Mikrokrediti za problemska območja v Republiki Sloveniji

 

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil v Uradnem listu RS št. 84/2016 in na spletni strani SPS-a javni razpis P7R - Mikrokrediti za problemska območja v Republiki Sloveniji http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=49  .

 

Skupno razpisanih 12 mio EUR sredstev zadostuje za podporo okoli 480 mikro, malih in srednje velikih podjetij na problemskih območjih, katerim želi SPS neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za investicijska vlaganja, rast in razvoj podjetij ter na ta način zagotovili nemoteno in tekoče poslovanje.

 

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja:

 • ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev
 • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju – za Posavje Občine Radeče
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu
 • podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas

Postopek pridobitve mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR je hiter in enostaven, ugodnosti pa so še posebej izrazite v:

 • nižjih zahtevah po zavarovanju
 • nižji obrestni meri (fiksna 1,1 %)
 • ročnosti kredita do 60 mesecev
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
 • kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
 • stroški kredita se ne zaračunavajo

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS na prijavne roke:

 • od 01.02.2017 do vključno 01.05.2017 za upravičene stroške nastale od 01.12.2016 do 05.07.2017
 • od 01.06.2017 do vključno 01.10.2017 za upravičene stroške nastale od 01.04.2017 do 05.12.2017

Osnovne informacije posreduje Regionalna razvojna agencije Posavje, ga. Nataša Šterban Bezjak, vodja službe za projektno sodelovanje, telefon: 07 488 10 40, podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P7R 2016, ki ga najdete na spletni strani SPS- a http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=49 in v Ur. l. RS št. 84/2016.