REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA
POSAVJE

Novice

BLIŽA SE ROK ZA ODDAJO PRIJAV BREZPOSELNIH NA OBMOČJU RADEČ

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, je Regionalna razvojna agencija Posavje 7.12.2017 objavila

 

Javni poziv za vključitev 10  udeležencev v instrument

Podjetno v svet podjetništva za Občino Radeče

Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje občine Radeče«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

a)    imajo stalno bivališče v Občini Radeče,

b)    so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,

c)    prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in

d)    prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma 1. marca 2018.

 

Razpisna dokumentacija.

 


SEMINAR O MOŽNOSTIH PRIDOBIVANJA (NE)POVRATNIH SREDSTVEV

Podjetništvo kljub recesiji deluje in tudi razvoj gre naprej. Ker je potrebno slediti trendom in novim zahtevam, se vseskozi pojavljajo tudi nove investicijske želje in potrebe. S članstvom Slovenije v EU smo razširili tržni prostor, pojavilo pa se je tudi kar nekaj zanimivih razpisov, ki omogočajo pridobitev nepovratnih oziroma ugodnih povratnih sredstev za financiranje posameznih projektov. Če želite izvedeti, kako priti do njih, kateri razpis so sploh na voljo, koliko sredstev in pod kakšnimi pogoji jih lahko pridobite ter kako se prijaviti na posamezni razpis, pridite na seminar.

Seminar je namenjen vsem podjetnikom in gospodarskim družbam, ki razmišljajo o možnostih pridobitve sredstev (predvsem za investicijske projekte) in jih zanima postopek, kako učinkovito priti do ugodnih finančnih sredstev na domačem trgu.

 

VABIMO vas,

da se v torek, dne 16.01.2018, ob 14.00 uri,

(predvidoma) v prostorih RRA Posavje

udeležite seminarja

 

MOŽNOSTI PRIDOBIVANJA (NE)POVRATNIH SREDSTEV

 

Program:

1.      Predstavitev razpisov Slovenskega podjetniškega sklada;

2.      Predstavitev razpisov SID banke;

3.      Predstavitev ostalih zanimivih razpisov na področju podjetništva;

4.      Odgovori na morebitna vprašanja.

Seminar, ki bo predvidoma trajal približno eno uro, je brezplačen. Prosimo, da vašo udeležbo potrdite na e-naslov: sandra.colaric.balas@rra-posavje.si najkasneje do 12.01.2018.

 

Vljudno vabljeni!

 

Povabilo gospodarskim družbam s področja turizma

Regionalna razvojna agencija Posavje z namenom vzpostavitve in delovanja Vodilne destinacije Čatež in Posavje (DMMO) vabi k sodelovanju gospodarske družbe, ki preko posredne ali neposredne prodaje (delo s ponudniki na terenu, splet in družbeni mediji) izvajate aktivnosti na področju turizma in lahko ponudi celovite prodajne rešitve ali modele za krepitev promocije turistične ponudbe Vodilne destinacije Čatež in Posavje. Zaželene so izkušnje z »incoming« turizmom in seznanjenost s sistemom upravljanja turizma v Sloveniji.

 

Vabimo Vas, da nam vaše izkušnje, reference, modele in idejne rešitve za promocijo Posavja kot vodilne destinacije predstavite:

-       v prvem roku do petka, 12. 1. 2018 do 12.00 ure in

-       v drugem roku do srede, 17. 1. 2018 do 12.00 ure

 

s pisno predstavitvijo, ki jo pošljite na naslov: RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško ali preko el. pošte: agencija@rra-posavje.si.

 

Veselimo se srečanja z Vami.

 

S spoštovanjem,

 

 

Martin Bratanič

Direktor RRA Posavje

Predstavitev javnega poziva "PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA ZA OBČINO RADEČE 2018"

V sredo 10.1.2018 ob 10.00 bo v sejni sobi občine Radeče predstavitev javnega poziva "Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2018". Lepo vabljeni vsi, ki so brezposleni in imajo stalno prebivališče v občini Radeče. 

Javni razpis P7R 2017 - mikrokrediti na problemskih območjih v RS

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 80, Datum: 29. 12. 2017, Stran: 3065

Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva v višini 12.000.000,00 EUR zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, in sicer:

 • Maribor z okolico v višini 4.220.000,00 EUR
 • Pomurje v višini 3.240.000,00 EUR
 • Pokolpje v višini 2.590.000,00 EUR
 • Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 1. 4. 2018, 1. 5. 2018, 1. 6. 2018, 1. 7. 2018, 1. 9. 2018 in 1. 10. 2018.

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški se uveljavljajo v obliki standardiziranega stroška na enoto (m2). Višina sofinanciranja udeležbe na individualnem sejemskem nastopu na mednarodnih sejmih v tujini znaša

5.313,06 € + 65,2 * X ;

X = velikost razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m2)

Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje znaša 5 m2, maksimalna pa 120 m2.

Novo

V primeru standardiziranega stroška na enoto so vsi stroški ali del stroškov operacije povrnjeni na podlagi izračuna (formule), ki upošteva velikost najetega razstavnega prostora ter so v skladu z vsemi vnaprej določenimi določbami o dejavnostih in/ali rezultatih, določenih v pogodbi o sofinanciranju.

Višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.900.000,00EUR.

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:

leto 2018

1.600.000,00 EUR

leto 2019

300.000,00 EUR

Pogoji za sodelovanje

Pogoji za sodelovanje so objavljeni v javnem razpisu.

Rok in način prijave

Predvidena sta dva (2) roka za oddajo vlog:

 • 1. rok: 5. 1. 2018,
 • 2. rok: 15. 5. 2018.

Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti, vendar le, če bo na voljo dovolj sredstev za maksimalno višino sofinanciranja vsaj enega prijavitelja.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na rok za oddajo vlog.

Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko agencija vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro, do navedenega datuma za oddajo vlog.

 

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 5 z dne 3. 2. 2017 (Ob-1225/17), s spremembami dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 25. 8. 2017 (Ob-2876/17) ter v Uradnem listu RS, št. 66 z dne 24. 11. 2017 (Ob-3516/17).

V 1. poglavju javnega razpisa se v 4. točki spremeni skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih, ki po novem znaša 20.000.000,00 EUR. Razdelitev sredstev po upravičenih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo je sledeča:

 

PROBLEMSKO OBMOČJE

VIŠINA POSOJIL

Maribor s širšo okolico

7.020.000,00 EUR

Pokolpje

4.320.000,00 EUR

Hrastnik, Radeče, Trbovlje

3.240.000,00 EUR

Pomurje

5.420.000,00 EUR

"PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA, RADEČE 2018"

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, je Regionalna razvojna agencija Posavje 7.12.2017 objavila

Javni poziv za vključitev predvidoma 10  udeležencev v instrument

»Podjetno v svet podjetništva za Občino Radeče 2018«

Predmet javnega poziva je vključitev predvidoma desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje občine Radeče 2018«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

a)    imajo stalno bivališče v Občini Radeče,

b)    so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,

c)    prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in

d)    prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

 

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili marca 2018. 

Predstavitev javnega poziva bo potekala v Domu kulture v Radečah,

v petek, 10.01.2018, ob 10.uri.

Rok za oddajo vlog je 31.1.2018

Javni poziv je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje www.rra-posavje.si, dodatne informacije: Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, Krško, tel. 07 488 10 40; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si; natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si (Nataša Šterban Bezjak – vodja službe za projektno sodelovanje), sandra.colaric.balas@rra-posavje.si (Sandra Colarič Balas).

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Podaljšanje razpisa za ugodna posojila na problemskih območjih

V Uradnem listu z dne 24.11.2017 je Slovenski regionalno razvojni sklad objavil podaljšanje javnega razpisa za ugodna posojila na problemskih območjih v RS ter povečanje razpisanih sredstev za območje Maribora s širšo okolico.

Predmet javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji.


Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest.


Cilj razpisa je spodbujanje podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij na problemskih območjih RS z visoko brezposelnostjo.

 

Upravičeno problemsko območje po tem razpisu je tudi občina Radeče.

 

Roki za oddajo prijav so tako še: 30.11.2017, 15.1.2018 in 28.2.2018 .

Mednarodna konferenca o kolesarskem potencialu porečja reke Save

23.11.2017 bo ob 10. uri na Gradu Sevnica potekala Mednarodna konferenca o kolesarskem potencialu porečja reke Save SAVSKA KOLESARSKA POT - IZZIV IN PRILOŽNOST

Vabilo.

Program.

LIFE informativni dan

VABILO

POVABILO RAZVOJNIM SVETOM REGIJ ZA DOPOLNITEV DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJE – DRUGO POVABILO

Dne 13.11.2017 je Ministrstvo za gospdoarski razvoj in tehnologijo ojavilo POVABILO RAZVOJNIM SVETOM REGIJ ZA DOPOLNITEV DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJE.

Predmet povabila, v skladu z ZSRR-2 in Uredbo, je:

– izvedba postopka dopolnitve dogovorov, ki bodo do 15. 1. 2018 podpisani na podlagi prvega povabila št. 3030-118/2015/6 z dne 13. 11. 2015 (v nadaljnjem besedilu: prvo povabilo),

– izvedba postopka priprave dogovorov za razvojne regije, ki na podlagi prvega povabila niso podpisale dogovora do 15. 1. 2018.  

 

Oba postopka se izvajata po enotnem postopku kot dopolnitev dogovora.

 

Na podlagi tega povabila pripravijo regionalne razvojne agencije (v nadaljnjem besedilu: RRA) osnutke dopolnjenih dogovorov, ki vključujejo za regijo najbolj pomembne regijske, medregijske in/ali sektorske projekte, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije (v nadaljevanju: najpomembnejši projekti).

 

V osnutke dopolnjenih dogovorov so lahko uvrščeni najpomembnejši projekti, ki se sofinancirajo iz sredstev OP EKP 2014 – 2020 v sledečih prednostnih naložbah OP EKP 2014 – 2020:

-       Prednostna naložba 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji (v nadaljnjem besedilu 3.1 Spodbujanje podjetništva),

-       Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (v nadaljnjem besedilu 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti),

-       Prednostna naložba 5.1 Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu (v nadaljnjem besedilu 5.1 Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam),

-       Prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve (v nadaljnjem besedilu 6.1 Vlaganje v vodni sektor), in sicer prvi specifični cilj zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ter drugi specifični cilj večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo,

-       Prednostna naložba 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami (v nadaljnjem besedilu 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti),

-       Prednostna naložba 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, vključno prek multimodalnih vozlišč (v nadaljnjem besedilu 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti).

 

Skrajni rok za posredovanje osnutka dopolnjenega dogovora je 15. januar 2018 s strani Regionalnih razvojnih agencij in Razvojnih svetov.

Več informacije je na voljo na tej spletni povezavi: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/javni_pozivi/ 

Vabilo na predstavitev javnega razpisa za kadrovske štipendije za š.l. 2017/2018

   

 

VABILO

NA PREDSTAVITEV JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

 

Regionalna razvojna agencija Posavje vse zainteresirane delodajalce statistične regije Posavje, ki bi želeli dijakom oziroma študentom podeliti kadrovske štipendije ter dijake in študente vabi na predstavitev Javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2017/2018, ki bo

 

v četrtek, 19.10.2017 ob 12.00

v Klubu Kulturnega doma Krško, Trg Matije Gubca 2, Krško.


Program srečanja:

 • uvodni pozdrav,
 • predstavitev Javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2017/2018 in potek izvajanja Regijske štipendijske sheme,
 • vprašanja in odgovori.

 

Prosimo vas, da vašo udeležbo potrdite do torka, 17.10.2017 na elektronski naslov: danica.kramzar@rra-posavje.si ali na telefonski številki: 07 488 10 44 in 07 488 10 40.

 

Prisrčno vabljeni!

Proste kadrovske štipendije delodajalcev za šolsko/študijsko leto 2017/2018

Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje) objavlja

PROSTE KADROVSKE ŠTIPENDIJE DELODAJALCEV  V OKVIRU REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME POSAVSKE REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

delodajalec

smer izobraževanja

število štipendij

Zdravstveni dom Brežice

Černelčeva cesta 8, Brežice

07 48 91 449 (Mirjana Obranić)

mirjana.obranic@zd-brezice.si 

 • logoped – 1 štipendija
 • magister farmacije – 1 štipendija

 

2

 

I.H.S. d.o.o.

Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško

03 898 62 62 (Nataša Prostor)

natasa@trgotur.si

 • oblikovalec kovin – 2 štipendiji
 • elektrotehnik – 1 štipendija
 • strojni tehnik – 1 štipendija
 • dipl. inž. strojništva – 2 štipendiji
 • dipl. inž. elektrotehnike – 1 štipendija
 • mag. inž. strojništva – 2 štipendiji
 • mag. inž. elektrotehnike – 1 štipendija

 

 

 

10

 

Savaprojekt d.d.

CKŽ 59, 8270 Krško

07 49 14 200 (Snežana Micić)

savaprojekt@savaprojekt.si

 • mag. inž. arhitekture – 1 štipendija
 • mag. inž. strojništva – 1 štipendija
 • mag. inž. gradbeništva – 1 štipendija
 • mag. inž. gradbeništva, nizke gradnje – 1 štipendija

 

 

4

NUMIP d.o.o. Podružnica Krško

CKŽ 135 e, 8270 Krško

07 49 12 424 (Zlatka Hvala)

zlatka.hvala@numip.eu

 • dipl. inž. strojništva (UN) – 1 štipendija

 

1

RADEČE PAPIR NOVA, d.o.o.

Njivice 7, 1433 Radeče

03 56 80 313 (Tadeja Rus)

tadeja.rus@radecepapir.si

 • strojni tehnik – 1 štipendija
 • kemijski tehnik – 1 štipendija
 • papirni tehnik – 1 štipendija
 • elektrotehnik – 1 štipendija

 

4

MUFLON d.o.o.

Titova 99, 1433 Radeče

03 56 80 313 (Vida Kišek)

vida.kisek@muflon.si

 • strojni tehnik – 1 štipendija
 • elektrotehnik – 1 štipendija
 • kemijski tehnik – 1 štipendija

 

3

 

in vabi

dijake in študente na dodiplomski in podiplomski stopnji študija ter udeležence izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni in izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o štipendiranju, da se najkasneje do 30.11.2017 prijavijo delodajalcem na objavljene potrebe po kadrovskih štipendijah.

 

Vsa dodatna pojasnila sporočite na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško; Danica Kramžar, tel. 07 488 10 44, e-mail: danica.kramzar@rra-posavje.si .

Vabilo na posvet v obliki interaktivne delavnice Dobre prakse krožnega gospodarstva v Posavski regiji in povezovanje z ostalimi akterji v Sloveniji

Spoštovani,

kako se slovenska podjetja in lokalne skupnosti lahko kar najbolj učinkovito vključijo v prehod Slovenije v zeleno gospodarstvo, ki smo si ga zadali kot strateški cilj? Kaj ste že dosegli, kje potrebujete podporo za hitrejši prehod?

Zato, da bi okrepili mednarodno konkurenčnost gospodarstva, ki hkrati znižuje okoljska tveganja in ohranili kakovost življenja, želimo povezati akterje krožnega gospodarstva. Dobre prakse in predloge prav zdaj namreč zbiramo in vključjemo v nasatajajoči Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije. Ker želimo slišati vaše izkušnje, pobude, kritike in predloge, vas vabimo na

Posvet v obliki interaktivne delavnice Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije z naslovom:

Dobre prakse krožnega gospodarstva v Posavski regiji in povezovanje z ostalimi akterji v Sloveniji,

ki bo v sredo, 4. oktobra 2017, s pričetkom ob 10.00 uri

v Mladinskem centru Brežice, sejna soba 1. nadstropje, Gubčeva 10 a, Brežice.

 

Posvet organizira Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije, ki deluje pod okriljem Kabineta predsednika Vlade RS, v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Posavje ter konzorcijem izvajalcev projekta Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije, ki ga povezuje platforma Circular Change.  

Naše srečanje bo »delovno«, saj bomo v delavniški obliki spoznavali dobre prakse regije Posavje, med katerimi so predstavitev krožnega gospodarstva v okviru GZS OZ Posavje, primeri zelenega malega gospodarstva OOZ Krško in primer krožnega gospodarstva iz Občine Brežice. Namen srečanja je, poleg predstavitve aktivnosti in priložnosti sodelovanja za prehod v krožno gospodarstvo v Sloveniji, prav nuditi priložnost za izpostavitev akterjev in dobrih praks ter izmenjave znanja iz regije. Zato bomo ob koncu srečanja zbrali priporočila, ki bodo upoštevana pri snovanju Kažipota krožnega gospodarstva Slovenije.

Vabljeni predstavniki iz gospodarstva, lokalnih skupnosti, stroke in civilne družbe, ki želite aktivno sodelovati in prispevati k sooblikovanju rešitev in drugih aktivnosti prehoda v zeleno, krožno gospodarstvo. Več informacij o prehodu v zeleno gospodarstvo z izpostavljenimi razvojnimi potenciali za zeleno, pametno in učinkovito gospodarstvo je dostopno na povezavi www.vlada.si/zeleno in www.circularchange.com.  

 

Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna prijava, najkasneje do 3. 10. 2017 na elektronski naslov: roadmap@circularchange.com .

 

Vljudno vabljeni.

 

Tadej Slapnik, državni sekretar, Kabinet predsednika Vlade RS

Martin Bratanič, direktor RRA Posavje

 

Program posveta v obliki interaktivne delavnice

10.00 – 10.20

Uvod in vodila za sodelovanje

 

 

Uvod moderatorja (Ladeja Godina Košir, Circular Change)

Uvodne iztočnice:

 

župan Občine Brežice, g. Ivan Molan

 

Tadej Slapnik, državni sekretar v KPV in vodja Partnerstva za zeleno gospodarstvo (v imenu celotne Vlade) – smernice Slovenije, aktualni projekti, možnosti za financiranje, razvojne priložnosti

10.20 – 11.00

Na kratko o regiji in predstavitev projekta Kažipot

 

Posavska regija, direktor RRA, g. Martin Bratanič

 

Predstavitev projekta in navodila (Ladeja Godina Košir)

 

Lokalni primeri dobre prakse:

Darko Gorišek, direktor GZS OZ Posavje, Krožno gospodarstvo v Posavju

Janja Starc, sekretarka/direktorica OOZ Krško, Zeleno malo gospodarstvo

Primeri krožnega gospodarstva iz Občine Brežice

11.00 11.15

Odmor, priprava prostora, razdelitev v delovna omizja

 

 

11.15 13.00

Delavnice: potenciali, priložnosti in ovire

 

 

13.00 13.15

Odmor, priprava prostora

 

 

13.15 – 13.45

Plenarno: predstavitev delavnic, razprava in oblikovanje seznama priporočil za razvoj krožnega gospodarstva v regiji

 

 

13.45 14.30

Zaključek: sklepi, priporočila in razprava o vključitvi zaključkov v Kažipot 

 

 

14.30 - 15.30

Neformalno druženje 

*Pridržujemo si pravico do sprememb programa

 

Še je čas za prijavo na SEE MEET SLOVENIA 2017

SEE MEET Slovenia 2017SEE MEET SLOVENIA 2017   

24. in 25. oktober 2017 - Hotel Habakuk, Maribor

 


Bodite zraven in najbolje izkoristite dva dni vnaprej dogovorjenih individualnih sestankov s potencialnimi partnerji. Do danes je na dogodek prijavljenih 100 podjetij iz različnih branž iz 10 držav.

 

Vzpostavite prave stike in se srečajte s podjetji, ki vas zanimajo in ki jih zanima vaše podjetje.

 

Za sodelovanje na dogodku  SEE MEET 2017 se lahko registrirate na www.seemeet.si. Prijave so odprte do 22.9.2017!

 

Za vse informacije nas lahko kontaktirate na številko 07 48 81 044 ali sandra.ivanovic.maricic@rra-posavje.si .

  

 

 

 

Bodite del prvega turističnega hackathona, prijavite se še danes!

Dnevi slovenskega turizma (DST) bodo letos potekali v Kranjski Gori. Pričeli se bodo v torek, 17. 10. 2017, z 64. Gostinsko turističnim zborom. V sredo, 18. 10. 2017, bomo nadaljevali s plenarnim delom z dr. Nenadom Filipovićem, osrednjim mednarodno priznanim govorcem.

Sledila bo okrogla miza, kjer bomo skušali odgovoriti na vprašanje: Kako uresničiti preskok k višji dodani vrednosti in boljši izkušnji gosta?«

Da je do dobre ideje mogoče priti v izjemno kratkem času, bo dokazal prvi vseslovenski turistični hackathon »Slovenija za 5–zvezdnična doživetja«, ki bo potekal vzporedno. Bodite del prvega turističnega hackathona, prijavite se še danes!

Naslednji dan, 19. 10. 2017, bo na sporedu 20. Slovenski turistični forum, kjer bodo predstavljeni navdihujoči primeri oblikovanja inovativnih turističnih produktov za zahtevnega gosta, podani bodo primeri dobrih praks tistih, ki so bili drzni in so uspeli. Vsebino bomo predstavili na treh ključnih panelih: Od ideje do neverjetnega, Kulturizem in Kaj povzroči (turistični) hackathon?

Več informacij...

SEE MEET SLOVENIA 2017

Vabimo  vas, da se nam pridružite na poslovnem srečanju, ki bo v Mariboru med 24. in 25. oktobrom 2017 in se ga bo udeležilo 150 mednarodnih podjetij. Bodite zraven in najbolje izkoristite dva dni vnaprej dogovorjenih individualnih sestankov s potencialnimi partnerji. Vzpostavite prave stike in se srečajte s podjetji, ki vas zanimajo in ki jih zanima vaše podjetje.

SEE MEET SLOVENIA 2017 je mednarodni B2B forum, ki ponuja edinstveno platformo za podjetja iz različnih panog. V zgolj le dveh dneh lahko razširite svoje poslovanje na domačem in mednarodnih trgih z do 15 vnaprej načrtovanimi osebnimi sestanki, ki nudijo hitro in učinkovito prepoznavanje interesa za nadaljnje poslovno sodelovanje.

Je SEE MEET Slovenia 2017 pravi dogodek za vas?
Želite vzpostaviti nove poslovne kontakte na zelo učinkovit in preprost način? Potem je SEE MEET pravi dogodek za vas!

Več infomacij na http://www.seemeet.si/ ali na agencija@rra-posavje.si

 


Zemljevid regij in občin

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala zemeljvid regij in občin v Republiki Sloveniji v merilu 1:250 000. Zemljevid tako vključuje občine, statistične regije in kohezijski regiji.
Zemljevid je dosegljiv tukaj.


Vsi, ki bi ga želeli imeti v tiskani verziji, lahko pošljete svoje podatke na natasa.rojsek@gov.si in vam ga bodo poslali po pošti.

Napoved - »Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn«.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za »Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn«. Skupaj so za izvedbo razpisa namenjeni 4 milijoni evrov, ki jih bo prispeval Kohezijski sklad. 

Sredstva javnega razpisa, ki bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo predvidoma konec prihodnjega tedna, bodo namenjena gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom posameznikom ter zadrugam za sofinanciranje projektov gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn. Rezultat ukrepa bo povečanje deleža rabe bruto končne energije iz obnovljivih virov energije v porabi električne energije.

Več informacij: Ministrstvo za infrastrukturo.

Druga delavnica na temo Izpolnjevanje vlog za prijavo operacij v okviru prvih javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2017

Zaradi zapolnitve mest prve delavnice bomo izvedli še drugo delavnico na temo izpolnjevanja vlog za prijavo operacij v okviru prvih javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ki bo v četrtek, 30. marca 2017, ob 10. uri v prostorih RRA Posavje, CKŽ 2, Krško.

 

Vljudno vabljeni!

Delavnica na temo Izpolnjevanje vlog za prijavo operacij v okviru prvih javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2017

Ker se zavedamo, da se v povezavi z izpolnjevanjem vlog za prijavo operacij porajajo številna vprašanja, vas obveščamo, da bomo v ponedeljek, 20. marca 2017, ob 10. uri v prostorih RRA Posavje, CKŽ 2, organizirali delavnico na temo Izpolnjevanje vlog za prijavo operacij v okviru prvih javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

 

Ker je število mest na delavnici omejeno, vas vljudno prosimo, da se na delavnico prijavite na naslov: las.posavje@rra-posavje.si. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.

 

Vljudno vabljeni!

Vabljeni na brezplačno LIFE delavnico za podjetja

Spoštovani.

 

V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor vas vabimo na brezplačno LIFE delavnico za podjetja, ki bo v torek, 21.3.2017 ob 13.00 na sedežu RRA Posavje.

 

Na LIFE delavnici boste pridobili:

 • Informacije, kako lahko vaše podjetje pridobi nepovratna sredstva za reševanje konkretnih okoljskih problemov;
 • Informacije, kako oblikovati projekt in kakšni so koraki za prijavo za LIFE sofinanciranje;
 • Ideje, kakšne LIFE projekte lahko prijavite za svoje podjetje.

 

Prijava na dogodek: agencija@rra-posavje.si ali natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si

 

Vabljeni.

 

Vabilo najdete tukaj.

Vabilo na predstavitev dveh aktualnih podjetniških razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada (SRRS)

V A B I L O

Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom,

vabi

na predstavitev dveh aktualnih podjetniških razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada (SRRS), in sicer

-         J a v n e g a   r a z p i s a  za ugodna posojila začetnim podjetniškim projektom in projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 5/17)

-         J a v n e g a   r a z p i s a  za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 (Ur. l. RS, št. 5/17)

 

Poseben poudarek bo dan razpisu za ugodna posojila za problemska območja, kamor spada tudi območje občin Radeče, Trbovlje, Hrastnik. SRRS bo najavil tudi druge spodbude za leto 2017.

 

Predstavitev razpisov bo potekala v

ponedeljek, 27.2.2017 ob 12.00 uri

v

sejni sobi Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1 1433 Radeče.

 

Prisrčno vabljeni!

 

 

Objava javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2017

Regionalna razvojna agencija Posavje je, kot vodilni partner LAS Posavje, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah objavila

JAVNE POZIVE za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017

 • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 604.151,00 EUR, od tega 254.151,00 EUR za problemsko območje občine Radeče,

 • Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 617.000,00 EUR, od tega 9.733,00 EUR za problemsko območje občine Radeče,

 • Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo - ESPR

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 531.000,00 EUR.

Rok za prijavo na javne pozive je 21.4.2017.

Vse zainteresirane vljudno vabimo na predstavitve javnih pozivov, ki bodo v:

občina

datum in ura

kraj

Radeče

13.2.2017 ob 16.00 uri

sejna soba Občine Radeče

Sevnica

14.2.2017 ob 16.00 uri

Trški dvorec v Sevnici

Bistrica ob Sotli

16.2.2017 ob 16.00 uri

predavalnica obnovljene sušilnice v Bistrici ob Sotli

Brežice

20.2.2017 ob 16.00 uri

Mestna hiša v Brežicah

Kostanjevica na Krki

22.2.2017 ob 16.00 uri

sejna soba Občine Kostanjevica na Krki, Kambičev trg 5

Krško

23.2.2017 ob 16.00 uri

sejna soba A na Občini Krško 

 Dodatne informacije o javnih pozivih LAS daje vodilni partner LAS in sicer:

 • po telefonu: na številki 07 488 10 43 vsak delovnik med 9. in 14. uro
 • po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si 
 • osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, CKŽ 2, 8270 Krško.

Več informacij na spletni strani: www.las-posavje.si

 

Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2017/2018

Spoštovani delodajalci,

Zaključujemo s postopki vključevanja delodajalcev in štipendistov v Posavsko štipendijsko shemo za sofinanciranje kadrovski štipendij, podeljenih v šolskem/študijskem letu 2016/2017. V kratkem pričakujemo odločbo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na podlagi katere bomo lahko pričeli z izvajanjem sheme za šolsko leto 2016/2017.

Z namenom informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah v Posavju, pred izbiro izobraževanja in s ciljem poklicnega usmerjanja mladih, pa Regionalna razvojna agencija Posavje že objavlja tudi

Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2017/2018.

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Posavja, ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2017/2018.

Vsebina javnega poziva s prijavnim obrazcem je objavljena na naši spletni strani.

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu: natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si in po telefonu: 07 488 10 40, ga Nataša Šterban Bezjak, vodja službe za projektno sodelovanje.

Vabljeni na predstavitev podjetniških idej udeležencev PVSP RTH 2017

Vabimo vas na predstavitev podjetniških idej udeležencev 1. skupine operacije PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA ZA OBČINO RADEČE 2017, ki bo v sredo, 25.1.2017 ob 09.00 uri v razstavnem prostoru Doma kulture v Radečah.

Vabilo najdete tukaj.

Mikrokrediti za problemska območja v Republiki Sloveniji

 

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil v Uradnem listu RS št. 84/2016 in na spletni strani SPS-a javni razpis P7R - Mikrokrediti za problemska območja v Republiki Sloveniji http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=49  .

 

Skupno razpisanih 12 mio EUR sredstev zadostuje za podporo okoli 480 mikro, malih in srednje velikih podjetij na problemskih območjih, katerim želi SPS neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za investicijska vlaganja, rast in razvoj podjetij ter na ta način zagotovili nemoteno in tekoče poslovanje.

 

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja:

 • ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev
 • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju – za Posavje Občine Radeče
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu
 • podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas

Postopek pridobitve mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR je hiter in enostaven, ugodnosti pa so še posebej izrazite v:

 • nižjih zahtevah po zavarovanju
 • nižji obrestni meri (fiksna 1,1 %)
 • ročnosti kredita do 60 mesecev
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
 • kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
 • stroški kredita se ne zaračunavajo

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS na prijavne roke:

 • od 01.02.2017 do vključno 01.05.2017 za upravičene stroške nastale od 01.12.2016 do 05.07.2017
 • od 01.06.2017 do vključno 01.10.2017 za upravičene stroške nastale od 01.04.2017 do 05.12.2017

Osnovne informacije posreduje Regionalna razvojna agencije Posavje, ga. Nataša Šterban Bezjak, vodja službe za projektno sodelovanje, telefon: 07 488 10 40, podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P7R 2016, ki ga najdete na spletni strani SPS- a http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=49 in v Ur. l. RS št. 84/2016.

Večje prireditve v Posavju v letu 2017

V regiji Posavje smo na enem mestu zbrali večje prireditve, ki se bodo izvajale v regiji Posavje v letu 2017. Seznam prireditev s kontaktnimi podatki si lahko ogledate tukaj.

Javni poziv za zunanje neodvisne člane ocenjevalne komisije LAS Posavje

Z javnim pozivom, vabimo k sodelovanju zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno.

 

Namen poziva je vzpostaviti nabor zunanjih neodvisnih strokovnjakov z dobrim poznavanjem področja razvoja podeželja, sladkovodne akvakulture in regionalnega razvoja tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter s poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja evropskih/mednarodnih projektov.

 

Izmed prijavljenih primernih kandidatov bo Upravni odbor LAS Posavje potrdil 5 (pet) neodvisnih strokovnjakov za 4-letno mandatno obdobje.

 

Rok za prijavo na javni poziv je 13.1.2017 (šteje datum oddaje na pošti).

 

Dodatne informacije:

Regionalna razvojna agencija Posavje (LAS Posavje),

CKŽ 2, 8270 Krško,

-       po  telefonu: 07 488 10 43 ter 07 488 10 40,

-       po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si.

 

Razpisna dokumentacija:

Javni poziv za zunanje neodvisne člane ocenjevalne komisije LAS Posavje (tukaj)

Prijavni obrazec (tukaj)

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Posavje (tukaj)

SREČANJE UDELEŽENCEV PROGRAMA PVSP

VLJUDNO VAS VABIMO NA SREČANJE UDELEŽENCEV PROGRAMA PVSP

V SREDO, 7.12.2016 OB 13.00 V KLUB KULTURNEGA DOMA KRŠKO

PROGRAM SREČANJA:

 1. Pozdrav direktorja RRA Posavje g. Martina Brataniča
 2. Predstavitev razpisa PVSP Radeče 2017
 3. Predstavitev primerov dobrih praks bivših udeležencev PVSP

         - Robi Špiler (Zavod Obilje, zavod za kvalitetno življenje)

         - Klara Kranjec (Maklu, lahko sedežno pohištvo d. o. o.)

 1. Predstavitev Delavske hranilnice ter ugodnosti za mlade podjetnike
 2. Druženje

Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da nam svojo udeležbo potrdite na email: urska.renko@rra-posavje.si ali 07-488-10-43 najkasneje do torka 6.12.2016.

Vabilo najdete TUKAJ.

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

Namen javnega poziva je informiranje dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja, ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med dijaki in študenti.

 

Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017 oddajo vsi delodajalci, ki želijo podeliti kadrovsko štipendijo za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017.

 

Zagotavljanje sredstev:

Sredstva v višini 50 % štipendije zagotovi RRA Posavje preko Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, drugo polovico pa zagotovijo delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti po končanem izobraževanju zaposlili za najmanj eno leto. 

 

Obveznost štipendista:

Štipendist se med drugim zavezuje, da se bo po zaključenem izobraževanju pri delodajalcu zaposlil za vsaj eno leto; da bo vsako šolsko/študijsko leto pri delodajalcu opravil enomesečno obvezno prakso. 

 

Obveznosti delodajalca:

Delodajalec se med drugim zavezuje, da bo po zaključku izobraževanja štipendista z njim sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom, za vsaj eno leto, in mu bo omogočil opravljanje enomesečne delovne prakse v vsakem šolskem/študijskem letu.

 

Zlaganje štipendij:

V skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1), Ur. l. RS št. 56, z dne 2. 7. 2013, lahko štipendisti s kadrovskimi štipendijami istočasno uveljavljajo pravico za naslednje štipendije: državna štipendija, Zoisova štipendija, štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu, štipendija Ad future. Velja za štipendiste, ki so se v Enotno regijsko štipendijsko shemo (ERŠS Posavje) vključili s šolskim/študijskim letom 2014/2015.

 

Upravičenci do štipendij:

Štipendije iz RŠS Posavje so namenjene dijakom in študentom, kateri se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni,  po končanem šolanju/študiju pa se bodo zaposlili pri delodajalcu, ki jih je štipendiral. Štipendije iz RŠS Posavje ne more prejeti dijak oziroma študent, ki je v delovnem razmerju ali opravlja samostojno registrirano dejavnost ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem.

 

Prijavo potreb je potrebno oddati do vključno 12. decembra 2016 na naslov RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško ali skenirano na elektronski naslov sabina.kos@rra-posavje.si ali natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si.

 

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj: javni poziv in obrazec.

Zakon o štipendiranju ZŠtip-1 najdete tukaj

Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2017

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje in Pogodbe št. C2130 – 14P999004 Regionalna razvojna agencija Posavje objavila

javni poziv za vključitev 10  udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2017

Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2017«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

a)    imajo stalno bivališče v Občini Radeče,

b)    so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,

c)    prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in

d)    prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma 1. januarja 2017.

Rok za oddajo vlog je 12.12.2016.

Nadaljnje informacije spremljajte na Facebook strani PVSP Radeče in na spletni strani www.rra-posavje.si, lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško; elektronska pošta: Vodja projekta (Nataša Šterban Bezjak) natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si ali urska.renko@rra-posavje.si ali sabina.kos@rra-posavje.si;, tel: 07 488 10 43 ali 07 488 10 44.

Prijavni obrazci so na voljo tukaj (*pdf) in tukaj (*doc).

Vabilo na predstavitev javnega razpisa za pred-financiranje projektov

Vabljeni na predstavitev javnega razpisa za pred-financiranje projektov,

                             ki bo dne 15.11.2016 ob 10.00 uri 

                            v sejni sobi RRA Posavje v Krškem

Več informacij tukaj

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJ V TUJINI ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

Objavljen je javni razpis štipendij za študij v tujini za 2016/2017

Predmet razpisa

Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica podeljujejo za šolsko/študijsko leto 2016/2017 štipendije za študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine.

