Dogovor za razvoj regije

Ključni instrument regionalne politike programskem obdobju 2014 - 2020 je dogovor za razvoj regije, ki je nov instrument regionalne politike in ga za obdobje štirih let skleneta MGRT in razvojni svet regije. Vključuje: (1) regijske projekte in (2) sektorske projekte, ki so ključni za razvojni preboj in razvojno specializacijo regije. Sektorski projekt je razvojni projekt, ki uresničuje program pristojnega ministrstva za doseganje ciljev na področju dela ministrstva in ima tudi pomemben vpliv na uresničevanje razvojnih prioritet v regiji. Regijski projekt pa je razvojni projekt, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete regije in izkorišča njene razvojne potenciale. Od lokalnega projekta se regijski razlikuje po celovitem reševanju določene problematike v okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje. Po pristojnosti običajno tudi sodi v več sektorjev oz. resorjev kar je največkrat tudi razlog, da do njegove izvedbe težko pride. Na presečišču sektorskih politik pa so praviloma sinergije največje in to je tudi usmeritev Evropske unije (EU) v okviru teritorialne agende.

V dogovoru za razvoj regije je nekaj za regijo ključnih sektorskih projektov in regijski projekti. Do izbora enih in drugih je prišlo z dogovorom med državo in regijo prek teritorialnega razvojnega dialoga, ki je zakonski termin opredeljen kot način razreševanja razvojnih problemov in usklajevanja razvojnih odločitev med različnimi teritorialnimi ravnmi. Sektorski projekti vstopajo v teritorialni razvojni dialog predvsem na pobudo ministrstev in se je regija opredelila do teh pobud v smislu rangiranja njihovega pomena z vidika doseganja razvojnih ciljev regije. Obratno regijski projekti vstopajo v usklajevanje predvsem na pobudo regije oziroma institucij iz delovne pristojnosti ministrstev, ki delujejo na regionalni ravni (regijski parki, območne enote zavodov za zaposlovanje, itd). 

Projekti iz dogovora za razvoj regije so praviloma sofinancirani s strani EU. Lastno udeležbo za sektorske projekte zagotavljajo vsebinsko pristojni resorji, za regijske pa praviloma občine in razvojni partnerji na ravni regije, v nekaterih primerih (projekti, ki razrešujejo romsko problematiko, projekti narodnih skupnosti, projekti na problemskih območjih ipd.) pa tudi MGRT iz sredstev za regionalni razvoj.

Projekti iz podpisanega dogovora za razvoj regije se neposredno uvrščajo v načrte razvojnih programov državnega in občinskih proračunov ter se neposredno potrjujejo v okviru kohezijske politike EU.


Dogovor vsebuje povzetek regionalnega razvojnega programa (v nadaljnjem besedilu: RRP) s predstavitvijo razvojnih specializacij regije, strateških razvojnih ciljev regije ter razvojnih prioritet, seznam projektov, razvrščenih po prioriteti s podatki o nosilcih, imenih projektov ter finančno oceno, seznam rezervnih projektov, razvrščenih po prioriteti s podatki iz prejšnje alineje, opis meril za izbor in postopka izbora regijskih projektov, razvrstitev sektorskih projektov po prioriteti z utemeljitvijo in podrobno predstavitev posameznih projektov skladno z Uredbo o RRP.


Pri izboru regijskih projektov je razvojni svet regije upošteval naslednje splošne pogoje za uvrščanje regijskih projektov v dogovor: skladnost projekta z regionalnim razvojnim programom, skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja, ki so podlaga za sofinanciranje regijskih projektov, skladnost projekta s politikami Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), merljivost učinkov in rezultatov projekta, zaprtost finančne konstrukcije projekta, izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju.


Osnutek dogovora za razvoj regije je po postopku skladno z določili Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike pripravila RRA Posavje na podlagi povabila MGRT razvojnim svetom regije za pripravo in podpis dogovora za razvoj regije z dne 13.11.2015 in vsebuje najpomembnejše regijske in sektorske projekte, ki jih je potrdil Razvojni svet regije Posavje.

V mesecu decembru 2015 je RRA Posavje oddala prvi osnutek Dogovora za razvoj regije Posavje za obdobje 2016-2019. 

Prvi dogovor je bil podpisan 23.11.2017, dodatek št. 1 k dogovoru dne 27.7.2018, dodatek št. 2 k dogovoru dne 2.8.2019, dodatek št. 3 k dogovoru dne 12.2.2021 in dodatek št. 4 k dogovoru dne 18.6.2021.


V dogovor za razvoj razvojne regije Posavje so vključeni:

1. zaključeni projekti:

 • Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje, nosilec projekta: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, skupna vrednost projekta je 1.318.532,75 EUR, od tega 350.000 EUR OP za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 968.532,75 EUR občinskih sredstev;

 • Kolesarska povezava Krško – Sotelsko – Brestanica, nosilec projekta: Občina Krško, skupna vrednost projekta  276.997,90 EUR, od tega 161.536,70 EUR občinskih sredstev in 115.461,20 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba);

 • Podjetniški inkubator Krško, nosilec projekta: Občina Krško, skupna vrednost projekta  558.424,62 EUR, od tega 172.860,13 EUR občinskih sredstev in 385.564,49 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba);

2. odobreni projekti v izvajanju:

 • Regijska štipendijska shema – Posavska statistična regija, nosilec projekta: RRA Posavje, skupna vrednost projekta 2.152.178,85 EUR, EU del 1.721.743,08 EUR, SLO udeležba MDDSZ  430.435,77 EUR – izvajanje do 31.10.2022;

 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Krško, nosilec projekta: Občina Krško, skupna vrednost projekta  2.146.813,00 EUR, od tega 828.281,45 EUR občinskih sredstev in 1.318.531,55 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba);

 • Komunalno opremljanje v PC Sevnica, nosilec projekta: Občina Sevnica, skupna vrednost projekta  1.392.062,00 EUR, od tega 284.041,00 EUR občinskih sredstev in 1.108.021,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba);

 • Hidravlične izboljšave v Občini Sevnica, nosilec projekta Občina Sevnica, skupna vrednost projekta 3.496.247,09 EUR, od tega 2.593.618,79 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba) ter 902.628,30 EUR občinskih sredstev;

 • Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, nosilec projekta: Občina Brežice, skupna vrednost projekta 6.602.768,93 EUR, od tega 4.814.767,23 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba) ter 1.788.001,70 EUR občinskih sredstev;

 • Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice - Dobova, nosilec projekta: Občina Brežice, skupna vrednost projekta  2.860.056,16 EUR, od tega 601.357,04 EUR občinskih sredstev in 2.258.699,12 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).

 • Kolesarska povezava ob R2 419 Brežice - Krška vas in Brežice - Čatež ob Savi, nosilec projekta: Občina Brežice, skupna vrednost projekta  3.340.545,03 EUR, od tega 2.036.710,91 EUR občinskih sredstev in 1.303.834,12 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba);

 • Kolesarska povezava Krško - Kostanjevica na Krki, nosilec projekta: Občina Krško, skupna vrednost projekta  6.726.458,62 EUR, od tega 2.277.242,07 EUR občinskih sredstev in 4.449.216,55 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba)

 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica: nosilec projekta: Občina Sevnica, skupna vrednost projekta 792.582,82 EUR, od tega 547.847,78 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstev + SLO udeležba)  ter 244.735,04 EUR občinskih sredstev

3. podpisan sporazum o sodelovanju:

 • Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki, (zamenjava projekta), nosilec: Direkcija RS za vode, skupna vrednost projekta 6.718.343,30 EUR, od tega 2.342.285,43 EUR sredstev iz DRR (EU sredstva + SLO udeležba) ter 4.376.057,87 EUR Direkcija RS za vode;

4. neodobreni projekti:

 • Ureditev kolesarske povezave G 16 Senovo – Podsreda – odstop od projekta s strani DRSI;

 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save – občina Radeče – odstop od projekta s strani Občine Radeče.