Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogiposredniškega organa zagotavlja finančna sredstvaza izvedbo javnega razpisa za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19. Skupna višina razpisanih sredstev je 5.000.000,00 EUR. 

Predmet tega javnega razpisa je zagotvaljanje finančne podpore za upravičene stroške za ponovni zagon poslovanja podjetij. Podpira se ponovni zagon podjetij in njihovo polno delovanje na način, da se podjetju zagotovijo sredstva za delovanje v obliki nepovratne pomoči, za investicije, zunanje storitve ter plače, z namenom ponovnega začetka rednega poslovanja.

Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. S podporo se podjetjem omogoči ponoven zagon poslovne dejavnosti v malih podjetjih (med 10 - 49 zaposlenih), ki so še posebej izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja, ki izvira iz narave obmejnega območja, s pojavom virusa COVID-19, pa jim je bilo poslovanje dodatno oteženo (zaradi omejitev fizičnega in materialnega poslovanja na obmejnem območju - zaprtost mej in omejevanje prehodov). S tem bo podjetjem omogočen ponovni vstop na trg, izboljšanje uspešnosti delovanja (v primerjavi z delovanje v kriznem obdobju) in ohranjanje konkurenčnosti na ciljnih trgih. Cilj razpisa je obstoj in delovanje podprtih podjetij ter  njihova uspešna vključitev v tržne procese, ponovna komercializacija proizvodov, procesov in storitev. 

Podpira se ponovni zagon podjetja in polno delovanje podjetij na način, da se podjetju zagotovijo sredstva za delovanje v obliki nepovratne pomoči, za investicije, zunanje storitve ter plače, z namenom ponovnega začetka rednega poslovanja. Za ta namen se podjetju dodeli subvencija v višini najmanj 20.000,00 EUR in največ 200.000,00 EUR, pri čemer stroški plač ne smejo presegati 100.000,00 EUR.

Cilji javnega razpisa

- zmanjšanje posledic izpada prihodka in poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih,

- polno delovanje podjetij,

- ohranjanje delovnih mest.

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške sodijo: 

  1. Stroški plač se izplačajo v obliki standardnega stroška na enoto (glede na opravljeno delo se lahko uveljavlja celoten ali sorazmerni del standardnega stroška na enoto),

  2. Investicije v opremo in druga opredmetena ter neopredmetena osnovna sredstva,

  3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev,

  4. DDV je upravičen strošek, v primeru, da je nepovračljiv.

Posredni stroški se izplačajo v obliki 15% pavšala glede na stroške plač.

Upravičenci

Mala podjetja s sedežem na obmejnih problemskih območjih, ki imajo kot svojo glavno dejavnost opredeljeno predelovalno dejavnost (področje C SKD 2008 klasifikacije) in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki. Prijavitelji morajo biti na obmejnem problemskem območju registrirani pred 1. 1. 2018 (upošteva se datum registracije podjetja oziroma datum priglasitve pri pristojnem organu). Med obmejna problemska območja se štejejo naslednje posavske občine: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki.

Razpisna dokumentacija in več informacij o razpisu: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-spodbud-za-ponovni-zagon-poslovanja-podjetij-v-obmejnih-problemskih-obmocjih-covid19/