 

Rok za oddajo vlog : 7.11.2016 

Razpis najdete tukaj.

4 koraki do samostojnosti v dveh vikendih

22.- 23. 10. in 28. - 29. 10. 2016


Za tiste, ki iščete pot do samostojnosti in ki radi širite svoja obzorja. Predavajo in svoje zgodbe predstavljajo uspešni mladi iz lokalnega okolja in strokovni svetovalci na svojih področjih. Vse v želji, da ti skupaj damo pozitiven veter pri doseganju samostojnosti.

 

V le dveh vikendih obdelamo naslednje štiri teme: drugačen pogled na bivanje, jasno izražanje in ustvarjanje, ABC računovodstva in podjetništva ter mladi za mlade.

 

Vsi dogodki do brezplačni, prijava je obvezna. Preverite več informacij o dogajanju in govornikih na http://obilje.si/koledar/4-koraki/. Preko te povezave sprejemamo tudi prijave.

Finale Turnirja socialnih inovacij Evropske investicijske banke

Vabimo vas na finale Turnirja socialnih inovacij Evropske investicijske banke, ki bo v četrtek 20. oktobra 2016, s pričetkom ob 9.00 uri v Cankarjevem domu v Ljubljani.Turnir organizira Inštitut Evropske investicijske Banke v soorganizaciji z Vlado Republike Slovenije, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Med 15 finalisti je tudi slovenski socialni inovator Željko Khermayer s projektom Feeling Life (Feelif) http://www.feelif.com/

Rezervirajte si datum za udeležbo na enem izmed najpomembnejših dogodkov na področju socialnih inovacij v Evropi. Udeležba na dogodku je brezplačna, prijavite se na spletni povezavi:
http://institute.eib.org/2016/09/registration-now-open-sit-2016-final-event/ najkasneje do 10.10.2016. Več informacij o turnirju in finalistih: www.insitute.eib.org.

Program:

09.00 - 16.00
Predstavitev finalistov Turnirja socialnih inovacij 2016
Petnajst finalistov iz devetih evropskih držav bo predstavilo svoje projekte in se potegovalo za štiri nagrade. Vsi projekti bodo tekmovali v splošni kategoriji, projekti na področju zdravja s posebnim poudarkom na problematiki debelosti otrok pa tudi v posebni kategoriji. Strokovna žirija, ki jo sestavljajo predstavniki akademske in poslovne skupnosti, bo v obeh kategorijah podelila prvo nagrado v višini 50 000 EUR in drugo nagrado v višini 20 000 EUR.

16.30 - 18.00
Predstavitve socialnih podjetij iz Slovenije
Socialni podjetniki iz Slovenije bodo predstavili svoje projekte s pozitivnimi družbenimi učinki.


Vabilo na srečanje o možnostih pridobivanja (ne)povratnih sredstev

Spoštovani!

 

Ste podjetje, ki investirate v razvoj, opremo, znanje in izvajate različne razvojne projekte za katere potrebujete finančna sredstva?

Sedaj imate možnost pridobiti odgovor na ta vprašanja na srečanju, kjer vam bodo izkušeni strokovnjaki z referencami povedali vse, kar potrebujete vedeti o pridobiti nepovratnih oziroma ugodnih povratnih sredstev za sofinanciranje posameznih projektov. Še več, podjetja, ki so dala ta proces čez, bodo z vami delila svoje izkušnje.

 

Zato vas

VABIMO,

 

da se v ponedeljek, dne 10.10. 2016 ob 13.00 uri

 

v sejni sobi RRA Posavje, CKŽ 2, Krško

 

udeležite srečanja na temo:

MOŽNOSTI PRIDOBIVANJA (NE)POVRATNIH SREDSTEV

 

Program srečanja:

 1.  Uvodni pozdrav
 2.  Predstavitev razpisov Slovenskega podjetniškega sklada
 3.  Predstavitev razpisov SID banke
 4.  Predstavitev ostalih zanimivih razpisov na področju podjetništva
 5.  Primeri dobrih praks – predstavitev osebnih izkušenj podjetnikov s prijavami na  

 razpise (g. Marjan Cvetkovič, Terme Paradiso in g. Tomislav Bogovič, Mizarstvo  

 Bogovič)

 1.  Predstavitev razpisa Garancijske sheme Posavje za pred-financiranje projektov

           Posavje

 1.  Povezovanje in priložnosti na hrvaškem trgu

 

Seminar je brezplačen in bo trajal predvidoma 1,5 ure.

 

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite na e-naslov: agencija@rra-posavje.si ali na telefonsko številko 07 488 10 40.

 

Veselimo se srečanja z vami!

VABLJENI NA MEDNARODNO KONFERENCO

VABLJENI NA MEDNARODNO KONFERENCO “Transport and Research in the Danube region”,

KI BO 9.11.2016.

Vse informacije na naslednji povezavi: https://www.rra-posavje.si/konferenca.html

Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije

Med cilji sistematičnega spremljanja prostorskega razvoja velja izpostaviti predvsem zagotavljanje podatkovne podpore pri usklajevanju različnih interesov v prostoru, spremljanje prostorskih učinkov porabe javnih finančnih sredstev in vključevanje prostorske dimenzije pri oblikovanju integralnih in sektorskih razvojnih politik in dokumentov na nacionalni ravni. Javne politike (tako integralne kot sektorske politike) in strateški razvojni dokumenti na nacionalni ravni se pripravljajo s premalo upoštevanja prostorskega vidika oziroma razmisleka o tem, kako se bodo sprejete razvojne usmeritve dolgoročno odražale v prostorskem razvoju države.

 

Dobro poznavanje stanja prostora ter pričakovanih prihodnjih razmer, ki se odražajo skozi razvojne trende, omogoča oblikovanje načel za usmerjanje nadaljnjega razvoja ter razvoja poselitvenih in drugih sistemov. Spremljanje stanja prostorskega razvoja omogoča ugotavljanje doseganja ciljev, zastavljenih v prostorski politiki (prostorski razvoj, zemljiška politika, trajnostna gradnja in stanovanjska politika) in načrtovanje sprememb in ukrepov za vodenje in oblikovanje učinkovite prostorske politike ter določanje prioritetnih področij za izvajanje teh ukrepov.

 

Poročilo je v elektronski obliki dostopno tukaj, v tiskani pa MOP (Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, v Sektorju za strateški prostorski razvoj).

 

Vir: Spletna stran MOP

Vabilo na javno predstavitev - Strateška razvojno inovacijska partnerstva - 26. 8.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 28. 7. 2016 najavilo javni razpis "Podpora Strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije« in do 16. avgusta 2016 sprejemalo pisne komentarje in predloge do predlaganih vsebin načrtovanega javnega razpisa. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vabita na javno predstavitev določb razpisa v povezavi s prejetimi predlogi, ki bo v petek, 26. avgusta 2016, s pričetkom ob 11. uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana (Poslovna oaza v VII. nadstropju). Vljudno prosimo, da se najkasneje do 25. 8. 2016 prijavite na elektronski naslov: srip.mgrt(at)gov.si. (Vir: www.eu-skladi.si)

Spodbujanje inovativnih ukrepov za oživljanje podjetništva v mestnih jedrih

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v Program 2016-2017 prvič vključila  spodbujanje inovativnih ukrepov za oživljanje podjetništva v mestnih jedrih, z glavnim ciljem vzpostavitve in profesionalizacije pristopa TCM (Town Centre Management - Managementa mestnih središč/MMS) na nacionalni ravni. Model temelji na povezovanju in sodelovanju vseh deležnikov, ki so ključni za živa mestna središča. 

Z namenom predstavitve vsebin Managementa mestnih središč, aktivnosti agencije SPIRIT, drugih akterjev (GZS, iniciativa TCM) in dobrih praks slovenskih občin, ki že zelo uspešno izvajajo aktivnosti v sklopu MMS, Vas predstavnike občin (župane, direktorje občinskih uprav in vse druge predstavnike, ki se ukvarjajo z vsebinami mestnega manegementa) , predstavnike Regionalnih razvojnih agencij in ponudnike iz mestnih središč (trgovce gostince, predstavnike formalnih združenj podjetniških iniciativ itd.) vabimo na

 Dogodek organizira SPIRIT Slovenija, javna agencija, skupaj s sodelujočimi predstavniki, kot v programu.

 Na dogodku vam bomo med drugim odgovorili na marsikatera odprta vprašanja, ki jih imate občine na področju oživljanja mestnih središč v okviru aktivnosti Managementa mestnih središč, hkrati pa bo za nas izjemnega pomena slišati vaše pobude in predloge, kaj bi bilo na tem področju s strani drugih akterjev še potrebno izvesti.

Glede interesa oz. potrditve udeležbe na srečanju Oživljanje podjetništva v mestnih jedrih, Vam v ta namen nudimo brezplačne vstopnice, podatke udeleženca z imenom in priimkom, funkcijo in polnim imenom organizacije/podjetja nam za ta namen posredujte na PRIJAVA. Vstopnico boste ob posredovanju vaše najave prejeli na samem kraju dogodka. Strošek parkirnega prostora v vstopnico ni vključen. Število brezplačnih vstopnic je omejeno!

Vsebina dogodka: Oživljanje podjetništva v mestnih jedrih

Sejna soba Celjanka, dne 13.9.2016 od 11.30 do 13.30 ure.

(okrogla miza / srečanje):

Program:

 1. 1.       (Splošni del moderator) SPIRIT – predstavitev programa spodbujanja inovativnih ukrepov za oživljanje mestnih jeder in načrtovane aktivnosti v prihodnje
 • Uvodni govor, Dr. Sabina Koleša, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo (MGRT)
 1. 2.       Predstavitev MMS in njegovih ciljev: Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) GZS kot nosilka pilotnega projekta na področju managementa mestnih jeder, ga. Vida Kožar in ga. Polona Mažan
  1. 3.            Predstavitev dobrih praks:
   1. 1.            Mestna občina Koper / Zavod Koper Otok (primer dobre prakse in izobraževalne delavnice), ga. Jana Tolja in g. Miran Košpenda
   2. 2.            Mestna občina Celje (primer dobre prakse), ga. Tadeja Falnoga
   3. 3.            Mestna občina Kranj (primer dobre prakse) , ga. Nada Bogataj-Kržan
   4. 4.            Mestna občina Novo mesto (primer dobre prakse), g. Jure Dolinar
   5. 4.            Diskusija – predlogi – zaključki

Sofinanciranjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo bo potekalo še 7 brezplačnih regijskih izobraževanj-delavnic za spodbujanje in širitev modela managementa mestnih središč, namenjenih vsem ponudnikom iz mestnih središč in predstavnikom občinskih uprav. V izvedbi Zavoda Otoka Koper bodo predstavljeni primeri dobre prakse.

Več informacij glede vsebin in prijave na elektronskem naslovu: http://www.podjetniski-portal.si/domov/srce-mojega-mesta/brezplacna-izobrazevanja-delavnice-za-ponudnike-iz-mestnih-sredisc-in-predstavnike-obcin

Dodatne informacije na elektronskem naslovu: info-MMS@spiritslovenia.si

 

 

 

 

Vabilo na poslovno konferenco ob obisku kitajske gospodarske delegacije iz Ningbo

Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj s partnerji organizira v času od 20. do 25. septembra 2016 povratni obisk kitajske gospodarske delegacije iz Ningbo. V času obiska dne 22. septembra 2016 ste od 10 do 16 ure vabljeni na poslovno konferenco v Unionski dvorani Grand Hotela Union.

Link: http://www.spiritslovenia.si/novice/2016-09-22-Vabilo-na-poslovno-konferenco-ob-obisku-kitajske-gospodarske-delegacije-iz-Ningbo

Javni razpis "Spodbude MSP za lesarstvo

RRA Posavje je skupaj z Slovenskim regionalnim razvojnim skladom organizirala predstavitev Javnega razpisa Spodbude MSP v lesarstvu.

Rok za oddajo vlog je 29.8.2016.

Predstavitev si lahko ogledate tukaj.

Vabilo na predstavitev razpisa "Spodbude za MSP v lesarstvu"

Vabljeni na predstavitev aktualnega razpisa SRRS "Spodbude za MSP v lesarstvu"

Več informacij tukaj

Najava razpisa Spodbude za MSP v lesarstvu

Obveščamo vas, da bo Slovenski regionalno razvojni sklad (v

nadaljevanju: Sklad) v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v današnjem Uradnem listu Republike Slovenija št. 52 z dne 29.7.2016 objavil javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu«.

 

Predmet razpisa:  spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa.

Spremembe Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

Vlada Republike Slovenije je na 93. redni seji dne 23.6.2016 sprejela sklep o Spremembi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018 se podaljša do leta 2020  in se :

 • Naziv programa spremeni tako, da se glasi “Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020 (čistopis)”
 • Točka 5.2. Opis izbranih instrumentov programa na straneh od 15 do 20 se spremeni tako, da se tekst pod to točko v celoti nadomesti z novim tekstom, ki se glasi:

5.2. Opis izbranih instrumentov programa

Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020.

Predvideni instrumenti v okviru programa so:

 • Instrument 1: Subvencije za spodbujanje investicij
 • Instrument 2: Ugodni razvojni krediti za investicije
 • Instrument 3: Subvencije za zagon podjetij
 • Instrument 4: Mikrokrediti
 • Instrument 5: Promocija območja, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa
 • Instrument 6: Podjetno v svet podjetništva Hrastnik, Radeče, Trbovlje ( PVSP HRT)

 Sklep vlade RS 

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 24.6.2016 v Uradnem listu Republike Slovenije in na svojih spletnih straneh objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017. 

Več najdete tukaj.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo 4. Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

6 mio EUR za naložbe na kmetijskih gospodarstvih

Več tukaj

Predstavitev 3. javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016

V ponedeljek 20.6.2016 je ob 10.30 v Kulturnem domu Radeče v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo potekala predstavitev 3. javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016. Na predstavitvi so sodelovali g. Martin Bratanič (direktor RRA Posavje), mag. Andreja Jenko (MGRT) ter g. Tomaž Režun (župan občine Radeče).

Na predstavitvi so bile podane podrobne informacije o samem razpisu, spodaj so navedeni osnovni podatki:

-          Višina razpisanih sredstev za leto 2016 je 560.000,00 evrov.

-          Višina nepovratnih sredstev lahko znaša najmanj 10.000,00 evrov oziroma največ 500.000,00 evrov.

-          Višina sofinanciranja: 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja; 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja; 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja

-          Rok za prijavo: 11.7.2016 do 12. ure

Javno razpis je predstavila mag. Andreja Jenko iz Direktorata za regionalni razvoj (MGRT-ja). Predstavitev celotnega javnega razpisa je na voljo tukaj.

 

Predstavitev JR za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016

Vljudno vabljeni na predstavitev javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016 v ponedeljek 20.6.2016 ob 10.30 v Domu kulture Radeče.

Vabilo najdete tukaj.

Rezultati 2. Javnega razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo v Uradnem listu RS št. 19/16, z dne 11. 3. 2016, Ob-1654/16, je prispelo 20 vlog.

V seznam za ocenjevanje se je uvrstilo 5 vlog. Po opravljenem ocenjevanju so bili torej potrjeni skupno 4 projekti, in sicer za sklop A (mali projekti) sta bila potrjena 2 projekta, v skupni vrednosti 54.558,45 evra, za sklop B (veliki projekti) pa sta sta bila potrjena prav tako 2 projekta, v skupni vrednosti 532.316,69 evra. Skupna vrednost potrjenih projektov na razpisu je 586.875,14 evra. 

Po končanem JR HRT 2016  ostane nerazporejenih za sklop A skupaj 245.441,55 evra, za sklop B pa skupaj 317.683,31 evra; skupaj za oba sklopa torej ostane 563.124,86 evra.

Sredstva so ponovno razpisana na 3. javnem razpisu, objavljenem 10. 6. 2016, z rokom prijave v mesecu juliju.

Rezultati razpisa

Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad ima objavljen razpis P1 plus 2016 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

 

Upravičenec lahko zaprosi za kredit v max višini 1,25 mio EUR za realizacijo investicije oz. v višini do 200.000 EUR le za obratna sredstva (mikro ali mala podjetja v višini 100.000 EUR).

 

Obrestna mera je zelo ugodna in znaša od 6M EURIBOR + 0,15 % do 6M EURIBOR + 0,65 %.

 

Upravičenec lahko koristi tudi garancijo Sklada v višini 60 % oz. 80 % za lažje zavarovanje kredita.

 

Upravičeni stroški projekta so nakup nove tehnološke opreme, stroški gradnje in nakupa objekta ter financiranje obratnih sredstev., nastale od 01.11.2015 do 31.12.2017.

 

Roki za prijavo na razpis so 01.06., 15.06., 01.07., 15.07.,.... 15.10.2016. 

 

Dodatne informacije na tel. št. 07 488 10 52 - Danica Kramžar ali na e-pošti: danica.kramzar@rra-posavje.si.

Krediti SID banke iz Posojilnega sklada za MSP

SID banka ima objavljene prgrame iz Posojilnega sklada za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij.

 

Gre za ugodna posojila v višini od 30.000 EUR do največ 1.000.000 EUR.

 

Obrestna mera je odvisna od kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke (informativna obrestna mera za običajno kakovost zavarovanja znaša 6M EURIBOR + 1,3 %).

 

Poleg ugodne obrestne mere je prednost programa tudi enostavno zavarovanje posojila (primerna zavarovanja so zastava nepremičnine, opreme in strojev ter tudi zalog in terjatev).

 

Rok za oddajo vloge za financiranje se izteče 31.10.2016 oz. do porabe sredstev.

 

Dodatne informacije na tel. št. 07 488 10 52 - Danica Kramžar ali na e-pošti: danica.kramzar@rra-posavje.si.

Sprememba drugega javnega poziva za vključitev udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za Občino Radeče

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002-ZDT-B, 56/2002ZJU, 127/2006- ZJZP, 14/2007- ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 14/13-popr.), 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/13-ZIPRS1415 in 38/2014-ZIPRS1415-A), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Ur.l. RS, št. 104/12 in 102/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13 in 9 9/2014-ZRTVS-1A, 25/14-ZSDH-1 in 38/14), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 24/11 in 16/13), sklepa Vlade RS št. 00726-19/2013 z dne 25.7.2013, Sklepa št. 00726-19/2013/7 o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (Uradni list RS, št. 63/13), Mnenja Ministrstva za finance o shemi »de minimis« pomoči »Podjetno v svet podjetništva v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018«, št. 440-40/2014 z dne 30.10.2014, Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018, Sklepa št. 41013-51/2014/4, da se v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2014-2017, v skladu s sklepom Vlade RS št. 00726-19/2013/7 z dne 25.7.2013, uvrsti nov projekt, ki izhaja iz evidenčnega projekta 1536-11-0022 ''Dodatni ukrepi za problemska območja'' – 2130-14-8202 ''Podjetno v svet podjetništva HRT« in Pogodbe o izvajanju in financiranju instrumenta 5.2.1 Podjetno v svet podjetništva v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2019, št. C2130-14P999004

Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, Krško, objavlja:

 

spremembo drugega javnega poziva za vključitev v instrument

»Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče«

v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti  in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju  v obdobju 2013 – 2018

 

Drugi javni poziv se spremeni v 7. točki  tako, da se ta glasi:

 

 1. Način prijave, odpiranje vlog, obveščanje o izboru

Prijave (obrazec št. 1) s priloženim izpolnjenim vprašalnikom (obrazec št. 2), priloženim življenjepisom in fotokopijo dokazila o izobrazbi lahko oddate v tajništvu RRA Posavje najkasneje do 13.5.2016 do 14.00 ure ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško najkasneje do 13.5.2016 (velja poštni žig tega dne).

 

Na sprednji strani kuverte mora biti (poleg naslova naslovnika) oznaka: ''Ne odpiraj! Prijava na Javni poziv za vključitev v program PVSP za Radeče.'' Na zadnji strani kuverte mora biti naveden pošiljatelj.

 

Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno (1) prijavo.

 

Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo zavržene ter vrnjene pošiljatelju.

 

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.

 

Odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog bo izvedeno v roku osmih dni od zadnjega možnega roka za prijavo. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.

 

V primeru formalno nepopolnih vlog je možna dopolnitev vloge v roku petih dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi, vendar obrazec št. 1 (prijava) ter obrazec št. 2 (vprašalnik) ne moreta biti predmet dopolnitve. Predmet dopolnjevanja sta lahko življenjepis ter fotokopija dokazila o izobrazbi. Dopolnitve mora prijavitelj posredovati na isti način kot prijavo.

 

Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku, bodo zavržene. V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.

 

Komisija bo prijavitelje, ki bodo izpolnjevali pogoje tega poziva ter ustrezali merilom, navedenim pod šesto točko javnega poziva, pisno pozvala na razgovore. O izboru bodo prijavitelji pisno obveščeni. Z izbranimi prijavitelji bo po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu podpisana pogodba o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev, predvidoma z začetkom delovnega razmerja v mesecu juniju 2016.

 

Dokumentacijo o spremembi javnega poziva najdete tukaj.

 

 

Aktualni razpisi SRRS in RRA Posavje

Včeraj je potekala prva delavnica v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom in GZS, OZ Posavje v Sevnici, 

kjer so bila bila predstavljena:

- aktualna dogajanja s področja gospodarstva

- aktualni razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada

   Več informacij najdete tukaj.

- javni razpis za ugodne kredite MSP v regiji posavje z garancijami RGS Posavje

  Več informacij najdete tukaj.

 

Prisrčno vabljeni še na preostali dve delavnici, ki bosta:

- v četrtek 21.4.2016 ob 10.00 uri v Dvorani v parku v Krškem (staro mestno jedro)

- ter v petek 22.4.2016 ob 10.00 iro v Mestni hiši v Brežicah.

Vabljeni na 6.strokovno delavnico

V sklopu projekta ZDRAVJU PRIJAZNO DELOVNO OKOLJE ZA ZDRAVE, AKTIVNE IN MOTIVIRANE PISARNIŠKE DELAVCE vas vljudno vabimo na 6. strokovno delavnico, ki bo v Regionalni razvojni agenciji Posavje, CKŽ 2, Krško dne 22.4.2016, med 11. in 14. uro.

Prosimo za predhodno prijavo na mail agencija@rra-posavje.si .

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

Javni poziv za vključitev 11 udeležencev v instrument PVSP za občino Radeče 2016

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje in Pogodbe št. C2130 – 14P999004 Regionalna razvojna agencija Posavje objavila

javni poziv za vključitev 11  udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2016

Predmet javnega poziva je vključitev enajstih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2016«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

a)    imajo stalno bivališče v Občini Radeče,

b)    so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,

c)    prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in

d)    prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma 1. junija 2016.

Rok za oddajo vlog je 9.5.2016.

Nadaljnje informacije spremljajte na Facebook strani PVSP Radeče in na spletni strani www.rra-posavje.si, lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si ali sabina.kos@rra-posavje.si;, tel: 07 488 10 44.

Prijavni obrazci so na voljo tukaj (*pdf) in tukaj (*doc).

 

Vabilo na predstavitev aktualnih razpisov SRRS in RRA Posavje za področje gospodarstva

V sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom in Gospodarsko zbornico Slovenije, Območno zbornico Posavje vas vabimo na predstavitev aktualnih razpisov SRRS in RRA Posavje za področje gospodarstva in analize stanja gospodarstva v Posavju.

 

Dogodek bo potekal:

- v torek, 19.4.2016 s pričetkom ob 10.00 uri v Trškem dvorcu v Sevnici, Glavni trg 19 a,

- v četrtek, 21.4.2016 s pričetkom ob 10.00 uri v Dvorani v parku v Krškem (staro mestno jedro) ter

- v petek, 22.4.2016 s pričetkom ob 10.00 uri v Mestni hiši v Brežicah.

 

Več o programu si lahko ogledate tukaj.

Včeraj je potekala predstavitev aktualnih vsebin na področju socialnega podjetništva

V sodelovanju s Kabinetom predsednika vlade in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je včeraj, 7.4.2016 potekala  predstavitev aktualnih vsebin na področju spodbujanja socialnega podjetništva.


Predstavitve govorcev na dogodku si lahko ogledate spodaj:

- Predstavitev vladnega strateškega projekta spodbujanja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije, Tadej Slapnik, državni sekretar, pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo si lahko ogledate  tukaj

 

Podporni programi spodbujanja socialnega podjetništva, mag. Nena Dokuzov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo si lahko ogledate tukaj


Najava Javnega razpisa za dodeljevanje kreditov z garancijami RRA Posavje za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi za leto 2016, predstavitev si lahko ogledate tukaj


-  Film zmagovalca na izboru za naj idejo socialnega podjetja v okviru projekta SLOHRA Socionet, Kmetija Veles, tukaj.


Pa še nekaj utrinkov spodaj.

Tadej Slapnik

predstavitevNena Dokuzov

Kmetija Veles

RRA


 

Predstavitev aktualnih vsebin na področju socialnega podjetništva

V A B I L O

 

V sodelovanju s Kabinetom predsednika vlade in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo vas Vabimo na

predstavitev aktualnih vsebin na področju spodbujanja socialnega podjetništva.

 

K sodelovanju in udeležbi vabimo posameznike in posameznice, predstavnike nevladnih organizacij, socialnih podjetij in civilne družbe, ki želite aktivno prispevati k regionalnem razvoju v Posavju in verjamete, da lahko z medsebojnim sodelovanjem zagotovimo priložnosti za nove zaposlitve, izkoristimo razvojne potenciale in vzpostavimo podporno okolje za razvoj socialne ekonomije v Posavju.

 

Dogodek bo potekal v četrtek, 7.4.2016

s pričetkom ob 9.00 uri v klubu Kulturnega doma Krško.

 

Program:

9.00 – 9.05             Pozdravni govor

9.05 – 9.30             Predstavitev vladnega strateškega projekta spodbujanja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije

Tadej Slapnik, državni sekretar, pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo

9.30 – 10.00           Podporni programi spodbujanja socialnega podjetništva,

mag. Nena Dokuzov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

10.00 – 10.15         Razprava

 

10.15 – 10.30         Odmor

 

10.30 -  10.45         Ogled Filma zmagovalca na izboru za naj idejo socialnega podjetja v okviru projekta SLOHRA Socionet, Kmetija Veles

 

10.45 – 11.00       Najava Javnega razpisa za dodeljevanje kreditov z garancijami RRA Posavje za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi za leto 2016

 

11.00  -11.15           Razprava

 

 

Vljudno vabljeni!

                                                                     Martin Bratanič

                                                                         direktor  

Celotno vabilo si lahko ogledate tukaj!

Vabilo na informativno delavnico o javnem razpisu mikrokreditov za socialna podjetja

Vabilo na informativno delavnico o javnem razpisu mikrokreditov za socialna podjetja

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Slovenski podjetniški sklad organizirata Informativne delavnice o javnem razpisu mikrokreditov za socialna podjetja. Delavnice so namenjene informiranju zainteresiranih prijaviteljev na javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada o mikrokreditih za socialna podjetja in ostalih ukrepih in razpisih, namenjenih spodbujanju in krepitvi podjetniških aktivnosti socialnih podjetij v Republiki Sloveniji. 


Delavnice bodo po naslednjem razporedu:


- Ljubljana:  ponedeljek 21.3.2016 od 12.00 h, v veliki sejni dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (pritličje, vhod Masarykova),
- Novo mesto: 22. marec 2016, ob 14. uri v prostorih Inkubatorja Podbreznik
- Maribor: 23. marec 2016, ob 10. uri v prostorih Vetrinjskega dvora
- Kranj: 24. marec 2016, ob 15. uri na sedežu Mestne občine Kranj
- Nova Gorica: 25. marec 2016 ob 10. uri v Veliki dvorani na Mestni Občini Nova Gorica

Program delavnice:


1. Predstavitev ukrepov spodbujanja razvoja socialnega podjetništva; Tadej Slapnik, državni sekretar pristojen za socialno podjetništvo v Kabinetu predsednika Vlade RS

2. Predstavitev namena javnega razpisa in relevantnih vsebinskih področij za izvajanje aktivnosti, ki se lahko financirajo iz mikrokreditov za socialna podjetja; Nena Dokuzov, vodja sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS

3. Predstavitev javnega razpisa (pogojev, meril) za mikrokredite za socialna podjetja Slovenskega podjetniškega sklada; Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada

4. Vprašanja in odgovori

Udeležba na delavnici je brezplačna, udeleženci pa se morajo obvezno prijaviti na elektronski naslov: mateja.grobelnik@podjetniskisklad.si, info@podjetniskisklad.si, maja.ploj@podjetniskisklad.si, najkasneje en dan pred delavnico. 

Vljudno vabljeni !

Predstavitev Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016

 

Regionalni center za razvoj Zagorje v sodelovanju z RRA Posavje in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo MGRT vas vabi, da se udeležite predstavitvene delavnice, ki bo potekala v torek 22.3.2016, s pričetkom ob 10.30 v prostorih podjetniškega inkubatorja v Hrastniku (Cesta 1. Maja 83). Več najdete tukaj

 

 

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016

Spoštovani,
 
Slovenski regionalno razvojni sklad je v Ur. l. RS, št. 19 z dne 11. 3. 
2016, objavil Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi 
evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016.
 
 
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na povezavi: 
http://www.regionalnisklad.si/razpisi

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče. Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest. Cilj javnega razpisa je zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja ter omogočiti nova delovna mesta in zaposlovanje.

Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov MGRT, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je 11. april 2016, do 12.00 ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24.00 ure.

Razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Seznam udeležencev PVSP HTR za 2015 in 2016 najdete TUKAJ.

Vabilo na nacionalno konferenco

Vabimo vas na nacionalno konferenco SOCIALNO PODJETNIŠTVO DANES ZA JUTRI, ki bo v torek, 22.3.2016, ob 10. uri v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik v Novem mestu.

Vabilo s programom najdete tukaj.

Predstavitveni film zmagovalca Naj ideja socialnega podjetja v Posavju

Predstavitveni filmi zmagovalca “Naj ideja socialnega podjetja” v Posavju

1.3.2016

V okviru projekta SLOHRA SOCIONET (Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti s pomočjo socialnega podjetništva/Združeni u razvoju novih mogućnosti zapošljavanja uz pomoć socialnog poduzetništva), katerega glavni cilj je implementacija skupnega čezmejnega sistema krepitve socialnega podjetništva, z namenom povečanja njihove konkurenčnosti na slovensko-hrvaškem in drugih trgih EU je RRA Posavje kot projektni partner izvedla Izbor naj ideje socialnega podjetja v Posavju.

 

Predstavitveni filmi zmagovalca “Naj ideja socialnega podjetja”si lahko ogledate tukaj

Objavljen prvi javni razpis v okviru Strategije pametne Specializacije, ki združuje podporo vse od industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja do trga

Objavljen prvi javni razpis v okviru Strategije pametne Specializacije, ki združuje podporo vse od industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja do trga

Razpis je razdeljen na dva sklopa:

 
1. Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov v skupni vrednosti 55 milijonov evrov (EU del predstavlja 44 milijonov evrov) in
2. Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte v skupni vrednosti 12 milijonov evrov (EU predstavlja 9,6 milijona evrov),

kar je smiselno tudi z vidika deležnikov, saj je način in obseg sodelovanja, še posebej med podjetji, v različnih razvojnih fazah različen.

 

Link na razpis: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1053

 

Vabilo na predstavitev javnega poziva PVSP za občino Radeče 2016

Vljudno vas vabimo na predstavitev javnega poziva za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2016, ki bo potekala v ponedeljek 11.1.2016 ob 10.00 uri v večnamenskem prostoru Doma kulture v Radečah.


Več informacij je na voljo tukaj*.

Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument PVSP za občino Radeče 2016

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje in Pogodbe št. C2130 – 14P999004 Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja

 

javni poziv za vključitev 10  udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2016


Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2016«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018.

 

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

a)    imajo stalno bivališče v Občini Radeče,

b)    so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,

c)    prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in

d)    prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

 

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

 

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma 1. februarja 2016.

Rok za oddajo vlog je 15.1.2016


Nadaljnje informacije spremljajte na Facebook strani PVSP Radeče in na spletni strani www.rra-posavje.si, lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si; Danica Kramžar, koordinatorka projekta, 07 488 10 52.

 

Prijavni obrazci so na voljo tukaj (*pdf) in tukaj (*doc).

Javni razpis štipendij za študij v tujini za šolsko/študijsko leto 2015/2016

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij s področja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine Sevnica (Ur. l. RS  št. 86 z dne 12.11.2015), (v nadaljevanju pravilnika), in Sklepa Sveta regije Posavje št. 66/1, z dne 28.10.2015 Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja

 

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJ V TUJINI

ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016

 

Namen

Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica (v nadaljevanju: občine) dodeljujejo štipendije posameznikom, ki se usposabljajo za poklice v umetnosti ter na področju kulturne dediščine, da bi jim omogočile pridobitev ključnih kompetenc, povečanja usposobljenosti ter pridobivanju dodatnih znanj in spretnosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela. S tem se ustvarjajo pogoji za pridobivanje novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje raziskovanja ter ustvarjalnosti tudi na področjih, ki so deficitarna.

 

Predmet razpisa

Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško in Občina Sevnica podeljujejo za šolsko/študijsko leto 2015/2016 štipendije za študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine.

 

Pogoji razpisa

 

Za štipendije študija v tujini na umetniških smereh lahko zaprosijo posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

-         imajo status rednega študenta za polni študijski čas;

-         se bodo izobraževali na področjih umetniških poklicev ter na področju kulturne dediščine skladno z 2. členom pravilnika;

-         se prijavljajo za štipendijo za študij z javno veljavnostjo v tujini;

-         imajo stalno bivališče na območju občin financerk (Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško in Občina Sevnica);

-         se je kandidat na razpis prijavil samo z eno vlogo, za eno smer na eni izobraževalni instituciji; v primeru, da vloži več vlog oz. poda vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih ustanovah, bodo vse njegove dodatne vloge zavržene;

-         se ne vpisujejo ponovno v isti letnik.

Štipendija se podeljuje tudi za absolventski staž, vendar najdalj za eno leto.

Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o štipendiranju.

 

Rok za oddajo vlog

-       11.1.2016

 

Dodatne informacije:

Vsa dodatna pojasnila glede razpisa lahko dobite na Regionalni razvojni agenciji Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško; Sabina Kos, višja svetovalka,  tel. 07 488 10 44, e-mail: sabina.kos@rra-posavje.si ali Nataša Šterban Bezjak, vodja službe za projektno sodelovanje, tel. 07 488 10 51, e-mail: natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si.

 

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko leto 2015/2016

Sklad je 5. 11. 2015 objavil javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016. Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2016 oziroma do porabe sredstev. Več o razpisu najdete tukaj.

Analiza stanja z vidika vključitve ciljnih skupin in prepoznavanja dejavnostih upravičenih za socialno podjetništvo v regiji Posavje

V okviru projekta SLOHRA SOCIONET (Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti s pomočjo socialnega podjetništva/Združeni u razvoju novih mogućnosti zapošljavanja uz pomoć socialnog poduzetništva), katerega glavni cilj je implementacija skupnega čezmejnega sistema krepitve socialnega podjetništva, z namenom povečanja njihove konkurenčnosti na slovensko-hrvaškem in drugih trgih EU je RRA Posavje kot projektni partner izdelala Analizo stanja z vidika vključitve ciljnih skupin in prepoznavanja dejavnostih upravičenih za socialno podjetništvo v regiji Posavje.

Dokument si lahko ogledate tukaj

Poziv za izbor "Naj ideje socialnega podjetja"

PODALJŠANJE ROKA ZA PRIJAVO: 6.11.2015

Na področju socialnega podjetništva (podjetništva z družbenim učinkom) je v Sloveniji v zadnjih letih moč zaznati vse bolj intenziven razvoj. Opaziti je, da se kljub velikemu zanimanju, malo ljudi odloča za tovrstno obliko podjetništva. Posamezniki imajo premalo možnosti, da bi pridobili ustrezna znanja za realizacijo svoje podjetniške ideje.

