Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški se uveljavljajo v obliki standardiziranega stroška na enoto (m2). Višina sofinanciranja udeležbe na individualnem sejemskem nastopu na mednarodnih sejmih v tujini znaša

5.313,06 € + 65,2 * X ;

X = velikost razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m2)

Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje znaša 5 m2, maksimalna pa 120 m2.

Novo

V primeru standardiziranega stroška na enoto so vsi stroški ali del stroškov operacije povrnjeni na podlagi izračuna (formule), ki upošteva velikost najetega razstavnega prostora ter so v skladu z vsemi vnaprej določenimi določbami o dejavnostih in/ali rezultatih, določenih v pogodbi o sofinanciranju.

Višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.900.000,00EUR.

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:

leto 2018

1.600.000,00 EUR

leto 2019

300.000,00 EUR

Pogoji za sodelovanje

Pogoji za sodelovanje so objavljeni v javnem razpisu.

Rok in način prijave

Predvidena sta dva (2) roka za oddajo vlog:

  • 1. rok: 5. 1. 2018,
  • 2. rok: 15. 5. 2018.

Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti, vendar le, če bo na voljo dovolj sredstev za maksimalno višino sofinanciranja vsaj enega prijavitelja.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na rok za oddajo vlog.

Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko agencija vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro, do navedenega datuma za oddajo vlog.