Dogovor za razvoj regije

Ključni instrument regionalne politike v naslednjem programskem obdobju je dogovor za razvoj regije, ki ga za obdobje štirih let skleneta MGRT in razvojni svet regije. Gre za nov instrument regionalne politike, ki bo prvič uporabljen za obdobje 2014-2017. Vključuje: (1) regijske projekte in (2) sektorske projekte, ki so ključni za razvojni preboj in razvojno specializacijo regije. Sektorski projekt je razvojni projekt, ki uresničuje program pristojnega ministrstva za doseganje ciljev na področju dela ministrstva in ima tudi pomemben vpliv na uresničevanje razvojnih prioritet v regiji. Regijski projekt pa je razvojni projekt, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete regije in izkorišča njene razvojne potenciale. Od lokalnega projekta se regijski razlikuje po celovitem reševanju določene problematike v okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje. Po pristojnosti običajno tudi sodi v več sektorjev oz. resorjev kar je največkrat tudi razlog, da do njegove izvedbe težko pride. Na presečišču sektorskih politik pa so praviloma sinergije največje in to je tudi usmeritev Evropske unije (EU) v okviru teritorialne agende.

V dogovoru za razvoj regije bo nekaj za regijo ključnih sektorskih projektov in regijski projekti. Do izbora enih in drugih bo prišlo z dogovorom med državo in regijo prek teritorialnega razvojnega dialoga, ki je zakonski termin opredeljen kot način razreševanja razvojnih problemov in usklajevanja razvojnih odločitev med različnimi teritorialnimi ravnmi. Sektorski projekti vstopajo v teritorialni razvojni dialog predvsem na pobudo ministrstev in se bo regija opredelila do teh pobud v smislu rangiranja njihovega pomena z vidika doseganja razvojnih ciljev regije. Obratno naj bi regijski projekti vstopali v usklajevanje predvsem na pobudo regije oziroma institucij iz delovne pristojnosti ministrstev, ki delujejo na regionalni ravni (regijski parki, območne enote zavodov za zaposlovanje, itd). 

Projekti iz dogovora za razvoj regije bodo praviloma sofinancirani s strani EU. Lastno udeležbo za sektorske projekte bodo zagotavljali vsebinsko pristojni resorji, za regijske pa praviloma občine in razvojni partnerji na ravni regije, v nekaterih primerih (projekti, ki razrešujejo romsko problematiko, projekti narodnih skupnosti, projekti na problemskih območjih ipd. pa tudi MGRT) iz sredstev za regionalni razvoj.

Projekti iz podpisanega dogovora za razvoj regije se bodo neposredno uvrščali v načrte razvojnih programov državnega in občinskih proračunov ter neposredno potrjevali v okviru kohezijske politike EU.

Dogovor vsebuje: 

 • povzetek regionalnega razvojnega programa (v nadaljnjem besedilu: RRP) s predstavitvijo razvojnih specializacij regije, strateških razvojnih ciljev regije ter razvojnih prioritet, 

 • seznam projektov, razvrščenih po prioriteti s podatki o nosilcih, imenih projektov ter finančno oceno, 

 • seznam rezervnih projektov, razvrščenih po prioriteti s podatki iz prejšnje alineje, 

 • opis meril za izbor in postopka izbora regijskih projektov, 

 • razvrstitev sektorskih projektov po prioriteti z utemeljitvijo in 

 • podrobno predstavitev posameznih projektov skladno z Uredbo o RRP.


Pri izboru regijskih projektov mora razvojni svet regije upoštevati naslednje splošne pogoje za uvrščanje regijskih projektov v dogovor: 

 • skladnost projekta z regionalnim razvojnim programom, 

 • skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja, ki so podlaga za sofinanciranje regijskih projektov, 

 • skladnost projekta s politikami Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), 

 • merljivost učinkov in rezultatov projekta, 

 • zaprtost finančne konstrukcije projekta, 

 • izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju.


V povabilu razvojnemu svetu regije za pripravo in podpis dogovora se lahko določijo dodatni splošni pogoji, v primeru sofinanciranja projektov iz sredstev EU pa se projekti uvrščajo v dogovor v skladu s pravili EU.

Pri izboru regijskih projektov mora razvojni svet regije upoštevati naslednja splošna merila:

a. merila glede na vsebino ali namen: 

 • učinek na gospodarsko rast in delovna mesta, 

 • učinek na razvoj človeškega potenciala, 

 • pozitiven vpliv na okolje, 

 • prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije, 

b. merila glede na sinergijski učinek: 

 • med nameni iz prejšnje točke, 

 • z drugimi projekti, 

 • regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega sodelovanja, 

c. merila glede na finančno učinkovitost: 

 • učinek projekta glede na vložena finančna sredstva.

MGRT preveri izpolnjevanje splošnih pogojev in splošnih meril ter medresorsko uskladi dogovor za razvoj regij z relevantnimi politikami ministrstev, po postopku, ki ga določa uredba, ki ureja dokumente razvojnega načrtovanja in postopke za pripravo predloga državnega proračuna. Vlada je v ta namen ustanovila krovno delovno skupino za pripravo Strategije razvoja Slovenije in šest delovnih skupin za posamezna področja politik. Priprava RRP in čezmejnih programov ETS poteka hkrati s pripravo državnih strateških dokumentov in sicer po enaki metodologiji treh korakov. Za zagotavljanje usklajenosti načrtovanja med državno in regionalno ravnijo so v MGRT določeni skrbniki regij.

Vir: Priporočila za zagotovitev implementacije RRP 2014-2020 z dne 4.6.2013

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  je dne 13.11.2015 objavil in poslal Razvojnemu svetu regije Posavje Povabilo Razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovora za razvoj regije za obdobje 2016-2019. 

Rok za pripravo je 15.12.2015.

Več informacij najdete na spletni strani www.mgrt.gov.si in na naslednji povezavi: http://www.mgrt.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/11987/10596/

Povabilo razvojnim svetom pa si lahko ogledate tukaj.

V prvi fazi je tako Razvojni svet regije Posavje potrdil projekte za vključitev v prvi dogovor za razvoj regije na podlagi prvega povabila razvojnim svetom za pripravo dogovora za razvoj regije na predpisanem obrazcu 2 Dogovora za razvoj regije (z opredeljeno vsebino, vrednostjo in časovno dinamiko) in sicer: 

 • Varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov – Upravljanje vodotokov in poplavnih gozdov (Krakovski gozd), NOSILEC: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, partnerji: Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, skupna vrednost projekta 2.488.678,29 EUR, EU 1.990.942,63 EUR in 497.735,60 EUR SLO udeležba 

 • Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje, NOSILEC: Občina Brežice, Partnerji Občina Krško in Sevnica ter pridruženi partnerji, skupna vrednost 1.437.377 eur, EU 350.000 EUR, lastna sredstva 738.028,00 EUR in druga javna sredstva 349.349,00 EUR. 

 • Regijska štipendijska shema – Posavska statistična regija, NOSILEC: RRA POSAVJE, skupna vrednost projekta 2.152.178,85 EUR, EU del 1.721.743,08 EUR, SLO udeležba MDDSZ 430.435,77 EUR.

Na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike se v dogovor uvrščajo projekti potrjeni s strani Razvojnega sveta regije in naknadno potrditvijo Sveta regije. Tako je Razvojni svet regije zgoraj opredeljen projekte potrdil na svoji 8.seji dne 14.9.2017 in naknadno potrdil tudi Svet regije Posavje na svoji 72. redni seji, dne 14.9.2017. Obrazci in sklepi Razvojnega sveta ter Sveta regije so bili posredovani na MGRT. Podpis dogovora s strani predsednika Razvojnega sveta regije Posavje je potekal 23.11.2017.


