JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V INSTRUMENT PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA HRT 2020-1 - Podaljšan rok prijave za območje občine Radeče

Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, Krško in Regionalna razvojna agencija Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, objavljata spremembo:

Javnega poziva za vključitev v instrument »Podjetno v svet podjetništva HRT 2020 – 1« v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti  in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju  v obdobju 2013 – 2020 objavljenega dne 4. 11. 2019

V točki 5. Pogoji za vključitev v program se spremeni pogoj a) in se glasi:

  • imajo stalno bivališče v občini Radeče

V točki 7. Način prijave, odpiranje vlog, obveščanje o izboru se spremeni prvi odstavek in se glasi:

Prijave (obrazec št. 1) s priloženim izpolnjenim vprašalnikom (obrazec št. 2), priloženim življenjepisom, fotokopijo dokazila o izobrazbi ter dokazilo o vpisu v evidenco brezposelnih oseb lahko oddate v tajništvu Regionalne razvojne agencije Zasavje, PE Trbovlje, Opekarna 28a, 1420 Trbovlje, najkasneje do 6. 1. 2020 do 12.00 ure ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: Regionalna razvojna agencija Zasavje, PE Trbovlje, Opekarna 28a, 1420 Trbovlje, najkasneje do 6. 1. 2020 (velja poštni žig tega dne).

Na sprednji strani kuverte mora biti (poleg naslova naslovnika) oznaka: ''Ne odpiraj! Prijava na Javni poziv za vključitev v program PVSP HRT 2020 - 1''. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden pošiljatelj.

Vsa ostala določila javnega poziva ostanejo nespremenjena.


Dodatna vprašanja v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo lahko kandidati posredujejo po elektronski pošti na naslov: urska.renko@rra-posavje.si  ali barbara.avsenak@rra-zasavje.si . Razpisna dokumentacija javnega poziva je na razpolago na spletni strani http://www.rra-posavje.si, na spletni strani http://www.rra-zasavje.si  in/ali na sedežu obeh agencij, zainteresirani pa jo bodo lahko prejeli tudi po klasični ali elektronski pošti.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA JE NA VOLJO TUKAJ:

- SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE PVSP HRT 2020-1 - PVSP HRT_2020_1_JP_sprememba.pdf

- RAZPISNA DOKUMENTACIJA PVSP HRT 2020-1 -JP_PVSP_HRT_2020_1.pdf

- PRIJAVNA DOKUMENTACIJA PVSP HRT 2020-1 - PVSP HRT 2020_prijavna dokumentacija.docx