Javni razpis štipendij za študij v tujini za šolsko/študijsko leto 2015/2016

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij s področja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine Sevnica (Ur. l. RS  št. 86 z dne 12.11.2015), (v nadaljevanju pravilnika), in Sklepa Sveta regije Posavje št. 66/1, z dne 28.10.2015 Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja

 

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJ V TUJINI

ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016

 

Namen

Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica (v nadaljevanju: občine) dodeljujejo štipendije posameznikom, ki se usposabljajo za poklice v umetnosti ter na področju kulturne dediščine, da bi jim omogočile pridobitev ključnih kompetenc, povečanja usposobljenosti ter pridobivanju dodatnih znanj in spretnosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela. S tem se ustvarjajo pogoji za pridobivanje novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje raziskovanja ter ustvarjalnosti tudi na področjih, ki so deficitarna.

 

Predmet razpisa

Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško in Občina Sevnica podeljujejo za šolsko/študijsko leto 2015/2016 štipendije za študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine.

 

Pogoji razpisa

 

Za štipendije študija v tujini na umetniških smereh lahko zaprosijo posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

-         imajo status rednega študenta za polni študijski čas;

-         se bodo izobraževali na področjih umetniških poklicev ter na področju kulturne dediščine skladno z 2. členom pravilnika;

-         se prijavljajo za štipendijo za študij z javno veljavnostjo v tujini;

-         imajo stalno bivališče na območju občin financerk (Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško in Občina Sevnica);

-         se je kandidat na razpis prijavil samo z eno vlogo, za eno smer na eni izobraževalni instituciji; v primeru, da vloži več vlog oz. poda vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih ustanovah, bodo vse njegove dodatne vloge zavržene;

-         se ne vpisujejo ponovno v isti letnik.

Štipendija se podeljuje tudi za absolventski staž, vendar najdalj za eno leto.

Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o štipendiranju.

 

Rok za oddajo vlog

-       11.1.2016

 

Dodatne informacije:

Vsa dodatna pojasnila glede razpisa lahko dobite na Regionalni razvojni agenciji Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško; Sabina Kos, višja svetovalka,  tel. 07 488 10 44, e-mail: sabina.kos@rra-posavje.si ali Nataša Šterban Bezjak, vodja službe za projektno sodelovanje, tel. 07 488 10 51, e-mail: natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si.

 

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.