JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V INSTRUMENT PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA HRT 2020-1

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje in Pogodbe št. C2130 – 14P999004, sta Regionalna razvojna agencija Posavje in Regionalna razvojna agencija Zasavje 4 11. 2019 objavili

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV 20 UDELEŽENCEV V INSTRUMENT PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA HRT 2020-1

Predmet javnega poziva je vključitev dvajsetih udeležencev in sicer dve skupini po deset brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje HRT«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 (v nadaljevanju Program). Program se bo predvidoma izvajal za eno skupino 10 udeležencev v Radečah (RRA Posavje) in za drugo skupino 10 udeležencev v Trbovljah (RRA Zasavje)

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- imajo stalno bivališče v Občini Radeče, Hrastnik ali Trbovlje

- so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,

- prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in

- prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle gospodarske obveznosti do države.

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje ali Regionalni razvojni agenciji Zasavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma v začetku leta 2020.

Rok za oddajo vlog je 6. 12 .2019.

Dodatna vprašanja v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo lahko kandidati posredujejo po elektronski pošti na naslov: urska.renko@rra-posavje.si  ali barbara.avsenak@rra-zasavje.si do vključno 3. 12. 2019. Razpisna dokumentacija javnega poziva je na razpolago na spletni strani http://www.rra-posavje.si, na spletni strani http://www.rra-zasavje.si  in/ali na sedežu obeh agencij, zainteresirani pa jo bodo lahko prejeli tudi po klasični ali elektronski pošti.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA JE NA VOLJO TUKAJ:

- RAZPISNA DOKUMENTACIJA PVSP HRT 2020-1 -JP_PVSP_HRT_2020_1.pdf

- PRIJAVNA DOKUMENTACIJA PVSP HRT 2020-1 - PVSP HRT 2020_prijavna dokumentacija.docx