Zato smo se odločili, da v vsakem sodelujočem območju izvedemo izbor »Naj podjetniške ideje socialnega podjetja« ter tako ponudimo zmagovalcem možnost realizacije le-te s pomočjo strokovnih svetovanj, mentorstva in njihove intenzivne promocije.

V regiji Posavje bomo izmed prispelih vlog izbrali  Naj idejo socialnega podjetja !

Izbor poteka v okviru projekta »Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti  s pomočjo socialnega podjetništva – SLOHRA SOCIONET« in se financira s finančno pomočjo is sredstev ESRR, v okviru Operativnega programa   Slovenija – Hrvaška 2007-2013.

Dokumentacijo poziva si lahko ogledate tukaj!

 

USTANOVLJENA LAS POSAVJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

V ponedeljek, 19.10.2015, je potekala ustanovna skupščina Lokalne akcijske skupine Posavje za programsko obdobje 2014-2020. Na seji so ustanovni člani podpisali Pogodbo o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Posavje 2014-2020 in tako v skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju2014-2020, ustanovili javno-zasebno pogodbeno partnerstvo, ki bo skrbelo za upravljanje s sredstvi CLLD na območju regije Posavje.

Na skupščini so po podpisu pogodbe potekale tudi volitve v organe LAS Posavje - člani so izvolili predsednika, podpredsednika, upravni odbor in nadzorni odbor.

Za predsednico LAS Posavje 2014-2020 je bila izvoljena mag. Janja Jordan.

Predstavitev SLR na skupščini najdete tukaj.

PREKLIC RAZPISA VOLITEV V ORGANE LAS POSAVJE za 12.10.2015

Upravni odbor LAS Posavje 2007-2013 je na svoji prvi izredni seji, dne 12.10.2015, sprejel preklic obstoječega Razpisa volitev v organe Lokalne akcijske skupine Posavje, ker je posledično vezan na Pravilnik o volitvah v organe LAS Posavje 2014-2020. Na tej isti seji je bil namreč sprejet nov Pravilnik o volitveh v organe LAS Posavje 2014-2020.

Vse tiste, ki ste vložili kandidature po predhodnem razpisu volitev, obveščamo, da morate zaradi preklica razpisa volitev in objave novega razpisa volitev vložiti novo kandidaturo.

Nov razpis volitev se objavi danes, v ponedeljek 12.10.2015.

SKLIC USTANOVNE SKUPŠČINE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE POSAVJE - 19.10.2015

Spoštovani!

Vse člane, ki so podpisali pristopno izjavo za članstvo v LAS Posavje,

VABIMO NA USTANOVNO SKUPŠČINO

javno-zasebnega pogodbenega partnerstva za upravljanje s sredstvi CLLD na območju regije Posavje, to je LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE POSAVJE.

Ta bo potekala 19. oktobra 2015, s pričetkom ob 14. uri, v sejni sobi A Občine Krško.

Vljudno prosimo, da svojo udeležbo na skupščini potrdite najkasneje do 15. oktobra 2015 do 14. ure.

 

Vabilo in nadaljnja obvestila, pomembna za ustanovno skupščino, so bila posredovana le po elektronski pošti.

RAZPIS VOLITEV V ORGANE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE POSAVJE - 19.10.2015

Na podlagi novega Pravilnika o volitvah v organe Lokalne akcijske skupine Posavje 2014-2020, ki ga je dne 12. 10. 2015 na svoji prvi izredni seji potrdil Upravni odbor LAS Posavje 2007-2013 objavljamo nov Razpis volitev v organe LAS Posavje.

Razpis volitev določa:

I. Pogoje za vložitev kandidature

II. Postopek vložitve kandidature

III. Splošna določila za vložitev kandidature

IV. Časovni rok za vložitev kandidature

V. Sestavo volilne komisije

VI. Izvedbo volitev

Rok za vložitev kandidatur: 15.10.2015 do 14. ure, na način, ki je določen v razpisu volitev, ki ga najdete tukaj.

Seznam članov na dan 16.10.2015

Obrazci za vložitev kandidature:

KANDIDATURA ZA PREDSEDNIKA LAS POSAVJE

KANDIDATURA ZA PODPREDSEDNIKA LAS POSAVJE

KANDIDATURA ZA UPRAVNI ODBOR LAS POSAVJE

KANDIDATURA ZA NADZORNI ODBOR LAS POSAVJE

PREKLIC USTAVNOVNE SKUPŠČINE LAS POSAVJE za 12.10.2015

Spoštovani!

 

Zaradi pripomb s strani predvidenih podpisnikov Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Posavje 2014 – 2020, glede kratkega roka za podajanje pripomb, preklicujem sklic Ustanovne skupščine LAS Posavje, ki je bila sklicana za 12.10.2015.

Nov termin Ustanovne skupščine LAS Posavje 2014 – 2020 bo sporočen dne 12.10.2015.

 

Martin Bratanič, Direktor RRA Posavje

RAZPIS VOLITEV V ORGANE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE POSAVJE

Na podlagi Pravilnika o volitvah v organe Lokalne akcijske skupine Posavje, ki ga je dne 05. 10. 2015 potrdil Upravni odbor LAS Posavje 2007-2013 in na podlagi sklepa Upravnega odbora LAS Posavje 2007-2013 z dne 05. 10. 2015 o razpisu volitev objavlja Upravni odbor LAS Posavje 2007-2013 dne 05. 10. 2015 Razpis volitev v organe LAS Posavje.

Razpis volitev določa:

I. Pogoje za vložitev kandidature

II. Postopek vložitve kandidature

III. Splošna določila za vložitev kandidature

IV. Časovni rok za vložitev kandidature

V. Sestavo volilne komisije

VI. Izvedbo volitev

Podrobnosti razpisa najdete tukaj.

Pravilnik o volitvah v organe LAS Posavje

Seznam članov na dan 08.10.2015

Obrazci za vložitev kandidature:

KANDIDATURA ZA PREDSEDNIKA LAS POSAVJE

KANDIDATURA ZA PODPREDSEDNIKA LAS POSAVJE

KANDIDATURA ZA UPRAVNI ODBOR LAS POSAVJE

KANDIDATURA ZA NADZORNI ODBOR LAS POSAVJE

USTANOVNA SKUPŠČINA LAS POSAVJE 2014-2020

Vse člane, ki so podpisali pristopno izjavo za članstvo v LAS Posavje,

VABIMO NA USTANOVNO SKUPŠČINO

javno-zasebnega pogodbenega partnerstva za upravljanje s sredstvi CLLD na območju regije Posavje, to je LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE POSAVJE.

Ta bo potekala 12. oktobra 2015, s pričetkom ob 14. uri, v sejni sobi A Občine Krško.

Vljudno prosimo, da svojo udeležbo na skupščini potrdite najkasneje do 7. oktobra 2015 do 10. ure.

Vabilo in nadaljnja obvestila, pomembna za ustanovno skupščino, so bila posredovana le po elektronski pošti, zato prosimo za potrditev prejema te pošte.

VABILO NA DELAVNICO ZA RIBIŠKI SKLAD V CLLD

Vljudno vas vabimo na delovno srečanje, ki bo

v sredo, 30. septembra 2015, ob 15.30 uri,v sejni sobi RRA Posavje, CKŽ 2, v Krškem

(Mencingerjeva hiša v starem mestnem jedru Krškega).

Priloge:

 1. Vabilo na delavnico 30.9.2015
 2. Uredba CLLD
 3. Operativni program za Evropskih sklad za pomorstvo in ribištvo v delu (del, ki se nanaša na črpanje sredstev iz CLLD - str. 79-85)

 

 

 

Podaljšan rok za poročanje o kadrovskih štipendijah

Obveščamo vas, da je podaljšan rok za poročanje o kadrovskih štipendijah in sicer do 16.11.2015. 

Več najdete tukaj

Vabilo na predstavitev proj. Posavska štipendijska shema

Vabimo vas na informativni dogodek, ki bo 18.9.2015 ob 10.00 uri v Dvorani v parku v Krškem, kjer bo predstavitev projekta Posavska štipendijska shema ter Regijske finančne sheme 2014-2020.

Več inforamcij najdete tukaj.

 

Objava javnega poziva za podelitev nagrad udeležencem 3. skupine PVSP 2014

Regionalni center za razvoj je na svoji spletni strani www.rcr-zasavje.si objavil javni poziv za nagrade, ki jih lahko prejmejo udeleženci tretje skupine programa Podjetno v svet podjetništva 2014 (PVSP 2014), ki so najkasneje v šestih mesecih po zaključku usposabljanja postali samostojni podjetniki ali ustanovili gospodarsko družbo, zadrugo ali zavod in se v njem zaposlili. Nagrada znaša 3.500 evrov, zaradi omejenega sklada pa bo v vsaki skupini podeljenih največ 42 nagrad.

 

Prijavitelji morajo izpolnjevati v javnem pozivu navedene pogoje in izpolniti obrazce, ki so prav tako objavljeni na spletni strani ter predložiti ustrezna dokazila v skladu z javnim pozivom. Prvi možni datum za oddajo vlog je 29. julij, zadnji pa 14. avgust. Če bo nagradni sklad porabljen pred iztekom končnega roka, bo javni poziv umaknjen, pri izplačevanju pa bo upoštevan vrstni red oddaje popolnih vlog.

 

Cilj nagrad je dodatna spodbuda in pomoč ob začetku samostojne podjetniške aktivnosti mladih, ki so uspešno zaključili program PVSP 2014. Potrebna sredstva prispevata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v enakem razmerju, torej 85:15, kot je veljalo tudi za financiranje programa samega. Nagrada se šteje kot pomoč po pravilu »de minimis«.

 

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom je možno dobiti vsak dan do vključno 12.8.2015 med 8.00 in 13.00 uro po elektronski pošti  mihael.gornik@rcr-zasavje.si ,metod.garantini@rcr-zasavje.si, ter po telefonu na številki (041 772 625 in (03) 56 60 529. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni tudi na spletni strani Regionalnega centra za razvoj www.rcr-zasavje.si.

VABILO NA DELAVNICE ZA CLLD

Vse zainteresirane, ki  želite aktivno sodelovati pri pripravi nove Strategije Lokalnega Razvoja (SLR), ki bo osnova za črpanje novih EU sredstev CLLD, vljudno vabimo, da se udeležite ene od delavnic, ki se bodo izvajale po vseh posavskih občinah po naslednjem razporedu:

LOKACIJA

DATUM

Pričetek ob

Za zainteresirane z območja občine KRŠKO:

v prostorih RRA Posavje - sejna soba  (Mencingerjeva hiša), CKŽ 2, Krško

30.6.2015

18.00

Za zainteresirane z območja občine BISTRICA OB SOTLI:

v prostorih »Sušilnice« (2. nadstropje, mansarda), Bistrica ob Sotli 9, Bistrica ob Sotli

1.7.2015

13.00

Za zainteresirane z območja občine BREŽICE:

v prostorih Mestne hiše Brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice

1.7.2015

16.00

Za zainteresirane z območja občine KOSTANJEVICA NA KRKI:

v prostorih Mestne tržnice, Kambičev trg 5, Kostanjevica na Krki

1.7.2015

19.00

Za zainteresirane z območja občine RADEČE:

v prostorih Občine Radeče - sejna soba, Ulica Milana Majcna 1, Radeče

2.7.2015

13.00

Za zainteresirane z območja občine SEVNICA:

v prostorih Občine Sevnica - Trška dvorana (levo od vhoda v občinsko stavbo), Glavni trg 19a, Sevnica

2.7.2015

15.30

VEČ PREBERITE TUKAJ

KLJUČNE INFORMACIJE O CLLD

PROJEKTNI LIST ZA NABOR PROJEKTNIH PREDLOGOV Z NAVODILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV CLLD 2014-2020 - PODALJŠAN ROK DO 12.10.2015 do 12. ure

Lokalna akcijska skupina Posavje, njen zakoniti zastopnik RRA Posavje, za zainteresirane posameznike in organizacije z območja občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica objavlja

JAVNI POZIV ZA VSTOP V LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO ZA IZVAJANJE PRISTOPA CLLD na območju celotne regije Posavje v programskem obdobju 2014-2020

Vključitev v LAS predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja regije Posavje.

Lokalna akcijska skupina (v nadaljevanju LAS) bo vzpostavljena kot javno-zasebno partnerstvo za območje regije Posavje z namenom izvajanja novega razvojnega pristopa, to je pristopa CLLD (Community Led Local Development) - Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. To je pristop »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da so posamezniki in organizacije tisti, ki z aktivnim članstvom v LAS določijo razvojne cilje in ukrepe za njihovo uresničitev. Te zapišejo v STRATEGIJO LOKALNEGA RAZVOJA ZA OBDOBJE 2014-2020, ki je osnova za pridobitev pravice do črpanja novih evropskih sredstev CLLD. Strategija se bo v prihodnjih letih uresničevala skozi projekte, za izbor katerih so pristojni člani oz. organi LAS.

Partnerstvo bo sestavljeno po načelu tripartitnosti, zato v LAS vabimo vse zainteresirane posameznike in institucije iz:

gospodarskega sektorja (gospodarske družbe in/ali njihova združenja, samostojne podjetnike, obrtnike in/ali njihova združenja, kmetijska gospodarstva in/ali njihova združenja, zasebne zavode, druge gospodarske subjekte)

nevladnega sektorja (zainteresirane posameznike, društva in/ali njihove zveze, druge predstavnike civilne družbe) in

javnega sektorja (občine, javni zavodi, javne agencije, druge javne institucije).

V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki delujejo na območju več LAS ali ki imajo sedež izven regije Posavje, vendar delujejo na našem območju.

Sodelovanje v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Javni poziv je stalen, kar pomeni, da bo mogoče v partnerstvo vstopiti celotno programsko obdobje tudi po ustanovni skupščini LAS, ki bo izvedena najkasneje do 15.09.2015.

S pristopno izjavo zainteresirani posamezniki in organizacije izrazijo namero o vstopu v LAS za izvajanje pristopa CLLD na območju regije Posavje v obdobju 2014-2020, to je občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica, čemur sledi podpis partnerske pogodbe na ustanovni skupščini LAS, o datumu katere boste vsi zainteresirani pravočasno obveščeni.

Prosimo, da PRISTOPNO IZJAVO posredujete do 20. avgusta 2015 na naslov: RRA Posavje, za LAS Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, s pripisom: članstvo LAS.

PRISTOPNA IZJAVA ZA VSTOP V LAS

KLJUČNE INFORMACIJE O CLLD

Na spletni strani LAS Posavje bodo objavljene vse splošne informacije o CLLD in o aktivnostih, ki se bodo izvajale v okviru priprave strategije lokalnega razvoja (obrazec za predložitev projektnih predlogov, termini delavnic, pravne podlage idr.).

Dodatne informacije vam v Tehnični pisarni LAS Posavje na sedežu RRA Posavje, CKŽ 2, Krško (Mencingerjeva hiša) posredujeta Darja Planinc in Liljana Omerzu, tel. številka 07 488 10 43 ali e-naslov: las.posavje@rra-posavje.si.

 Marija Imperl, Predsednica LAS Posavje                          Martin Bratanič, direktor RRA Posavje

                                                

Regijski posvet na temo socialnega podjetništva - Podjetništvo za družbene spremembe

Vabljeni na regijski posvet na temo socialnega podjetništva, ki bo 18.6.2015 od 9.00 ure naprej na Gradu Sevnica. Več info najdete tukaj.

Razvojni svet regije Posavje na 1. konstitutivni seji dne 4.6.2015 potrdil Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2014-2020

Včeraj je potekala 1. konstitutivna seja Razvojnega sveta regije Posavje, kjer se je poleg konstituiranja sveta potrdil tudi Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2014-2020.

Več informacij najdete na naši spletni strani pod področjem Regionalno razvojno načrtovanje - Regionalni razvojni program.

Sprememba drugega javnega poziva za vključitev udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za Občino Radeče

 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002-ZDT-B, 56/2002ZJU, 127/2006- ZJZP, 14/2007- ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 14/13-popr.), 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/13-ZIPRS1415 in 38/2014-ZIPRS1415-A), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Ur.l. RS, št. 104/12 in 102/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13 in 9 9/2014-ZRTVS-1A, 25/14-ZSDH-1 in 38/14), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 24/11 in 16/13), sklepa Vlade RS št. 00726-19/2013 z dne 25.7.2013, Sklepa št. 00726-19/2013/7 o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (Uradni list RS, št. 63/13), Mnenja Ministrstva za finance o shemi »de minimis« pomoči »Podjetno v svet podjetništva v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018«, št. 440-40/2014 z dne 30.10.2014, Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018, Sklepa št. 41013-51/2014/4, da se v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2014-2017, v skladu s sklepom Vlade RS št. 00726-19/2013/7 z dne 25.7.2013, uvrsti nov projekt, ki izhaja iz evidenčnega projekta 1536-11-0022 ''Dodatni ukrepi za problemska območja'' – 2130-14-8202 ''Podjetno v svet podjetništva HRT« in Pogodbe o izvajanju in financiranju instrumenta 5.2.1 Podjetno v svet podjetništva v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2019, št. C2130-14P999004

Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, Krško, objavlja:

 

spremembo drugega javnega poziva za vključitev v instrument

 

»Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče«


v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti  in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju  v obdobju 2013 – 2018

 

Drugi javni poziv se spremeni v 7. točki  tako, da se ta glasi:

 

 1. Način prijave, odpiranje vlog, obveščanje o izboru

Prijave (obrazec št. 1) s priloženim izpolnjenim vprašalnikom (obrazec št. 2), priloženim življenjepisom in fotokopijo dokazila o izobrazbi lahko oddate v tajništvu RRA Posavje najkasneje do 25.05.2015 do 14.00 ure ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško najkasneje do 25.05.2015 (velja poštni žig tega dne).

 

Na sprednji strani kuverte mora biti (poleg naslova naslovnika) oznaka: ''Ne odpiraj! Prijava na Javni poziv za vključitev v program PVSP za Radeče.'' Na zadnji strani kuverte mora biti naveden pošiljatelj.

 

Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno (1) prijavo.

 

Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo zavržene ter vrnjene pošiljatelju.

 

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.

 

Odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog bo izvedeno v roku osmih dni od zadnjega možnega roka za prijavo. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.

