REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA
POSAVJE

Center za razvoj podeželja Posavje

Center za razvoj podeželja Posavje (v nadaljevanju center) je bil registriran 10. 02. 2004 kot zavod zasebnega prava in neprofitnega značaja v okviru projekta Podeželsko razvojno jedro Posavje, s pomočjo katerega je RRA Posavje s partnerji izvajala nacionalni program podjetniške prenove podeželja na območju celotne regije Posavje. Ustanoviteljica centra je Regionalna razvojna agencija Posavje, ob podpori občin Brežice, Krško in Sevnica.

 

V letih delovanja se je center umestil v posavski prostor kot razvojna in izvajalska institucija na področju razvoja podeželja. Delo zavoda temelji na  t.i. 4-stopenjskem pristopu: identifikacija potreb v okolju, spodbujanje podjetniškega potenciala z animacijo, usposabljanji in svetovanji, pomoč pri registraciji dejavnosti ter pomoč pri trženju.

 

Aktivnosti centra so v največji meri namenjene:

  • brezposelnim in podzaposelnim osebam na podeželju, s poudarkom na mladih in ženskah,
  • nosilcem in članom kmečkih gospodarstev,
  • potencialnim in obstoječim nosilcem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
  • posameznikom, ki se ukvarjajo z domačo in umetnostno obrtjo ter storitvenimi dejavnostmi. 

 

 

Poslanstvo Centra za razvoj podeželja Posavje

 

Poslanstvo centra je prispevati k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju. To pomeni zagotavljanje celovite podpore na enem mestu, ki vključuje informiranje, animiranje, motiviranje, usposabljanje, svetovanje podeželskemu prebivalstvu za tista področja in vsebine, ki so podjetniško zanimive, razvoj visoko kakovostnih izdelkov ter podporo trženju le-teh.

 

Vizija centra je postati osrednje mesto za aktiviranje obstoječih in neizkoriščenih človeških in prostorskih potencialov posavskega podeželja ter s svojo ponudbo storitev povečati podjetniško aktivnost posameznikov, ki bodo vasem vrnili življenje.

 

Pri svojem delu center sledi viziji posavskega podeželja, ki je zapisana v Razvojnem programu podeželja regije Posavje 2007-2013, in se glasi: revitalizacija posavskega podeželja skozi aktiviranje neizkoriščenih človeških in prostorskih potencialov v regiji, podjetniški pristop pri proizvodnji in trženju storitev in produktov ter permanentno iskanje novih dohodkovnih, zaposlitvenih in bivalnih možnosti v potencialih regije.

 

Razvojna usmeritev centra je na nivoju regije skladna s sprejetim Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2007-2013 in Razvojnim programom podeželja regije Posavje 2007-2013.

 

 

O ZAVODU

 

Naziv: CENTER ZA RAZVOJ PODEŽELJA POSAVJE

Skrajšan naziv: CRP Posavje

Pravna oblika: zavod

Sedež: Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško

Telefon: +386 (0)7 488 10 52

Fax: +386 (0)7 488 10 50

E-pošta: center@rra-posavje.si

Leto ustanovitve: 2004

Transakcijski račun: 02980-0254341241

Banka: NLB

Davčna številka: SI26629968

Matična številka: 1906534

Ustanoviteljica: Regionalna razvojna agencija Posavje

Odgovorna oseba: Nataša Šterban Bezjak, v.d. direktorice

 

Svet zavoda:

Institucija

Ime in priimek

Funkcija

Občina Brežice

Roman Matjašič

predsednik

Občina Krško

Magdalena Krošelj

podpredsednica

Občina Sevnica

Vlasta Kuzmički

članica

Regionalna razvojna agencija Posavje

mag. Nataša Šerbec

članica

Regionalna razvojna agencija Posavje

Nataša Šterban Bezjak

članica

 

 

Kontaktna oseba:

 

Nataša Šterban Bezjak

natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si

tel.: 07/488 10 51