Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih za zavode - B1

Slovenski regionalni sklad je v Uradnem listu št. 123/2020 objavil nov Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih za zavode - B1.

Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj ohranjanja gospodarske dejavnosti, ki ustreza zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja. 

Upravičeni vlagatelji so

• Pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot zavodi.

• Pravne osebe, ki izkazujejo profitni status in namen delovanja, organizirani kot zavodi.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 01.01.2018.

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar se ne šteje DDV. Upravičeni stroški segajo od nakupa poslovnih zgradb, opreme, strojev, stroškov plač, stroškov bančnih, računovodskih in zavarovalnih storitev. 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 50.000,00 EUR.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 5.000,00 EUR.

Sredstva se dodeljujejo brezobrestno. 

Roka za prijavo sta 25.9.2020 in 12.10.2020


Več informacij o samem razpisu je navoljo na spletni strani: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi