah po kadrovskem štipendiranju v regiji s ciljem poklicnega usmerjanja.

 

DOLŽNOST POROČANJA O PODELJENIH ŠTIPENDIJAH

Vsi subjekti, ki podeljujejo štipendije, so v skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1), objavljenem v Ur. l. RS, št. 56/2013, 2. 7. 2013,  dolžni enkrat letno, do konca koledarskega leta, za tekoče šolsko/študijsko leto poročati o podeljenih štipendijah na spletni strani sklada.

 

DODATNE INFORMACIJE lahko dobite na elektronskem naslovu: danica.kramzar@rra-posavje.si in po telefonu: 07 488 10 44, ga. Danica Kramžar, višja svetovalka.

 

_______________________________________________________________________

 

Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje) objavlja

PROSTE KADROVSKE ŠTIPENDIJE DELODAJALCEV  V OKVIRU REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME POSAVSKE REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

delodajalec

smer izobraževanja

število štipendij

Zdravstveni dom Brežice

Černelčeva cesta 8, Brežice

07 48 91 449 (Mirjana Obranić)

mirjana.obranic@zd-brezice.si 

 • logoped – 1 štipendija
 • magister farmacije – 1 štipendija

 

2

 

I.H.S. d.o.o.

Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško

03 898 62 62 (Nataša Prostor)

natasa@trgotur.si

 • oblikovalec kovin – 2 štipendiji
 • elektrotehnik – 1 štipendija
 • strojni tehnik – 1 štipendija
 • dipl. inž. strojništva – 2 štipendiji
 • dipl. inž. elektrotehnike – 1 štipendija
 • mag. inž. strojništva – 2 štipendiji
 • mag. inž. elektrotehnike – 1 štipendija

 

 

 

10

 

Savaprojekt d.d.

CKŽ 59, 8270 Krško

07 49 14 200 (Snežana Micić)

savaprojekt@savaprojekt.si

 • mag. inž. arhitekture – 1 štipendija
 • mag. inž. strojništva – 1 štipendija
 • mag. inž. gradbeništva – 1 štipendija
 • mag. inž. gradbeništva, nizke gradnje – 1 štipendija

 

 

4

NUMIP d.o.o. Podružnica Krško

CKŽ 135 e, 8270 Krško

07 49 12 424 (Zlatka Hvala)

zlatka.hvala@numip.eu

 • dipl. inž. strojništva (UN) – 1 štipendija

 

1

RADEČE PAPIR NOVA, d.o.o.

Njivice 7, 1433 Radeče

03 56 80 313 (Tadeja Rus)

tadeja.rus@radecepapir.si

 • strojni tehnik – 1 štipendija
 • kemijski tehnik – 1 štipendija
 • elektrotehnik – 1 štipendija

 

4

MUFLON d.o.o.

Titova 99, 1433 Radeče

03 56 80 313 (Vida Kišek)

vida.kisek@muflon.si

 • strojni tehnik – 1 štipendija
 • elektrotehnik – 1 štipendija
 • kemijski tehnik – 1 štipendija

 

3

 

in vabi

dijake in študente na dodiplomski in podiplomski stopnji študija ter udeležence izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni in izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o štipendiranju, da se najkasneje do 30.11.2017 prijavijo delodajalcem na objavljene potrebe po kadrovskih štipendijah.

 

Vsa dodatna pojasnila sporočite na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško; Danica Kramžar, tel. 07 488 10 44, e-mail: danica.kramzar@rra-posavje.si .


 

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018


Regionalna razvojna agencija Posavje dne 28.9.2017 objavlja Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2017/2018.

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v "Posavski statistični regiji", ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C in 8/16, ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija in sicer za šolsko leto 2017/2018


ROK PRIJAVE je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30.9.2018.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:


 

 

 

 

Podrobnejše informacije na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško

Danica Kramžar, danica.kramzar@rra-posavje.si , telefon: 07 488 10 44

 


 

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJ V TUJINI ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO

                                                 2017/2018

 

Regionalna razvojna agencija Posavje dne 28.9.2017 objavlja Javni razpis štipendij za študij v tujini za šolsko/študijsko leto 2017/2018.

