Slovenski podjetniški sklad objavlja »Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme«

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 93/2020 objavil nov »Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme«. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem bo tako na voljo skupno 10 milijonov evrov finančnih sredstev za nakup zaščitne opreme, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) prispeval 7,2 milijona evrov.

Posamezno podjetje lahko tako v okviru razpisa prejme do 9.999,00 evrov pomoči, razpisana sredstva pa bodo na voljo preko SPS. Višina sofinanciranja: 200 eur / zaposlenega, oz. od 1.000,00 EUR do 9.999,00 EUR / podjetje

Namen projekta je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja malih in srednje velikih podjetij v času epidemije COVID19 oz. po njej, kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. Podjetjem se bo v okviru projekta sofinanciral nakup potrebne zaščitne opreme (pralnih obraznih mask, obraznih zaščitnih mask za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature), z namenom zagotovitve ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19. 

Koriščenje sredstev bo možno v letu 2020, pri čemer se lahko v okviru projekta sofinancirajo že nastali stroški oz. izdatki od 12.3.2020 do datuma oddaje vloge (obdobje upravičenosti stroškov 12.3.2020 - 31.10.2020). Do sofinanciranja je upravičen nakup zaščitne opreme, ki je bil izveden znotraj obdobja upravičenosti do dne oddaje vloge. 

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), z najmanj 5 zaposlenimi, organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Upravičeni stroški

Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme.

Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti:

• zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR na posamezni kos

• zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo - največ do 1 EUR na posamezni kos

• zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos

• razkužila – največ do 20 EUR na liter

• termometri za merjenje telesne temperature – brezstični, – največ do 50 EUR na posamezni kos.

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR.

Javni razpis je odprt do 31.10.2020.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 3 "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", prednostne naložbe 3.1 "Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inubatorjev", specifičnega cilja 3.1.2 "Povečanje dodane vrednosti MSP"

Ostali pogoji, ki jih mora podjetje izpolnjevati, so dostopni v Uradnem listu RS  (št. 93/2020) in na spletni strani SPS  https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107