Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi


Namen javnega razpisa je obnova in/ali rekonstrukcija planinskih objektov, ki so zaradi naravnih ali drugih nesreč neuporabni oziroma ne izpolnjujejo standardov za uporabo planinskih objektov.

Upravičeni prijavitelji so pravne osebe, ki so lastniki ali upravljajo s planinskimi kočami, zavetišči, bivaki in planinskimi učnimi središči vpisanimi v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. 1. 2020, na ozemlju Republike Slovenije.

Upravičeni prijavitelji so lahko tudi najemniki planinskih koč, zavetišč, bivakov ali planinskih učnih središč vpisanih v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije, če imajo z lastniki le-teh sklenjeno najemno pogodbo, veljavno najmanj za 5 let in imajo hkrati soglasje lastnikov za izvedbo investicije.

Financiranje upravičenih stroškov po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili dodeljevanja državnih pomoči po shemi državnih pomoči BE01-2399245-2020: «Spodbujanje razvoja planinske športne in večnamenske rekreacijske infrastrukture«.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 400.000,00 EUR v letu 2020. Sredstva v višini 20% za sofinanciranje 100% upravičenih stroškov operacije zagotavljajo upravičenci z lastnimi viri ali s prostovoljnim delom.

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči 80% upravičenih stroškov. Za sofinanciranje investicij morajo celotni skupni stroški investicije (brez davkov) znašati najmanj 20.000,00 eurov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko 200.000,00 eurov na posamezen planinski objekt.

Stroški oziroma izdatki upravičenca bodo upravičeni od objave javnega razpisa. Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca se zaključi najkasneje 11. 12. 2020.

Več informacij lahko preberete tukaj.