 

V primeru formalno nepopolnih vlog je možna dopolnitev vloge v roku petih dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi, vendar obrazec št. 1 (prijava) ter obrazec št. 2 (vprašalnik) ne moreta biti predmet dopolnitve. Predmet dopolnjevanja sta lahko življenjepis ter fotokopija dokazila o izobrazbi. Dopolnitve mora prijavitelj posredovati na isti način kot prijavo.

 

Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku, bodo zavržene. V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.

 

Komisija bo prijavitelje, ki bodo izpolnjevali pogoje tega poziva ter ustrezali merilom, navedenim pod šesto točko javnega poziva, pisno pozvala na razgovore. O izboru bodo prijavitelji pisno obveščeni. Z izbranimi prijavitelji bo po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu podpisana pogodba o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev, predvidoma z začetkom delovnega razmerja v mesecu juniju 2015.

 

Dokumentacija o spremembi javnega poziva je na voljo tukaj (*pdf) ali tukaj (*doc).

 

Odprti poziv - Strategija pametne specializacije

Služba Vlade RS za razvoj kohezijsko politiko (SVRK) je objavila odprti poziv za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije (SPS) ter nadaljnje osredotočanje in konkretizacijo prednostnih področij SPS.

 

Poziv je naslovljen na vse razvojne deležnike (JRO, univerze, gospodarske družbe,...) in na podlagi prejetih pobud, bo oblikovana kritična masa znanja, kapacitet in kompetenc, ki jih ima Slovenija oz. regija Posavje.

 

Gradivo in obrazci se nahajajo tukaj.

 

Pobudo mora biti poslana na SVRK do 25.5.2015 do 10.00 ure; pogoj je, da pobudo pošlje skupina najmanj dveh ali več partnerjev.

Drugi javni poziv za vključitev udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja

 

2. javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče

 

Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program "Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje občine Radeče", ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018.

 

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

a) imajo stalno bivališče v občini Radeče,

b) so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,

c) prijavitelj, ki je že bil vključen v katero koli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in

d) prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

 

Kandidati, vključeni v operacijo, bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

 

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili junija .

 

Predstavitev javnega poziva bo potekala

v Domu kulture v Radečah v četrtek, 7.5.2015, ob 13.00  uri.

Rok za oddajo vlog je 22.5.2015

 

Nadaljnje informacije spremljajte na Facebook strani (Podjetno v svet podjetništva - Posavska regija in PVSP Radeče) in na spletni strani www.rra-posavje.si, lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško ali v Domu kulture Radeče, Gledališka pot 2, Radeče; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si; Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta, tel. 07 488 10 40 in Danica Kramžar, koordinatorka projekta, mob. 040 989 080.

 

Prijavni obrazci so na voljo tukaj (*pdf) in tukaj (*doc).

 

 

Objava javnega poziva za podelitev nagrad udeležencem 1. in 2. skupine PVSP 2014

Regionalni center za razvoj je na svoji spletni strani www.rcr-zasavje.si objavil javna poziva za nagrade, ki jih lahko prejmejo udeleženci prve in druge skupine programa Podjetno v svet podjetništva 2014 (PVSP 2014), ki so najkasneje v šestih mesecev po zaključku usposabljanja postali samostojni podjetniki ali ustanovili gospodarsko družbo, zadrugo ali zavod in se v njem zaposlili. Nagrada znaša 3.500 evrov, zaradi omejenega sklada pa bo v vsaki skupini podeljenih največ 42 nagrad.

 

Prijavitelji morajo izpolnjevati v javnem pozivu navedene pogoje in izpolniti obrazce, ki so prav tako objavljeni na spletni strani, priložiti pa morajo tudi izpis o vpisu v Poslovni register Slovenije, če to še ni razvidno iz uradne evidence, in obrazec Prijava podatkov v obvezna socialna zavarovanja (M-1). Prvi možni datum za oddajo vlog je 13. april, zadnji pa 20. junij za prvo skupino oziroma 20. julij za drugo skupino. Če bo nagradni sklad porabljen pred iztekom končnega roka, bo javni poziv umaknjen, pri izplačevanju pa bo upoštevan vrstni red oddaje popolnih vlog.

 

Cilj nagrad je dodatna spodbuda in pomoč ob začetku samostojne podjetniške aktivnosti mladih, ki so uspešno zaključili program PVSP 2014. Potrebna sredstva prispevata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v enakem razmerju, torej 85:15, kot je veljalo tudi za financiranje programa samega. Nagrada se šteje kot pomoč po pravilu »de minimis«.

 

Dodatne informacije o pozivu lahko zainteresirani dobijo pri:

Metodu Garantiniju (telefon 03-56-60-529, elektronska pošta metod.garantini@rcr-zasavje.si),

Branki Jurman (telefon 03-56-60-506, elektronska pošta branka.jurman@rcr-zasavje.si) ali

Mihaelu Gorniku (telefon 03-56-60-530 ali 03-56-60-566, elektronska pošta mihael.gornik@rcr-zasavje.si

Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015

 

Regionalna razvojna agencija obvešča, da v okviru javnega razpisa P2R Slovenski podjetniški sklad podeljuje spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.

 

Zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev ob sprejemu rebalansa državnega proračuna za leto 2015, je Slovenski podjetniški sklad na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja razpisal enoten javni razpis za subvencije za novoustanovljena podjetja na vseh problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.

 

Namen produkta je spodbuditi zagon novo ustanovljenih podjetij v problemskih območjih, izboljšanje poslovanja in realizacijo razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti podjetij v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanje lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih. 

 

Navedeni razpis nadomešča inštrument 5.2.2 Finančne spodbude za novonastala podjetja navedene po Programu spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

 

Razpis je za Posavje namenjen podjetnikom, ki imajo sedež v občini Radeče ter so podjetja registrirali v obdobju med 1. 1. 2013 ter 27. 3. 2015. Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s posameznim podprtim projektom. To so stroški materialnih naložb, obratni stroški, stroški najema opreme in najema poslovnih prostorov itd,.... Subvencija se odobri torej za opravičene stroške nastale od 1.1.2014 do 30.9.2015.

 

Maksimalna višina subvencije iz ciljne skupine P2R je 20.000 EUR.

 

Rok za predložitev vlog je: 31.3.2015.


Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 17/2015 z dne 13.3.2015

 

Sprememba Javnega razpisa sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Posavske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2014/2015

Na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13 in 99/13-ZUPJS-C; v nadaljevanju: ZŠtip‑1), Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14; v nadaljevanju: Pravilnik) ter Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja Regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2014/2015 objavljenega s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije dne 26. 09. 2014 v Uradnem listu RS št. 69/2014 ter Sklepa o izboru operacije z dne 06. 11. 2014 št. 11021-5/2014-6, Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje) objavlja dne 11.2.2015

 

spremembo Javnega razpisa sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Posavske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2014/2015 

 

Javni razpis se spremeni v 2. točki: VREDNOST RAZPISA IN VIŠINA SOFINANCIRANJA tako, da se ta glasi:

 

Vrednost razpisa je 51.634,97 EUR. Sofinanciranje se dodeli za šolsko/študijsko leto 2014/2015. Sredstva, ki jih zagotavlja RRA Posavje znašajo 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače skladno z ZŠtip-1, preostalo polovico zagotavljajo delodajalci v skladu s Pogodbo o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu, sklenjene med delodajalcem in RRA Posavje.

 

Dokumentacija o spremembi javnega poziva je na voljo tukaj.

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2015/2016

 

Regionalna razvojna agencija obvešča, da je objavljen javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2015/2016.

 

Namen javnega poziva je:

 • zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Sloveniji z namenom informiranja učencev, dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in s tem podporo njihovemu odločanju za izobraževanje glede na potrebe na trgu dela,
 • ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med učenci, dijaki in študenti.

Okvirni rok za prijavo je 31.1.2015 (z možnostjo podaljšanja).

 

Javni poziv in prijavni obrazec najdete na povezavi:

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2015/2015

Javni poziv - prijavni obrazec

Sprememba prvega javnega poziva za vključitev udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za Občino Radeče

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002-ZDT-B, 56/2002ZJU, 127/2006- ZJZP, 14/2007- ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 14/13-popr.), 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/13-ZIPRS1415 in 38/2014-ZIPRS1415-A), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Ur.l. RS, št. 104/12 in 102/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13 in 9 9/2014-ZRTVS-1A, 25/14-ZSDH-1 in 38/14), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 24/11 in 16/13), sklepa Vlade RS št. 00726-19/2013 z dne 25.7.2013, Sklepa št. 00726-19/2013/7 o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (Uradni list RS, št. 63/13), Mnenja Ministrstva za finance o shemi »de minimis« pomoči »Podjetno v svet podjetništva v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018«, št. 440-40/2014 z dne 30.10.2014, Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018, Sklepa št. 41013-51/2014/4, da se v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2014-2017, v skladu s sklepom Vlade RS št. 00726-19/2013/7 z dne 25.7.2013, uvrsti nov projekt, ki izhaja iz evidenčnega projekta 1536-11-0022 ''Dodatni ukrepi za problemska območja'' – 2130-14-8202 ''Podjetno v svet podjetništva HRT« in Pogodbe o izvajanju in financiranju instrumenta 5.2.1 Podjetno v svet podjetništva v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2019, št. C2130-14P999004

Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, Krško, objavlja:

 

spremembo prvega javnega poziva za vključitev v instrument

»Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče«

v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti  in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju  v obdobju 2013 – 2018

 

Prvi javni poziv se spremeni v 2. točki in 3. točki tako, da se ti dve točki glasita:

 

2. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je vključitev predvidoma desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje občine Radeče«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018 (v nadaljevanju Program).

 

3. Namen in cilji poziva oziroma programa

Namen programa je podjetniško usposabljanje brezposelnih oseb, s ciljem, da bi se po zaključku programa samozaposlili, zaposlili v lastnem podjetju ali zaposlili pri drugem delodajalcu. Cilji programa so zagotavljanje podpore, zlasti v obliki usposabljanja, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu in povečanje zaposlovanja ter zagon novih podjetij. Ciljna skupina so osebe, izbrane na podlagi tega javnega poziva, s stalnim prebivališčem na območju Občine Radeče, ki so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne glede na starost in stopnjo izobrazbe, s poslovno idejo in izkazanim interesom za razvoj in uresničitev poslovne ideje ali idej.

 

Program je usmerjen v razvoj podjetništva med brezposelnimi osebami, njihova vključitev v program pa pomeni obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru programa pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo.

 

Izvedba tega javnega poziva je del Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018, ki se bo izvajal na celotnem problemskem območju, izvajali pa ga bosta Regionalna razvojna agencija Posavje in Regionalni center za razvoj d.o.o. Zasavje, vsak za svoje območje po enakem programu.

V letu 2015 bosta v program predvidoma vključeni dve skupini po 10 udeležencev v Posavju, v občini Radeče. Vsak od partnerjev bo pred vključitvijo nove skupine objavil javni poziv za področje občin, ki jih v skladu s  Programom pokriva.

 

Program se bo v Posavju izvajal v prostorih RRA Posavje, CKŽ 2, Krško in prostorih Doma kulture Radeče, Gledališka pot 2, Radeče. Za čas usposabljanja, ki traja štiri mesece, bodo udeleženci redno zaposleni na RRA Posavje. Za to obdobje jim pripada plača v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci prve skupine se bodo v program vključili z januarjem oziroma februarjem 2015.

 

Udeleženci bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo morali pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

 

Dokumentacija o spremembi javnega poziva je na voljo tukaj.

Javni razpis za izbor direktorja RRA Posavje

Na podlagi  15. in 16. člena Statuta Regionalne razvojne agencije Posavje, Upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 razpisuje delovno mesto direktorja. 

Več informacij najdete TUKAJ

Prvi javni poziv za vključitev udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za Občino Radeče

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, je Regionalna razvojna agencija Posavje 22.12.2014 objavila

 

1. javni poziv za vključitev 10  udeležencev v instrument

Podjetno v svet podjetništva za Občino Radeče


Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje občine Rdeče«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018.

 

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

a)    imajo stalno bivališče v Občini Radeče,

b)    so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,

c)    prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in

d)    prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

 

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

 

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili januarja 2015. 


Predstavitev javnega poziva bo potekala v Domu kulture v Radečah,

v petek, 09. 01. 2015, ob 10. uri.


Javni poziv je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje www.rra-posavje.si. Nadaljnje informacije spremljajte na Facebook strani (Podjetno v svet podjetništva – Posavska regija) in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje (www.rra-posavje.si), lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško, tel. 07 488 10 40; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si; Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta.

 

Prijavni obrazci in javni poziv so na voljo tukaj (*.pdf) ali tukaj (*.doc).

Informativni javni poziv kandidatom za štipendije s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini za šolsko/študijsko leto 2014/2015

Informativni javni poziv kandidatom za štipendije s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini za šolsko/študijsko leto 2014/2015

 

Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju z občinami Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica, poziva kandidate za štipendije za šolsko/študijsko leto 2014/2015 k prijavi za pridobitev štipendije za nadarjene s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini.

 

Sredstva za financiranje štipendij za nadarjene s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini, financirajo posavske občine (Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče ter Sevnica) in sicer vezano na stalno prebivališče izbranega kandidata.

 

Višino štipendije določijo posamezne občine, ki štipendije 100 % financirajo.

 

Prijava na Informativni javni poziv mora biti podana na OBR – 2 – Vloga za štipendijo v Posavski štipendijski shemi za šolsko/študijsko leto 2014/2015, ki ga kandidati dobijo na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si.

 

Rok za oddajo je 18.12.2014.

Razpisna dokumentacija:

 

Vsa dodatna pojasnila glede informativnega poziva lahko dobite na elektronskem naslovu janja.cernelic@rra-posavje.si ali na telefonski številki 07/488 10 44.

Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Posavske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2014/2015

 

Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Posavske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2014/2015.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki izplačujejo kadrovske štipendije dijakom oziroma študentom (v nadaljevanju: štipendist) za šolsko/študijsko leto 2014/2015, s sedežem ali poslovno enoto na območju razvojne regije Posavje oziroma območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče ali Sevnica.

 

Vrednost razpisa je 50.109,29 EUR. Sofinanciranje se dodeli za šolsko/študijsko leto 2014/2015. Sredstva, ki jih zagotavlja RRA Posavje znašajo 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače skladno z ZŠtip-1, preostalo polovico zagotavljajo delodajalci v skladu s Pogodbo o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu, sklenjene med delodajalcem in RRA Posavje.

 

Delodajalec, ki se želi vključiti v Posavsko štipendijsko shemo mora RRA Posavje predložiti v celoti izpolnjeno, s strani zakonitega zastopnika podpisano in žigosano vlogo na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila v zaprti kuverti s pripisom "VLOGA na javni razpis - Posavska štipendijska shema" in označenim točnim nazivom in naslovom delodajalca po pošti na naslov Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško ali osebno vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

 

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave, ki začne teči na dan objave razpisa (2.12.2014) in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. 03. 2015.

 

Razpisna dokumentacija:

Javni poziv za nagrade 1. skupine PVSP 2014 PREKLICAN

Spoštovani,

 

s strani vodilnega partnerja smo bili obveščeni, da je javni poziv za nagrade 1. skupine PVSP 2014, ki naj bi bil objavljen danes, 20. 11. 2014, na spletnih straneh RCR Zagorje, preklican. Po včerajšnjem obvestilu MDDSZ bo javni poziv mogoč po sprejetju rebalansa proračuna za leto 2015. Izplačila nagrad, ki so bila prvotno načrtovana za 2014, naj bi se prenesla v leto 2015.

 

O novem datumu boste zainteresirani prijavitelji obveščeni pravočasno.

Nagrade za udeležence PVSP 2014 - 1. skupina

 

Regionalni center za razvoj bo v četrtek, 20. novembra 2014, ob 9.00 na svoji spletni strani www.rcr-zasavje.si objavil razpis za nagrade za novonastale poslovne subjekte, torej za samostojne podjetnike, gospodarske družbe, zadruge ali zavode, ki so jih ustanovili udeleženci prve skupine Podjetno v svet podjetništva 2014 ali pa so pri njihovi ustanovitvi sodelovali. Za nagrade se lahko potegujejo udeleženci, ki so ustanovili poslovni subjekt in se najkasneje pol leta po zaključenem usposabljanju v njem zaposlili.

 

Višina denarne nagrade je 3500 evrov, nagrada pa se lahko pomnoži v primeru, da sta dva ali je več udeležencev poslovni subjekt ustanovilo skupaj. Za nagrade je na voljo 147 tisoč evrov, kar pomeni, da lahko nagrado prejme 42 udeležencev oziroma dobra tretjina vseh. Zadnji rok za prijavo je 28. februar 2015, v primeru, da bo nagradni sklad izčrpan že prej, pa do porabe razpoložljivih sredstev.

 

Osnovno merilo za izbor je vrstni red oddaje popolnih vlog. Odpiranje vlog bo enkrat mesečno, vsakič pa bodo pregledane vloge, ki bodo oddane do zadnjega dne preteklega meseca. Prvo odpiranje bo že 8. decembra 2014, zadnje pa 9. marca 2015.

 

Natančna navodila o načinu prijave so opisana v Javnem pozivu za dodelitev nagrad prijaviteljem iz prve skupine udeležencev v okviru operacije Podjetno v svet podjetništva 2014. Na spletni Regionalnega centra za razvoj www.rcr-zasavje.si bodo objavljeni tudi vsi obrazci, ki jih morajo vlagatelji izpolniti in priložiti vlogi. Morebitne nejasnosti lahko vsak delovnik med 8.00 in 13.00 razčistite s pomočjo Mihaela Gornika (telefon: 03-56-60-530 in e-pošta: mihael.gornik@rcr-zasavje.si) ali Branke Jurman (telefon: 03-56-60-506 in e-pošta: branka.jurman@rcr-zasavje.si).

Poročilo o predstavitvi javnega poziva PVSP 2014

 

Regionalna razvojna agencija Posavje bo v decembru 2014 v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 vključila tretjo skupino desetih udeležencev. Na povabilo Zavoda RS za zaposlovanje smo tako v okviru Dneva odprtih vrat ZRSZ dne 23. 10. 2014 izvedli predstavitvi operacije in javnega poziva za vključitev 3. skupine udeležencev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014. Predstavitvi sta potekali ob 9.30 na Uradu za delo Brežice ter ob 11.30 na Uradu za delo Krško. Naleteli sta na velik odziv med mladimi, saj se ju je udeležilo 42 obiskovalcev.


Na predstavitvah smo predstavili navodila za prijavo na javni razpis ter poteku operacije PVSP 2014. Udeleženci so pridobili tudi informacije o delavnicah in usposabljanju ter možnostih razvoja lastne podjetniške poti. Pridružila se nam je tudi Tanja Štokar, udeleženka 1. skupine PVSP 2013, ki je uspešno razvila svojo podjetniško idejo in jo danes izvaja kot samostojna podjetnica. Primer dobre prakse, je bil za slušatelje še kako zanimiv, saj je predavateljica izpostavila pomen vizije in premišljenega načrtovanja pri razvoju podjetniške ideje, ter tudi vztrajnosti in prilagodljivosti na trgu dela. Prisotne je pozvala k prepoznavanju svojih sposobnosti in želja za delo v prihodnosti, ter predstavila projekt PVSP, kot platformo, ki omogoča preboj v svet podjetništva in pridobivanje znanj za soočanje na dinamičnem trgu dela.


Zanimanje za vključitev v projekt so udeleženci podkrepili s številnimi vprašanji, na katere smo z veseljem odgovorili ter jih obenem pozvali na spremljanje naših spletnih objav. Nadejamo se, da bomo tako v okviru javnega poziva pridobili čim več kvalitetnih poslovnih idej, ki jih bodo udeleženci nato razvili v lastne poslovne načrte in v nadaljevanju stopili na samostojno podjetniško pot.


Naj spomnimo, da je javni poziv objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje in na straneh Zavoda za zaposlovanje RS. Nadaljnje informacije spremljajte na Facebook strani (Podjetno v svet podjetništva – Posavska regija) in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje (www.rra-posavje.si), lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško, tel. 07 488 10 40; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si; Jure Tičar, koordinator projekta, Nejc Pozvek, koordinator projekta, mag. Nataša Šerbec, notranja mentorica, Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta.


Predstavitev javnega poziva PVSP 2014

 

Vabimo Vas na

predstavitev operacije in javnega poziva za vključitev 3. skupine udeležencev v operacijo PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014, 

ki bo potekala v okviru Dneva odprtih vrat Zavoda RS za zaposlovanje,

v četrtek, 23. oktobra 2014, in sicer:

 • ob 9.30 na Uradu za delo Brežice (Černelčeva 3a, Brežice),
 • ob 11.30 na Uradu za delo Krško (Dalmatinova 8, Krško).

Javni poziv - PVSP 2014 3. skupina

Javni poziv za vključitev 3. skupine udeležencev v operacijo

Podjetno v svet podjetništva 2014 – Posavska regija

Regionalna razvojna agencija Posavje je objavila javni poziv za vključitev 3. skupine udeležencev v operacijo

Podjetno v svet podjetništva 2014 za Posavsko regijo

(Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica in Občina Radeče).

Ciljna skupina za vključitev so osebe, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili javnega poziva.

 

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

 

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili decembra. V operacijo bo vključeno deset oseb. 

 

Predstavitev javnega poziva bo potekala v okviru

Dneva odprtih vrat Zavoda RS za zaposlovanje

v četrtek, 23. oktobra 2014, in sicer:

 • ob 9.30 na Uradu za delo Brežice (Černelčeva 3a, Brežice),
 • ob 11.30 na Uradu za delo Krško (Dalmatinova 8, Krško).

 

Javni poziv je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje in na straneh Zavoda za zaposlovanje RS. Nadaljnje informacije spremljajte na Facebook strani (Podjetno v svet podjetništva – Posavska regija) in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje (www.rra-posavje.si), lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško, tel. 07 488 10 40; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si; Jure Tičar, koordinator projekta, Nejc Pozvek, koordinator projekta, mag. Nataša Šerbec, notranja mentorica, Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta.

 

Prijave (obrazec št. 1) s priloženim izpolnjenim vprašalnikom (obrazec št. 2), izpolnjeno in podpisano izjavo prijavitelja (obrazec št. 3), priloženim življenjepisom, potrdilom o prijavi pri Zavodu RS za zaposlovanje in fotokopijo dokazila o izobrazbi lahko oddate v tajništvu RRA Posavje najkasneje do 07. 11. 2014 do 12.00 ure ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: RRA Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško do 07. 11. 2014 (velja poštni žig tega dne). Na sprednji strani kuverte mora biti (poleg naslova naslovnika) oznaka: "Ne odpiraj! Prijava na Javni povziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014." Na zadnji strani kuverte mora biti naveden pošiljatelj.

 

Prijavni obrazci in javni poziv so na voljo tukaj (*.pdf) ali tukaj (*.doc).

Najava javnega poziva za vključitev v 3. skupino PVSP 2014

Obveščamo vas, da bo v četrtek, 9. oktobra 2014, objavljen javni poziv za vključitev 3. skupine udeležencev v operacijo Podjetno v svet podjetništva za leto 2014 za Posavsko regijo.

Javni poziv bo objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje, Zavodu RS za zaposlovanje in v Posavskem obzorniku.

Subvencija delodajalcem iz problemskih območij za zaposlitev

Zavod RS za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil javno povabilo:

Subvencija delodajalcem iz problemskih območij za zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih za najmanj eno leto za polni delovni čas v višini 5.000 eur na osebo. Povabilo je za sklop A odprto do 30. 9. 2014, za sklop B pa do 28. 11. 2014.

 

Več o javnem povabilu in oddaji ponudbe lahko najdete na

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=939 .

Izvajanje Posavske štipendijske sheme v šolskem/študijskem letu 2014/2015

Skladno z novim Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1), ki je pričel veljati s 1.1.2014, se izvajanje Posavske štipendijske sheme v novi finančni perspektivi ne bo izvajalo kot do sedaj.

RRA Posavje bo predvidoma v septembru objavila zgolj Javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2014/15. Na podlagi sklenjenih pogodb o štipendiranju, bodo delodajalci upravičeni do sofinanciranja v višini 50 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače.

Ker s strani države še vedno nimamo uradnih navodil o izvajanju Enotnih regijskih štipendijskih shem v šolskem/študijskem letu 2014/15, vas bomo o vseh uradnih spremembah naknadno obvestili.

Spremembe zakonodaje bodo vplivale le na tiste sofinancirane kadrovske štipendije, ki bodo podeljene od šolskega/študijskega leta 2014/15 dalje. Pogoji in obveznosti za sofinanciranje kadrovske štipendije podeljene do vključno šolskega/študijskega leta 2013/14, se v celoti izvedejo in zaključijo po določbah starega zakona.

 

Javni poziv - PVSP 2014 2. skupina

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V OPERACIJO Podjetno v svet podjetništva 2014 za Posavsko regijo

 

Regionalna razvojna agencija Posavje obvešča, da je objavljen javni poziv za vključitev v operacijo

Podjetno v svet podjetništva 2014 za Posavsko regijo

(Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica in Občina Radeče).

Ciljna skupina bodo osebe, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili javnega poziva.

Kandidati bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo morali pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo pri Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plača v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili v začetku avgusta. V operacijo bo vključeno deset oseb.

Javni poziv bo objavljen v Posavskem obzorniku in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje. Nadaljnje informacije spremljajte na facebook strani (Podjetno v svet podjetništva – Posavska regija) in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje (www.rra-posavje.si), lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško, tel. 07 488 10 40; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si; Ajda Baškovič, koordinatorka projekta, Jure Tičar, koordinator projekta, mag. Nataša Šerbec, notranja mentorica, Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta.

 

Prijave (obrazec št. 1) s priloženim izpolnjenim vprašalnikom (obrazec št. 2), izpolnjeno in podpisano izjavo prijavitelja (obrazec št. 3), priloženim življenjepisom, potrdilom o prijavi pri Zavodu RS za zaposlovanje in fotokopijo dokazila o izobrazbi lahko oddate v tajništvu RRA Posavje najkasneje do 04. 07. 2014 do 12.00 ure ali pošljete priporočeno po pošti na naslov:  Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško do 04. 07. 2014  (velja poštni žig tega dne).  

Prijavni obrazci in javni poziv so na voljo tukaj (*.pdf) ali tukaj (*.doc).

Javni poziv za vključitev v 2. skupino PVSP 2014 v ponedeljek 16.6.

Obveščamo vas, da bo Javni poziv za vključitev v 2. skupino operacije Podjetno v svet podjetništva 2014 objavljen v ponedeljek 16.6., saj smo danes uspeli pridobiti razpisno dokumentacijo. Prav tako bo v ponedeljek, 16. 6. ob 11:00 uri izvedena predstavitev poziva na gradu Rajhenburg.

Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«

Na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije je objavljeno in še vedno odprto Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa "Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011".

Na javno povabilo se lahko prijavijo podjetja, ki so subjekti zasebnega prava in so registrirani po ZGD-ju, opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki ali so zadruge.

Ciljna skupina so zaposleni pri ponudniku, ki so:

 • starejši od 50 let
 • ženske z največ dokončano osnovno šolo
 • invalidi

Omejitve sofinanciranja: največ 700 EUR po osebi (1.500 EUR/osebo za javno veljavne programe)

Sredstva za sofinanciranje usposabljanj so razdeljena po regijah in na Spodnjeposavski regiji še niso v celoti razdeljena, zato pozivamo podjetja , ki želijo s pomočjo ESS sredstev usposabljati svoje zaposlene, da preverijo pogoje in se prijavijo na javno povabilo.

Informacije o celotni razpisni dokumentaciji so objavljene tukaj.

 

"Mentorstvo za mlade"

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil 2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa "Mentorstvo za mlade".

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev mlade osebe, stare do 30 let. Za novozaposleno osebo se jim povrne stroške za izvajanje mentorstva.

Namen javnega povabila je spodbujanje prenosa znanj in izkušenj (z mentorstvom) na novozaposlene mlade in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja.

Rok za oddajo ponudb: od 16.5.2014 do porabe sredstev oz. do 30.9.2014 (razpoložljiva sredstva: 1.436.400,00 EUR).

Besedilo javnega povabila, prijavni obrazec in vse ostale informacije so objavljene na spletni strani sklada:

www.sklad-kadri.si

Informativni dogodek - predstavitev PŠS

 

Danes je v prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje potekal informativni dogodek na temo predstavitve Posavske štipendijske sheme in doseženih rezultatov v iztekajočem se programskem obdobju 2007 – 2013 ter izvajanja štipendijskih shem v prihodnje.

Regionalna razvojna agencija Posavje v programskem obdobju 2007 – 2013 izvaja projekt Posavska štipendijska shema. Cilji projekta so spodbuditi podjetja v regiji za kadrovsko štipendiranje in načrtovanje razvoja kadrov, vračanje šolajočih kadrov po končanem izobraževanju nazaj v regijo in dvig izobrazbene strukture prebivalcev v regiji.

Kot je povedala Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta, je bilo tako v obdobju od šolskega/študijskega leta 2008/2009 do 2013/2014 v okviru Posavske štipendijske sheme podeljenih 309 kadrovskih štipendij, vključena pa so bila podjetja iz celotnega Posavja. Sredstva za izvajanje zagotavljajo posavske občine (20%), podjetja, vključena v Posavsko štipendijsko shemo (30%), polovico pa prispeva Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije iz Evropskega socialnega sklada.

Predstavnica Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je v nadaljevanju predstavila nov Zakon o štipendiranju, predstavniki Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije pa izvajanje štipendijskih shem v novi finančni perspektivi 2014 – 2020.

Prisotne je uvodoma pozdravil direktor RRA Posavje, Martin Bratanič, ki je poudaril velik pomen izvajanja Posavske štipendijske sheme in njen doprinos k razvoju kadrov in zaposlovanju v Posavju.

 

Dodatne informacije:

Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta

Telefon: 07/488-10-40

E-mail: natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si

Analiza izvajanja Posavske štipendijske sheme

Predstavitev analize izvajanja PSŠ 

Predstavitev Zakona o štipendiranju – MDDSZ 

Operacijo “Posavska štipendijska shema” delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete “Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti”; prednostne usmeritve “Štipendijske sheme”.

Ugodni krediti z garancijami

V petek, 23.05.2014 je bil v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za ugodne kredite podjetništvu z garancijami Garancijske sheme Posavje za leto 2014.

Razpis je namenjen tako obstoječim podjetnikom in s.p.-jem, kot novo ustanovljenim podjetjem.

Razpisno dokumentacijo lahko najdete tukaj.

PREDSTAVITEV PŠS

Vabilo na informativni dogodek predstavitve Posavske štipendijske sheme

Regionalna razvojna agencija Posavje, izvajalec projekta Posavska štipendijska shema, organizira informativni dogodek z namenom predstavitve Posavske štipendijske sheme in doseženih rezultatov v programskem obdobju 2007 – 2013 ter izvajanje štipendijskih shem v prihodnje.

 Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na informativnem dogodku

v torek, 27.5.2014, ob 9. uri.

 

Dogodek se bo odvijal v prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje,

CKŽ 2, Krško.

 

Hkrati vas prosimo, da za lažjo organizacijo dogodka, potrdite vašo udeležbo do petka, 23.5.2014 na elektronski naslov janja.cernelic@rra-posavje.si. V kolikor bo zaradi večjega števila udeležencev potreba po novi lokaciji dogodka, vas bomo o spremembi obvestili v ponedeljek, 26.5.2014.

 Veselimo se srečanja z vami!

 

2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa "Mentorstvo za mlade" (176. JP)

Obveščamo vas, da je bilo 9.5.2014 na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, objavljeno 2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa "Mentorstvo za mlade" (176. JP).

Javno povabilo in razpisno dokumentacijo lahko najdete na spodnjih povezavah:

- 2. JP Mentorstvo za mlade

- Izjava mentor

- Navodila za ponudnike

- Prijavni obrazec

Predstavitev razpisa za problemska območja

V petek 18. aprila 2014 ob 10. uri bo v Podjetniškem inkubatorju v Hrastniku potekala predstavitev razpisa za sofinanciranje začetnih investicij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Vabilo na predstavitev lahko najdete tukaj.

Razpisno dokumentacijo lahko najdete na tej povezavi.

 

Objavljen javni razpis za male projekte v okviru Programa za NVO

Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis 2014 za male projekte v okviru Programa za NVO v Sloveniji, na katerem je na voljo 340.184,00 evrov. Predvideno je, da bo podprtih najmanj 17 projektov. Upravičeni prijavitelji projektov so nevladne organizacije (NVO) s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih letni prihodek v letu 2013 ni presegel 50.000 evrov. Sredstva so namenjena izključno neprofitnim projektom. Rok za oddajo projektnih prijav je 30. maj 2014 do 12.00 ure.

 

Cilj programa za NVO v Sloveniji je prispevati h krepitvi razvoja civilne družbe in povečati prispevek k socialni pravičnosti, demokraciji in trajnostnemu razvoju. Predlagani projektni predlogi morajo biti skladni s prednostnimi področji, ki jih naslavlja razpis ter z dejavnostmi in pričakovanimi rezultati, ki so opisani v razpisni dokumentaciji.

 

Program je namenjen: – področjem oz. dejavnostim, ki v Sloveniji niso financirana ali so financirana v manjši meri (pomoč deficitarnim dejavnostim), – razvoju nevladnih organizacij in dolgoročno naravnanim projektom (projektom, ki prispevajo k trajnosti posamezne NVO ali celotnega NVO sektorja), – projektom, ki naslavljajo trenutno najbolj aktualne probleme v družbi (brezposelnost med mladimi, povečevanje revščine, problemi delavcev-migrantov, zmanjšanje participativne demokracije ipd.).

 

Podprti bodo projekti, ki prinašajo konkretne in merljive učinke ter rezultate na področju socialne pravičnosti, demokracije in trajnostnega razvoja, poleg tega pa imajo znaten vpliv na ciljne skupine. Posebej se bo spodbujalo tudi delovanje medsektorskih partnerstev med NVO, javnimi institucijami in podjetij z namenom razvoja skupnosti.

 

Podrobnosti o razpisu in razpisno dokumentacijo lahko najdete na spodnji povezavi:

http://norveski.nvosklad.si/razpisi

Sprejet usklajen Izvedbeni načrt regije Posavje 2013 - 2015

Regionalna razvojna agencija Posavje je s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela mnenje glede usklajenosti Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa 2013-2015 s kriteriji, kar je pogoj, da se lahko projekti, uvrščeni v izvedbeni načrt, prijavijo na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015.

Skladno z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud je bil za razvojno regijo izdelan Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2013 - 2015 in potrjen na Svetu regije Posavje.

 

Aktualni javni razpisi za problemsko območje

Obveščamo vas, da je bil v petek na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo objavljen Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za obdobje 2014 - 2015.

Javni razpis in razpisno dokumentacijo lahko najdete na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in spodaj:

JAVNI RAZPIS

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PRILOGE

 

 

DAVČNI OLAJŠAVI ZA ZAPOSLOVANJE IN INVESTIRANJE

Na problemskem območju  z visoko brezposelnostjo – v občinah Trbovlje, Hrastnik in Radeče – je od 27. 7. 2013 možno uveljavljati olajšavi za zaposlovanje in investiranje. Zavezanci, ki imajo sedež v kateri izmed treh naštetih občin in tam tudi dejansko opravljajo dejavnost, lahko uveljavljajo olajšavo:

-          za zaposlovanje v višini 70 % bruto plače s prispevki za vsakega novo zaposlenega delavca

-          za 70 % investiranega zneska v opremo in neopredmetena sredstva.

Pravne osebe lahko uveljavljajo olajšave že ob davčnem obračunu za leto 2013.

