Nabor projektov v luči programiranja in priprave programskega dela RRP 2021-2027

Spoštovani,

glede na aktualno načrtovanje in programiranje na različnih ravneh, ki je potrebno za prihodnje programsko obdobje 2021-2027 in z namenom hitrega odziva na različne zahteve po popisu načrtovanih projektov na nivoju regije, želimo biti pripravljeni in seznanjeni z vašimi načrti.  Nabor projektov bo tudi odlično izhodišče za načrtovanje programskega dela Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2021-2027.

Kot ste seznanjeni je regija Posavje pripravila strateški del regionalnega razvojnega programa za naslednjo finančno perspektivo, ki je dostopen na tej povezavi https://www.rra-posavje.si/osnutek-regionalnega-razvojnega-programa-regije-posavje-za-obdobje-2021-2027-strateki-del.html.

Pred nami je programski del regionalnega razvojnega programa, ki mora zajeti vse realne vire, ki so pomembni za načrtovanje regionalnega razvoja.

Na ravni kohezijskih regij so pripravljena tudi Strateška izhodišča razvoja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki si jih lahko ogledate na naslednji povezavi https://www.rra-posavje.si/strateka-izhodia-razvoja-kohezijske-regije-vzhodna-slovenija.html.

Vlada je na podlagi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19 določila seznam pomembnih investicij (interventni zakon), ki se bodo lahko še dopolnjevale. Namen določitve pomembnih investicij je predvsem v koordinirani in s tem pospešeni obravnavi posameznih postopkov povezanih s temi investicijami, za katere verjamemo, da bodo omilile gospodarsko škodo, ki jo je pustila epidemija. Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina in drugih.Seznam pomembnih investicij najdete na naslednji povezavi: https://www.gov.si/teme/pospesena-izvedba-pomembnih-investicij-za-zagon-gospodarstva-po-epidemiji/.

Slovenija je izpogajala razvojni okvir EU financiranja, kjer je v časovnici do leta 2030 (n+3) upravičena do okvirno 10,5 milijard eurov, od tega 6,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde sredstev posojil.

 V okviru instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« bo Slovenija lahko izkoristila okvirno 5,7 milijarde evrov, od tega 3,6 milijarde posojil in 2,1 milijarde evrov nepovratnih sredstev:

  • 312 milijonov evrov iz pobude React-EU

  • 129 milijonov evrov iz Sklada za pravični prehod,

  • 1,6 milijarde evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost ( https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020mff_covid_recovery_factsheet.pdf )  ter

  • 68 milijonov evrov za Razvoj podeželja.

Več o načrtu za okrevanje si lahko pogledate na naslednji povezavi »NextGenerationEU« ( https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020.2136_sl_02.pdf ).

Za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 bo na voljo 2,9 milijarde evrov, za izvajanje skupne kmetijske politike pa 1,6 milijarde evrov. Na razpolago bo tudi 96 milijonov evrov iz Sklada za pravični prehod.

Za namene načrtovanja zato potrebujemo podatke o kratkoročnih in dolgoročnih naložbah in projektih in sicer naslednje podatke:

  • Naziv projekta, iz katerega naj bo razviden predmet investicije,

  • Nosilec projekta,

  • Ocenjena vrednost projekta (v EUR),

  • Faza projekta (a./ projektna ideja, b./ projekt v pripravi (izdelava projektne dokumentacije, iskanje finančnih virov, …), c./ pripravljen na začetek izvajanja) in

  • Možen začetek izvedbe del (mesec/leto).

V seznam navedite projekte z vrednostjo nad 100.000,00 EUR.

Podatke o projektih nam prosim posredujte v priloženem obrazcu do 30.8.2020 na e-naslov: natasa.serbec@rra-posavje.si.


Več najdete tukaj:  Poziv - partnerji 2021-2027.pdf

Dopis_razvojni partnerji splet.docx