Javni razpis za izbor direktorja RRA Posavje

Javni razpis za izbor direktorja


Na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje (Ur. list RS, št. 95/14) ter 15. in 16. člena Statuta Regionalne razvojne agencije Posavje, Upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 razpisuje delovno mesto direktorja.


Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje zahteve:

  • da ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo ali 2. bolonjsko stopnjo,

  • da ima najmanj pet let delovnih izkušenj z vodstvenimi deli v gospodarskih družbah, organizacijah ali institucijah, zavodih ali javni upravi,

  • da je državljan Republike Slovenije,

  • da aktivno obvlada vsaj en tuj svetovni jezik, pri čemer imajo prednost uradni jeziku EU, kar izkaže s potrdili ustreznih institucij,

  • da ima izkušnje s področja delovanja zavoda, kar izkaže z referencami.


Prijavi morajo kandidati priložiti dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev, svoj življenjepis ter program dela za mandatno obdobje.

Upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje izbere kandidata za direktorja zavoda na osnovi izpolnjevanja posameznih razpisnih pogojev in ocene programa dela Regionalne razvojne agencije Posavje.


Prijave kandidati pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 12.11.2020, na naslov: Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško, z oznako: »za razpis direktorja — ne odpiraj«.


Upravni odbor pregleda prispele vloge. Kandidate, katerih vloge niso popolne, pozove k dopolnitvi v roku treh delovnih dni. Upravni odbor opravi razgovore s kandidati, ki izpolnjujejo pogoje in izmed njih imenuje direktorja. Direktor je imenovan, če je soglasje podala večina vseh občin ustanoviteljic.


Regionalna razvojna agencija Posavje

      Predsednica Upravnega odbora

                     Ana Bercko