Dne 13.11.2017 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo POVABILO RAZVOJNIM SVETOM REGIJ ZA DOPOLNITEV DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJE.

Predmet povabila, v skladu z ZSRR-2 in Uredbo, je: 

 • izvedba postopka dopolnitve dogovorov, ki bodo do 15. 1. 2018 podpisani na podlagi prvega povabila št. 3030-118/2015/6 z dne 13. 11. 2015 (v nadaljnjem besedilu: prvo povabilo), 

 • izvedba postopka priprave dogovorov za razvojne regije, ki na podlagi prvega povabila niso podpisale dogovora do 15. 1. 2018.

Oba postopka se izvajata po enotnem postopku kot dopolnitev dogovora.

Na podlagi tega povabila pripravijo regionalne razvojne agencije (v nadaljnjem besedilu: RRA) osnutke dopolnjenih dogovorov, ki vključujejo za regijo najbolj pomembne regijske, medregijske in/ali sektorske projekte, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije (v nadaljevanju: najpomembnejši projekti).

V osnutke dopolnjenih dogovorov so lahko uvrščeni najpomembnejši projekti, ki se sofinancirajo iz sredstev OP EKP 2014 – 2020 v sledečih prednostnih naložbah OP EKP 2014 – 2020:

 • Prednostna naložba 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji (v nadaljnjem besedilu 3.1 Spodbujanje podjetništva), 

 • Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (v nadaljnjem besedilu 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti), 

 • Prednostna naložba 5.1 Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu (v nadaljnjem besedilu 5.1 Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam), 

 •  Prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve (v nadaljnjem besedilu 6.1 Vlaganje v vodni sektor), in sicer prvi specifični cilj zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ter drugi specifični cilj večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo, 

 • Prednostna naložba 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami (v nadaljnjem besedilu 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti),

 • Prednostna naložba 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, vključno prek multimodalnih vozlišč (v nadaljnjem besedilu 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti).

Skrajni rok za posredovanje osnutka dopolnjenega dogovora je 15. januar 2018 s strani Regionalnih razvojnih agencij in Razvojnih svetov. 

Več informacij je na voljo na tej spletni povezavi:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/javni_pozivi/


Razvojni svet regije Posavje je na svoji 12. redni seji dne 25.7.2018  sprejel predlog dopolnitev št. 1 Dogovora za razvoj regije Posavje, ki vključuje 12 najpomembnejših projektov regije v skupni višini  24.044.842,87 Eur, od tega 21.627.896,28 EUR sofinanciranja s strani EU in SLO.


Razvojni svet regije Posavje je sprejel predlog dopolnitev št. 1 dogovora za razvoj regije Posavje, ki je dopolnitev prvemu dogovoru za razvoj regije, ki je bil podpisan 23.11.2017  in je vključeval naslednje projekte:

 • Varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov – Upravljanje vodotokov in poplavnih gozdov (Krakovski gozd), NOSILEC: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE,  partnerji: Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, skupna vrednost projekta 2.488.678,29 EUR, EU 1.990.942,63 EUR in 497.735,60 EUR SLO udeležba

 • Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje, NOSILEC: Občina Brežice, Partnerji Občina Krško in Sevnica ter pridruženi partnerji, skupna vrednost 1.437.377 eur, EU 350.000 EUR, lastna sredstva 738.028,00 EUR in druga javna sredstva 349.349,00 EUR.

 • Regijska štipendijska shema – Posavska statistična regija, NOSILEC: RRA POSAVJE, skupna vrednost projekta 2.152.178,85 EUR, EU del 1.721.743,08 EUR, SLO udeležba MDDSZ  430.435,77 EUR.

Razvojni svet regije se je na tej seji seznanil tudi z izvajanjem teh projektov s strani nosilcev projektov.