 

PREDMET RAZPISA:

Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica podeljujejo za šolsko/študijsko leto 2017/2018 štipendije za študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine.

 

ROK za oddajo vlog je 3.11.2017

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 

 

Podrobnejše informacije na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško

Danica Kramžar, danica.kramzar@rra-posavje.si , telefon: 07 488 10 44

 

 

 


 

 

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V OKVIRU ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA POSAVSKO STATISTIČNO REGIJO V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

 

 

NAMEN JAVNEGA POZIVA

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v okviru enotne regijske štipendijske sheme za Posavsko statistično regijo v šolskem/študijskem letu 2017/2018, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

 

PRIJAVITELJ

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Posavja, ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2017/2018.

Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis delodajalcem za sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru enotne regijske štipendijske sheme (RŠS) za Posavsko statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2017/2018 in ni pogoj za prijavo na Javni razpis.

 

NAČIN PRIJAVE

Delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni prijavni obrazec – Prijava potreb po kadrovskih štipendijah, ki je na voljo tukaj*.

Podpisan in žigosan prijavni obrazec s potrebo po kadrovskih štipendijah lahko delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik odda na sedežu RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško na tri možne načine:

-       osebno vsak delovni dan med 8. in 13. uro na sedežu RRA Posavje,

-       pošlje prijavo priporočeno po pošti na sedež RRA Posavje,

-       pošlje skenirano prijavo na elektronski naslov: agencija@rra-posavje.si.

 

ROK ZA PRIJAVO

Javni poziv je odprt do porabe sredstev.

 

JAVNA OBJAVA POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH

Prijavitelj se lahko odloči za javno objavo potrebe po kadrovskih štipendijah. Javno bomo objavili prijavljeno potrebo po kadrovskem štipendiranju samo v primeru, če delodajalec na prijavnem obrazcu označi možnost, da želi javno objavo.

 

V tem primeru se bodo prijavljene potrebe po kadrovskih štipendijah objavile na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (v nadaljevanju sklad) / www.jpi-sklad.si /  Štipendijski in razvojni sklad / Izmenjevalnica, na spletni strani RRA Posavje / www.rra-posavje.si / ter v medijih.

 

Če delodajalec na prijavnem obrazcu označi, da ne želi javne objave, se bo prijavljena potreba samo evidentirala na RRA Posavje in  skladu, ne bo pa  javno objavljena na njunih spletnih straneh v medijih.

 

Zbir kadrovskih štipendij delodajalcev bo namenjen izključno informiranju dijakov in študentov o potrebah po kadrovskem štipendiranju v regiji s ciljem poklicnega usmerjanja.

 

DOLŽNOST POROČANJA O PODELJENIH ŠTIPENDIJAH

Vsi subjekti, ki podeljujejo štipendije, so v skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1), objavljenem v Ur. l. RS, št. 56/2013, 2. 7. 2013,  dolžni enkrat letno, do konca koledarskega leta, za tekoče šolsko/študijsko leto poročati o podeljenih štipendijah na spletni strani sklada.

 

DODATNE INFORMACIJE lahko dobite na elektronskem naslovu: danica.kramzar@rra-posavje.si ter natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si  in po telefonu: 07 488 10 44, ga. Danica Kramžar, višja svetovalka in  07 488 10 40, ga. Nataša Šterban Bezjak, vodja službe za projektno sodelovanje.

 


 

 

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017


Regionalna razvojna agencija Posavje dne 29.6.2017 objavlja Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017.

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v "Posavski statistični regiji", ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C in 8/16, ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija in sicer za šolsko leto 2016/2017


ROK PRIJAVE je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30.9.2017.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:


 

 

Podrobnejše informacije na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško

Danica Kramžar, danica.kramzar@rra-posavje.si , telefon: 07 488 10 44