Pot medičarstva in lectarstva

Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Posavske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2014/2015

 

Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Posavske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2014/2015.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki izplačujejo kadrovske štipendije dijakom oziroma študentom (v nadaljevanju: štipendist) za šolsko/študijsko leto 2014/2015, s sedežem ali poslovno enoto na območju razvojne regije Posavje oziroma območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče ali Sevnica.

 

Vrednost razpisa je 50.109,29 EUR. Sofinanciranje se dodeli za šolsko/študijsko leto 2014/2015. Sredstva, ki jih zagotavlja RRA Posavje znašajo 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače skladno z ZŠtip-1, preostalo polovico zagotavljajo delodajalci v skladu s Pogodbo o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu, sklenjene med delodajalcem in RRA Posavje.

 

Delodajalec, ki se želi vključiti v Posavsko štipendijsko shemo mora RRA Posavje predložiti v celoti izpolnjeno, s strani zakonitega zastopnika podpisano in žigosano vlogo na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila v zaprti kuverti s pripisom "VLOGA na javni razpis - Posavska štipendijska shema" in označenim točnim nazivom in naslovom delodajalca po pošti na naslov Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško ali osebno vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

 

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave, ki začne teči na dan objave razpisa (2.12.2014) in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. 03. 2015.

 

Razpisna dokumentacija: