Informacije glede možnosti sofinanciranja projektov, ki se nanašajo na enakost, vključevanje in udeležbo Romov, iz sredstev EU

Na spletni strani Evropske komisije so v okviru boja proti diskriminaciji na enem mestu zbrane vse informacije glede možnosti sofinanciranja projektov v podporo enakosti, vključevanju in udeležbi Romov iz sredstev EU. Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 je državam članicam EU olajšal črpanje sredstev EU za namen integracije Romov. Iz sredstev Evropskega strukturnega in investicijskega sklada, predvsem iz Evropskega socialnega sklada (ESS), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je podprto delo držav članic EU na področju izboljšanja življenja pripadnikov ranljivih skupin, vključno z Romi.

Možnosti financiranja, s katerimi neposredno upravlja Evropska komisija, najdete v naslednjih programih:

1. Program za državljane, enakost, pravice in vrednote (Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)), ki spodbuja nediskriminacijo in enakost spolov, otrokove pravice, evropski spomin in vključevanje državljanov, boj proti rasizmu in nasilju na podlagi spola. Sredstva so namenjena nevladnim organizacijam, javnim institucijam in drugim organizacijam, ki se neprofitno ukvarjajo z navedenimi področji.

2. Program za zaposlovanje in socialne inovacije (The employment and social innovation (EaSI) programme), s ciljem spodbujanja kvalitetnega in trajnostnega zaposlovanja, boja proti revščini in socialni izključitvi in boja za izboljšanje delovnih pogojev. Program je sestavljen iz treh sklopov:

(a). sklop PROGRESS, ki podpira razvoj politik na področju (a) zaposlovanja, s poudarkom na boju proti brezposelnosti mladih, (b) socialne zaščite in vključenosti, boja proti revščini in (c) delovnih pogojev; sklop je odprt za vse javne in/ali zasebne organe, akterje in ustanove ter zlasti za: nacionalne, regionalne in lokalne organe, zavode za zaposlovanje, strokovna telesa, ustanovljena na podlagi prava EU, socialne partnerje, nevladne organizacije, visokošolske ustanove in raziskovalne inštitute, strokovnjake za vrednotenje in oceno učinka, nacionalne statistične urade, medije iz držav članic EU, držav članic EGP, v skladu s sporazumom EGP, držav članic EFTA in države kandidatke in potencialne kandidatke EU, v s sklenjenimi okvirnimi sporazumi.

(b).sklop EURES, ki podpira evropsko prežo za mobilnost delavcev EURES; gre za področja (a) zagotavljanja preglednosti glede prostih delovnih mest, prošenj za delo in vseh povezanih informacij za delodajalce in potencialne kandidate, (b) vzpostavljanja storitev iskanja in zaposlovanje delavcev in (c) ustanavljanja čezmejnih partnerstev; sklop je odprt za nacionalne, regionalne in lokalne organe, službe za zaposlovanje, organizacije socialnih partnerjev in druge zainteresirane strani iz držav članic EU in EGP, v skladu s sporazumom EGP.

(c). sklop MIKROFINANCIRANJE in SOCIALNO PODJETNIŠTVO, ki povečuje dostop in razpoložljivost mikrofinanciranja pripadnikom ranljivejših skupin, ki želijo ustanoviti ali razširiti mikropodjetje; povečuje institucionalno zmogljivost ponudnikov mikrokreditov in podpira razvoj socialnih podjetij; v sklopu lahko sodelujejo javni in zasebni organi, ustanovljeni na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni v upravičenih državah (države članice EU, članice EGP in EFTA, države kandidatke in potencialne kandidatke EU skladu s sklenjenimi okvirnimi sporazumi), ki ponujajo: mikrofinanciranje za osebe in mikropodjetja; in/ali financiranje za socialna podjetja

3. Program Erasmus+, ki med drugim podpira projekte na področju vseživljenjskega učenja za vključevanje Romov skozi izobraževanje; v programu Erasmus+ sodelujejo države članice EU. Poleg tega so programu v skladu s členom 16 uredbe o programu Erasmus+ pridružene naslednje tretje države: članice Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP): Norveška, Islandija, Lihtenštajn; države pristopnice, države kandidatke in potencialne države kandidatke: Republika Severna Makedonija, Republika Turčija in Republika Srbija.

Glavna ciljna skupina programa so posamezniki, ki jih program doseže predvsem prek organizacij, institucij, organov ali skupin, ki organizirajo take aktivnosti.

(a) Za projekte na področju visokošolskega izobraževanja so glavne ciljne skupine: študenti v visokošolskem izobraževanju (kratki cikel, prva, druga ali tretja stopnja), učitelji, profesorji in osebje v visokošolskem izobraževanju ali visokošolske institucije, vodje usposabljanj in strokovnjaki v podjetjih.
(b) Za projekte na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja so glavne ciljne skupine: vajenci in dijaki poklicnega izobraževanja in usposabljanja, strokovnjaki in vodje usposabljanj v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, osebje organizacij za začetno poklicno izobraževanje in usposabljanje, vodje usposabljanj in strokovnjaki v podjetjih.
(c) Za projekte na področju šolskega izobraževanja so glavne ciljne skupine: ravnatelji, šolski učitelji in osebje, otroci/učenci/dijaki v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju.
(d) Za projekte na področju izobraževanja odraslih so glavne ciljne skupine: člani nepoklicnih organizacij za izobraževanje odraslih, vodje usposabljanj, osebjein učeči se v nepoklicnem izobraževanju odraslih.
(e) Za projekte na področju mladine so glavne ciljne skupine: mladi, stari od 13 do 30 let, mladinski delavci, osebje in člani organizacij, aktivni na področju mladine.
(f) Za projekte na področju športa so glavne ciljne skupine: strokovnjaki in prostovoljci na področju športa, športniki in trenerji.

Več o upravičencih, o samem programu in projektih najdete v Vodniku za prijavitelje 2021.

4. Program javnega zdravja (The public health programme), ki spodbuja iniciative na področju enakopravnega dostopa do zdravstvenega varstva; posamezni razpisi bodo na voljo od 29. julija 2021 na povezavi. V programu lahko sodelujejo pravne osebe(javno ali zasebno pravo), ustanovljene po pravu Unije ali mednarodni organizaciji ali ustanovljene v eni od držav članic EU ali držav EGP in držav, pridruženih programu EU4Health (tretje države, države kandidatke in potencialne države kandidatke, sosednje države) ali držav, ki so v fazi pogajanja o pridružitvenem sporazumu in bo ta začel veljati pred podpisom pogodbe so financiranju.

5. Program s področja kulture – Kreativna Evropa (The culture programme - Creative Europe), ki zagotavlja sredstva za spodbujanje medkulturnega dialoga z Romi in drugimi skupnostmi; v programu lahko sodelujejo kulturne in kreativne organizacije iz držav članic EU, kot tudi iz ne-članic (podroben seznam). 
Povezava do posameznih razpisov v okviru programa.

Primere izvedenih projektov znotraj Programa za pravice, enakost in državljanstvo (Rights, Equality and Citizenship Programme- REC), lahko pregledate na portalu SEDIA.

Več informacij o nacionalnih strategijah držav članic EU, financiranju, kontaktnih podatkih in praksah vključevanja Romov je dostopnih na straneh Evropske komisije Roma inclusion by EU country, podrobneje za slovenski prostor pa na povezavi Roma inclusion in Slovenia.