ČLOVEŠKI VIRI

Z Lizbonsko strategijo si je Evropska unija in posledično tudi Slovenija postavila cilj, da postane najbolj konkurenčno, dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, s polno zaposlenostjo ter ekonomsko in socialno kohezijo.


Cilji na področju človeških virov v Posavju:

  • razvoj programov izobraževanja in usposabljanja prilagojenim potrebam gospodarstva, 

  • razvoj mehanizmov za povezovanje izobraževanja in gospodarstva, 

  • vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za razvoj podjetništva, 

  • sektorsko povezovanje majhnih in srednje velikih podjetij za optimizacijo tržnih učinkov, 

  • zagotavljanje in razvoj osnovne ter podporne mreže zdravstvenih in socialnih storitev, 

  • promocija in razvoj vseživljenjskega učenja, 

  • vključevanje etničnih in ostalih izključenih skupin, 

  • ustrezna ponudba za kvalitetno preživljanje prostega časa, 

  • krepitev nevladnega sektorja.

Razvojni preboj regije bo tudi v bodoče temeljil na izkoristku energetskih, logističnih, turističnih in človeških potencialov regije ter na optimalnemu izkoriščanju možnosti, ki jih ponuja sistem javno-zasebnega partnerstva.