Izvedbeni načrt 2012-2014

Regionalna razvojna agencija Posavje je od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela mnenje glede usklajenosti Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa 2012-2014 s kriteriji, kar je pogoj, da se lahko projekti, ki so v uvrščeni v izvedbeni načrt, prijavijo na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regi« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014.

Skladno z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud je bil za razvojno regijo izdelan in potrjen na Svetu regije Posavje.

Izvedbeni načrt RRP za obdobje 2012-2014

RRA Posavje je izvedla postopek dopolnitve in sprememb Izvedbenega načrta 2012-2014 skladno s povabilom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Tako je dne 3.9.2013 prejela pozitivno mnenje MGRT na predložen Izvedbeni načrt 2012-2014 – verzija 2. Usklajen Izvedbeni načrt Spodnjeposavske regije 2012-2014 – verzija 2 najdete tukaj. Le-tega je sprejel Svet regije Posavje na svoji 51. Dopisni seji dne 4.9.2013.