Podrobnejše informacije si lahko ogledate v Uradnem listu 63/2013 (dne 26. 7. 2013):

http://www.uradni-list.si/1/content?id=114199#!/Sklep-o-dodatnih-zacasnih-ukrepih-razvojne-podpore-za-problemsko-obmocje-z-visoko-brezposelnostjo-za-obmocje-obcin-Hrastnik-Radece-in-Trbovlje

https://www.uradni-list.si/1/content?id=74330#!/Uredba-o-dodeljevanju-regionalnih-drzavnih-pomoci

http://www.uradni-list.si/1/content?id=107296#!/Uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-Uredbe-o-dodeljevanju-regionalnih-drzavnih-pomoci

Priloga 1 http://www.uradni-list.si/files/RS_-2012-008-00328-OB~P001-0000.PDF#!/pdf

Priloga 2 http://www.uradni-list.si/files/RS_-2012-008-00328-OB~P002-0000.PDF#!/pdf

Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2014 (166. JR)

Javni skled je objavil javni razpis štipendije za šolnino in življenske stroške za študij v tujini. Rok prijave je do vključno 16.4.2014.

Razpis

Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa "Mentorstvo za mlade" (173. JP)

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj:

- Javno povabilo

- Prijavni obrazec

- Navodila za ponudnike

- Izjava mentorja

Regijska razvojna mreža

V prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje je danes potekal podpis sporazuma  o vzpostavitvi in sodelovanju v regijski razvojni mreži Posavje

 

Podpisniki sporazuma se strinjajo, da je Regijska razvojna mreža oblika pogodbenega povezovanja ključnih razvojnih institucij za uresničevanje razvojnih prioritet regije Posavje v novi finančni perspektivi 2014-2020. Za oblikovanje in vodenje regijske razvojne mreže je zadolžena RRA Posavje. Regijska razvojna mreža vključuje inštitucije s področja vseh šestih občin, ki sestavljajo razvojno regijo Posavje. V regijsko razvojno mrežo so vključene naslednje inštitucije:

-          Zavod RS za zaposlovanje, OS Sevnica, ki jo po pooblastilu generalne direktorice zastopa direktorica Irena Pirc;

-          KGZS - Zavod Novo mesto,  ki ga zastopa direktor Jože Simončič;

-          Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice, ki ga zastopa direktor Niko Rainer;

-          KŠTM Sevnica, ki ga zastopa direktorica Mojca Pernovšek;

-          CPT Krško,  ki ga zastopa direktor Franc Češnovar;

-          KTRC Radeče, ki ga zastopa direktorica Marija Imperl;

-          MC Krško, ki ga zastopa direktor Mitja Valentinc;

-          Ljudska univerza Krško,  ki jo zastopa direktorica Nataša Kršak;

-          ZPTM Brežice, ki ga zastopa direktorica Matejka Gerjevič;

-          LRF Posavja, ki jo zastopa  Ivan Molan;

-          Center za razvoj podeželja Posavje,  ki ga zastopa v.d. direktorice Nataša Šterban Bezjak;

-          Tehnološki center Posavja, ki ga zastopa direktor Franc Češnovar;

-          Območna obrtna-podjetniška zbornica Brežice,  ki jo zastopa predsednik Janko Hrastovšek;

-          Območna obrtna-podjetniška zbornica Krško, ki jo zastopa predsednik Dušan Arh;

-          Območna obrtna-podjetniška zbornica Sevnica, ki jo zastopa predsednik Krošelj;

-          Gospodarska zbornica Slovenije, OZ Posavje, ki jo zastopa direktor Darko Gorišek;

-          Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, MC Bistrica ob Sotli,  ki ga zastopa predsednik Andrej Černelč;

-          KNOF, PE Socialni inkubator Posavja,  ki ga zastopa direktorica Mojca Žganec Metelko.


Nekaj utrinkov si lahko ogledate na spodnjih slikah.

 


Objava prostih delovnih mest

Objavljamo tri prosta delovna mesta na dveh različnih projektih, ki se izvajata na Regionalni razvojni agenciji Posavje.

Več informacij najdete na spodnjih povezavah:

Razpis za višjega svetovalca

Razpis za sodelavca

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2014/2015

Regionalna razvojna agencija obvešča, da je objavljen javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2014/2015.

 

Namen javnega poziva je:

 • zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Sloveniji z namenom informiranja učencev, dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in s tem podporo njihovemu odločanju za izobraževanje glede na potrebe na trgu dela,
 • ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med učenci, dijaki in študenti.

Prijavo potreb preko RRA Posavje je potrebno oddati do vključno 30. januarja 2014.

 

Javni poziv in prijavni obrazec najdete na povezavi:

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2014/2015

Prijavni obrazec 

 

Povabilo upravičencem za uvrstitev projektnih predlogov v izvedbeni načrt Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2013-2015

 

RRA Posavje na podlagi Javnega povabila za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 (Ur. L. št. 104/2013) z dne 13.12.2013 objavlja povabilo upravičencem za uvrstitev projektnih predlogov v izvedbeni načrt Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2013-2015.

 

Podrobneje je povabilo in dokumentacija ter obrazci predstavljena v nadaljevanju v pripetih dokumentih.

- Povabilo,

- priloga 1,

- priloga 2

- priloga 3

- priloga 4

- priloga 5

- priloga obrazec finančna vrzel

 

Prosimo vas, da nam projektne predloge skladno z objavljenim povabilom in obveznimi prilogami pošljete na naš naslov: agencija@rra-posavje.si v elektronski obliki in podpisane obrazce ter priloge v tiskani obliki na naslov CKŽ 2, Krško. Rok za predložitev je torek, 31.12.2013.

Javni poziv za zunanjega mentorja na operaciji Podjetno v svet podjetništva 2014

V okviru operacije Podjetno v svet podjetništva 2014 iščemo zunanjega mentorja. Razpis je dostopen na naslednji povezavi.

VABILO NA PREDSTAVITEV PROJEKTA PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014

Regionalna razvojna agencija Posavje bo v januarju 2014 v operacijo Podjetno v svet podjetništva vključila novo skupino desetih udeležencev.


Vabimo

vas

na predstavitev operacije

PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014,


ki bo v I. nadstropju Mencigerjeve hiše,

na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2 v Krškem,

v ponedeljek, 16.12.2013 ob 9.00 uri.

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V OPERACIJO Podjetno v svet podjetništva 2014 za Spodnjeposavsko razvojno regijo

Regionalna razvojna agencija Posavje obvešča, da je objavljen javni poziv za vključitev v operacijo

Podjetno v svet podjetništva 2014 za Spodnjeposavsko razvojno regijo

(Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica in Občina Radeče).

Ciljna skupina bodo osebe, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili javnega poziva.

Kandidati bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo morali pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo pri Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plača v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili januarja. V operacijo bo vključeno deset oseb.

Javni poziv bo objavljen v Posavskem obzorniku in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje. Nadaljnje informacije spremljajte na facebook strani (Podjetno v svet podjetništva 2013 – Posavje) in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje (www.rra-posavje.si), lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško, tel. 07 488 10 40; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si; Gorazd Divjak Zalokar, koordinator projekta, mag. Nataša Šerbec, notranja mentorica, Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta.

 

Prijave (obrazec št. 1) s priloženim izpolnjenim vprašalnikom (obrazec št. 2), izpolnjeno in podpisano izjavo prijavitelja (obrazec št. 3), priloženim življenjepisom, potrdilom o prijavi pri Zavodu RS za zaposlovanje  in fotokopijo dokazila o izobrazbi  lahko oddate v tajništvu RRA Posavje najkasneje do 30. 12. 2013 do 14.00 ure ali pošljete priporočeno po pošti na naslov:  Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško do 30. 12. 2013  (velja poštni žig tega dne).  

Prijavni obrazci in besedilo javnega poziva so na voljo tukaj.

Javni razpis za izbor direktorja RRA Posavje

Javni razpis za izbor direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje

 

Na podlagi  9. člena Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje (Ur. list RS, št. 57/98, 107/03, 38/06 in 34/07) ter 16. in 17. člena Statuta Regionalne razvojne agencije Posavje, Upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 razpisuje delovno mesto direktorja. 

Celoten javni razpis je dostopen TUKAJ.

RRP 2014 - 2020 - oblikovanje regijskih projektov

Z namenom priprave celovitih regijskih projektov in oblikovanja morebitnih partnerstev ter sodelovanja se bodo v naslednjih dneh na delovnih srečanjih sestali tako predlagatelji projektov kot ostali zainteresirani.

V nadaljevanju posredujemo razpored vseh delovnih sestankov, namenjenih integraciji in skupnemu oblikovanju projektnih predlogov:

Delovna skupina

Datum

Ura

Tema

Človeški viri

12.11.2013

9.00

Projektni predlogi na temo socialne integracije in zdravja

13.11.2013

9.00

Projektni predlog - vzpostavitev bivalnih enot

13.11.2013

11.00

Projektni predlogi na temo socialnega podjetništva, NVO

14.11.2013

9.00

projektni predlogi na temo neformalnega izobraževanja

Infrastruktura okolje, prostor, energetika

 

15.11.2013

8.30

Komunala, odpadki, vodni viri, energetska sanacija javnih stavb, trajnostna raba OVE

11.00

Park & drive

Vse delovne skupine

  18.11.2013

9.00

Podjetništvo na vseh ravneh

Gospodarstvo

19.11.2013

9.00

Lesno - predelovalni center

12.00

Tehnološko-inovativni center, poslovne cone, izobraževalni center, promocija Posavja

Podeželje s kmetijstvom

Turizem, kultura,narava

20.11.2013

10.00

Podeželje s kmetijstvom

13.00

Turizem, kultura in narava:

Kolesarske steze s postajališči, revitalizacija posavskih reka, turistično rekreacijski centri ob HE, dostopna dediščina in arheološke zgodbe, revitalizacija objektov in javne kulturne infrastrukture v mestih, zeleni turizem, ki temelji na varstvu narave v zavarovanih območjih narave, promocija, distribucija, in razvoj turistične ponudbe Posavja ( RDO Posavje) , Sotla-Sutla

 

Predstavitve podjetnikov

Podjetnike, ki se želijo predstaviti v okviru projetka ''Mednarodno razvojno sodelovanje z regijo Banat v letu 2013''  tukaj ter na naši Facebook (https://www.facebook.com/posavje.banat )strani pozivamo, da pošljejo svoj logotip/sliko ter opis ali povezavo na njihovo spletno stran na naš naslov: posavje.banat@gmail.com.


Prispevek o delavnicah v Banatu

Od 11.9 do 13.9. so v Zrenjaninu potekale delavnice, katerih so se udeležili predstavniki RRA Posavje in RCR Zagorje. Krajši prispevek KTV si lahko ogledate tukaj.

Razpis za 65 kadrovskih štipendij

Kljub krizi Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju z občinami Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Sevnica in Radeče ter podjetji s sedežem v teh občinah, na spletni strani objavlja razpis za novih 65 kadrovskih štipendij.

Na javni poziv za vključitev podjetij v Posavsko štipendijsko shemo, ki je bil odprt do 31. avgusta 2013 se je prijavilo 22 podjetij s potrebo po 69 novih štipendistih. Komisija za štipendiranje je zavrnila sofinanciranje 4 kadrovskih štipendij.

V posavsko štipendijsko shemo bodo tako letos zadnjič v tej finančni perspektivi občine prispevale 20% vrednosti kadrovske štipendije, 30% štipendije bodo prispevali delodajalci, 50% sredstev pa zagotovi Regionalna razvojna agencija Posavje iz Evropskega socialnega sklada s prijavo na razpis Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

Posebnost Posavske štipendijske sheme so štipendije za nadarjene s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini, katere 100% financirajo občine vezano na stalno prebivališče posameznega štipendista.

Kakor je bilo pričakovati je tudi v letošnjem letu največ povpraševanja po tehničnih poklicih.

Rok za oddajo vlog je 10. oktober 2013.

Več informacij najdete na naslovu: RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE

 

Sporočilo za medije (PDF)

RRA Posavje na obisku v RCR Banat

Regionalna razvojna agencija Posavje je skupaj s partnerjem Regionalnim centrom za društveno – ekonomski razvoj iz Srbije uspela s prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja v letu 2013, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in tako pridobila sredstva za izvajanje projekta »Prenos znanj in izkušenj na področju podeželja in gospodarstva s primeri dobrih praks v regiji Banat« v višini 13.198,35 €.

Vlada Republike Srbije je v decembru 2009 sprejela program vključevanja v EU; sestavni del programa je tudi krepitev administrativne usposobljenosti na vseh ravneh za harmonizacijo in implementacijo zakonodaje. Posebej pa je izpostavljena potreba po administrativni krepitvi in usposobljenosti kadrov predvsem na regionalni, lokalni in podjetniški ravni za koriščenje EU skladov. Kot predpristopni instrument imajo vse države, ki vstopajo v proces vključevanja v EU, tako imenovano pomoč iz predpristopnih skladov, imenovano IPA. Koriščenje te pomoči je podobno kot koriščenje kasnejših EU skladov, zato je za učinkovito koriščenje pomembna usposobljenost vseh struktur na lokalni in regionalni ravni.

Glavni namen projekta je prenos znanj in izkušenj na področju podeželja in gospodarstva s primeri dobrih praks v regiji Banat. V okviru dvodnevnega obiska, ki se ga bodo poleg direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje, ga. Martina Brataniča udeležile Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta, mag. Nataša Šerbec, sodelavka na projektu in Darja Planinc iz tehnične pisarne LAS, bosta organizirani dve delavnici namenjeni različnim ciljnim skupinam.

Projekt vključuje področji, ki sta bili izpostavljeni na podlagi dobrega sodelovanja z regijo Banat v okviru projekta Krepitev administrativne usposobljenosti za črpanje sredstev iz EU programov predpristopne pomoči v regiji Banat, ki smo ga izvajali v letih 2011 in 2012.

Glede na razvojne usmeritve regije Banat bomo predstavili Leader sredstva v novi finančni perspektivi in tako imenovani mehanizem »lokalni razvoj«, ki ga vodi skupnosti (Community-lead local development)- horizontalna pobuda skupnosti CLLD ter model mreženja mladih podjetnikov, podjetnikov začetnikov ter potencialnih podjetnikov. Predvsem pa je namen vzpostaviti model mreženja, ki bo zagotavljal ne samo izmenjavo mnenj, stališč, poslovnih stikov temveč tudi lastne promocije na tujih trgih ter iskanja novih kupcev ter strank.Več informacij o sodelovanju najdete na naslovu: Mednarodno razvojno sodelovanje

 

Sporočilo za medije (PDF)

Potrditev izvedbenega načrta

RRA Posavje je izvedla postopek dopolnitve in sprememb Izvedbenega načrta 2012-2014 skladno s povabilom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Tako je dne 3.9.2013 prejela pozitivno mnenje MGRT na predložen Izvedbeni načrt 2012-2014 – verzija 2. Le-tega je sprejel Svet regije Posavje na svoji 51. Dopisni seji dne 4.9.2013.

Vabilo k poslovnemu sodelovanju med podjetji

V sklopu bilateralne mednarodne razvojne pomoči vas vabimo k poslovnemu sodelovanju z regijo Banat. Vabilo in podrobne informacije najdete tukaj.

Bilaterarna mednarodna razvojna pomoč

Jeseni bomo pričeli z izvajanjem projekta v sklopu bilateralne mednarodne razvojne pomoči z naslovom Prenos znanj in izkušenj na področju podeželja in gospodarstva s primeri dobrih praks v regiji Banat. Več o projektu je na voljo tukaj.

Mednarodna konferenca o kolesarskem potencialu porečja reke Save

23. novembra 2017 bo ob 10. uri na Gradu Sevnica potekala mednarodna konferenca o kolesarskem potencialu porečja reke Save SAVSKA KOLESARSKA POT - IZZIV IN PRILOŽNOST.

Vabilo.

Program.

 

Javni poziv - PVSP 2014 2. skupina

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V OPERACIJO Podjetno v svet podjetništva 2014 za Posavsko regijo

 

Regionalna razvojna agencija Posavje obvešča, da je objavljen javni poziv za vključitev v operacijo

Podjetno v svet podjetništva 2014 za Posavsko regijo

(Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica in Občina Radeče).

Ciljna skupina bodo osebe, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili javnega poziva.

Kandidati bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo morali pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo pri Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plača v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili januarja. V operacijo bo vključeno deset oseb.

Javni poziv bo objavljen v Posavskem obzorniku in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje. Nadaljnje informacije spremljajte na facebook strani (Podjetno v svet podjetništva – Posavska regija) in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje (www.rra-posavje.si), lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško, tel. 07 488 10 40; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si; Ajda Baškovič, koordinatorka projekta, Jure Tičar, koordinator projekta, mag. Nataša Šerbec, notranja mentorica, Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta.

 

Prijave (obrazec št. 1) s priloženim izpolnjenim vprašalnikom (obrazec št. 2), izpolnjeno in podpisano izjavo prijavitelja (obrazec št. 3), priloženim življenjepisom, potrdilom o prijavi pri Zavodu RS za zaposlovanje in fotokopijo dokazila o izobrazbi lahko oddate v tajništvu RRA Posavje najkasneje do 04. 07. 2014 do 12.00 ure ali pošljete priporočeno po pošti na naslov:  Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško do 04. 07. 2014  (velja poštni žig tega dne).  

Prijavni obrazci in javni poziv so na voljo tukaj (*.pdf) ali tukaj (*.doc).

Predstavitev javnega poziva PVSP 2014

Vabimo Vas na

predstavitev operacije in javnega poziva za vključitev 3. skupine udeležencev v operacijo PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014,

ki bo potekala v okviru Dneva odprtih vrat Zavoda RS za zaposlovanje,

v četrtek, 23. oktobra 2014, in sicer:

 • ob 9.30 na Uradu za delo Brežice (Černelčeva 3a, Brežice),
 • ob 11.30 na Uradu za delo Krško (Dalmatinova 8, Krško).

Predstavitev javnega poziva PVSP 2014

Vabimo Vas na

predstavitev operacije in javnega poziva za vključitev 3. skupine udeležencev v operacijo PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014,

ki bo potekala v okviru Dneva odprtih vrat Zavoda RS za zaposlovanje,

v četrtek, 23. oktobra 2014, in sicer:

 • ob 9.30 na Uradu za delo Brežice (Černelčeva 3a, Brežice),
 • ob 11.30 na Uradu za delo Krško (Dalmatinova 8, Krško).