Predlog dopolnitev št. 1 Dogovora za razvoj regije Posavje vključuje 12 projektov in sicer:

 • Projekt: Podjetniški inkubator Krško, nosilec projekta: občina Krško, skupna vrednost projekta  470.388,68 EUR, od tega 84.824,19 EUR občinskih sredstev in 385.564,49 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).

 • Projekt: Komunalno opremljanje v PC Sevnica, nosilec projekta: občina Sevnica, skupna vrednost projekta  1.392.062,00 EUR, od tega 284.041,00 EUR občinskih sredstev in 1.108.021,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).

 • Projekt: Dograditev kanalizacijskega sistema Radeče, nov naziv projekta: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save – občina Radeče, nosilec projekta: občina Radeče, skupna vrednost projekta  1.204.672,27 EUR, od tega 0,00 EUR občinskih sredstev in 1.204.672,27 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba);

 • Projekt: Povečanje stopnje priključenosti na obstoječe čistilne naprave, nov naziv projekta: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Krško, nosilec projekta: občina Krško, skupna vrednost projekta  2.146.813,00 EUR, od tega 724.976,00 EUR občinskih sredstev in 1.421.837,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba);

 • Projekt: Izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici, nov naziv projekta: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica, nosilec projekta: občina Sevnica, skupna vrednost projekta  2.150.000,00 EUR, od tega 50.000,00 EUR občinskih sredstev in 2.100.000,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba);

 • Projekt: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, nosilec projekta: občina Brežice, skupna vrednost projekta  4.868.999,67 EUR, od tega 276.667,31 EUR občinskih sredstev in 4.592.332,36 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).

 • Projekt: Hidravlična izboljšava v občini Sevnica, nosilec projekta: občina Sevnica, skupna vrednost projekta  1.748.098,32 EUR, od tega 30.000,00 EUR občinskih sredstev in 1.718.098,32 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).

 • Projekt: Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice - Dobova, nosilec projekta: občina Brežice, skupna vrednost projekta  2.941.692,35 EUR, od tega 682.993,23 EUR občinskih sredstev in 2.258.699,12 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).

 • Projekt: Kolesarska povezava ob R2 419 Brežice - Krška vas in Brežice - Čatež ob Savi, nosilec projekta: občina Brežice, skupna vrednost projekta  1.692.532,63 EUR, od tega 388.698,51 EUR občinskih sredstev in 1.303.834,12 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).

 • Projekt: Ureditev glavne kolesarske povezave G 16 Senovo – Podsreda, nosilec projekta v razvojni regiji Posavje: občina Krško, skupna vrednost medregijskega projekta je 1.580.462,98 EUR, vrednost sofinanciranja iz sredstev Dogovora za razvoj regij je 1.233.986,06 EUR, od tega zneska je v razvojni regiji Posavje vrednost sofinanciranja iz sredstev Dogovora za razvoj regij 132.209,39 EUR (EU sredstva + SLO udeležba).

 • Projekt: Kolesarska povezava Krško  - Soteljsko – Brestanica, nosilec projekta: občina Krško, skupna vrednost projekta  99.830,16 EUR, od tega 18.002,16 EUR občinskih sredstev in 81.828,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).

 • Projekt: Kolesarska povezava Krško  - Kostanjevica na Krki, nosilec projekta: občina Krško, skupna vrednost projekta  5.196.044,40 EUR, od tega 879.037,24 EUR občinskih sredstev in 4.317.007,16 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).

Skupna vrednost zaprošenega sofinanciranja 12 predlaganih projektov je skupaj 21.627.896,28 EUR, kar predstavlja EU + SLO udeležba. Skupna vrednost projektov znaša 24.044.842,87 EUR


Razvojni svet regije je potrdil predlog dopolnitev št. Dogovora za razvoj regije, ki mu je sledil podpis dogovora s strani predsednika Razvojnega sveta in ministra MGRT z dne 27.7.2018.