Odziv regije Posavje na predlog o imenovanju Zasavsko-posavske pokrajine v Trboveljsko pokrajino

V preteklih dneh smo bili seznanjeni z novim predlogom Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen glede poimenovanja Zasavsko-posavske pokrajine kot Trboveljske pokrajine, s katerim se vsekakor ne moremo strinjati. Menimo, da zemljepisno merilo in kriterij največjega naselja po številu prebivalcev znotraj posamezne regionalne enote ne smeta biti odločilna dejavnika pri poimenovanju pokrajine.

Posavje je gospodarsko in energetsko močna samostojna funkcionalna regija, ki je zajeta v Posavski statistični regiji. Vse krovne znamke Posavja vključujejo v svojem imenu poimenovanje »Posavje«. Izbris poimenovanja Posavje bi za našo skupnost pomenil izgubo identifikacije, saj ponazarja posavske naravne in kulturne vrednote, ki temeljijo na skupnih dosežkih posavskega prebivalstva in bogati posavski dediščini. Posavje predstavlja s svojo strateško lego in energetskim bazenom (Nuklearna elektrarna Krško, Termoelektrarna Brestanica, hidroelektrarne na spodnji Savi) močan steber slovenskega gospodarstva in nove investicijske priložnosti.

Prepoznavnost in razvoj Posavja temeljita tudi na turizmu. Ponudba in deležniki posavskega turizma delujejo in se povezujejo pod krovno blagovno znamko »Čatež in Posavje«, katere poimenovanje je v skladu z opredelitvijo vodilnih destinacij po Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma  2017-2021. Poimenovanje pokrajine, ki ne bi vsebovalo »Posavja«, bi tako predstavljajo velik problem za nadaljnji razvoj in prepoznavnost posavskega turizma z že obstoječimi znamkami ter identifikacijo posavskih turističnih ponudnikov. Turistična strategija deli Slovenijo na 5 makro destinacij. Vodilna destinacija Čatež in Posavje spada v Termalno Panonsko makro destinacijo. Medtem ko spada Zasavje v makro destinacijo Osrednja Slovenija z Ljubljano.

Regija Posavje nima mestne občine, vendar pa usmerja razvoj svojih regijskih funkcij v somestje Brežice – Krško – Sevnica, ki predstavlja tudi središče regije. Vsa tri mesta skupaj tvorijo somestje s porazdelitvijo in dopolnjevanjem upravnih, zdravstvenih, izobraževalnih, športnih in turističnih funkcij. Omenjeno somestje je s svojim razvojnim potencialom na področju gospodarstva, logistike in turizma nacionalnega pomena, v Trboveljski pokrajini pa bi bilo zabrisano. Prav tako bi bilo zaradi skladne prerazporeditve sredstev znotraj pokrajine in novega vzpostavljanja prioritetnih pokrajinskih projektov, deležno manjših spodbud za nadaljnji razvoj.

Komisija je presodila, da je najustrezneje, če se regionalne enote poimenujejo po imenu največjega naselja znotraj posamezne regije. Mesto Trbovlje ima po statističnih podatkih 13.822 prebivalcev, medtem ko ima somestje Brežice – Krško – Sevnica po statističnih podatkih 20.066 prebivalcev. K številu prebivalstva mesta Krško se šteje tudi prebivalstvo naselja Leskovec pri Krškem, ki ima status NMO - naselje mestnega območja. Zgoraj naveden podatek prikazuje le št. prebivalcev znotraj treh omenjenih mest in ne števila prebivalcev vseh treh občin.

Mesto Trbovlje in Posavje nista povezana, zaradi slabe notranje prometne povezanosti. Odsotnost med-pokrajinske mobilnosti si lahko razlagamo s pomanjkanjem skupnih interesov in z gravitacijo Posavja na dve večji središči – Ljubljana in Novo mesto. Posavje predstavlja regionalno pomembno prometno vozlišče. Ima povezovalno vlogo med Osrednjeslovensko regijo, Novim mestom in Zagrebom.

Svet regije je o tej tematiki že razpravljal in sprejel sklepe. Na 80. redni seji Sveta regije Posavje, ki je bila 30.8.2019 je bil sprejet sledeč sklep:

Svet regije Posavje  zahteva, da se dosedanja statistična razvojna regija Posavje oblikuje kot ena izmed pokrajin v novem predlogu o ustanovitvah pokrajin. Strokovni cilj uvedbe pokrajin je zagotovitev enakomernega policentričnega razvoja Slovenije, ki bo zagotavljal ustvarjanje delovnih mest v lokalnih okoljih. S priključitvijo v Dolenjsko bi bile Posavju odvzete številne razvojne priložnosti. Zato Svet regije Posavje enotno zagovarja samostojno pokrajino Posavje, ki zajema 6 občin (Občino Bistrica ob Sotli, Občino Brežice, Občino Kostanjevica na Krki, Občino Krško, Občino Radeče in Občino Sevnica), vključenih v razvojno in statistično regijo Posavje.

Predstavniki Sveta regije menijo, da bi bile Posavju tudi pri priključevanju Zasavski regiji odvzete številne razvojne priložnosti.

V skladu z napisanim in upoštevajoč zgodovinska dejstva ne bi bilo smiselno vključevati Posavja v Trboveljsko Pokrajino. Z neustreznim novim poimenovanjem bi se v luči razvoja nove pokrajine Posavje zbrisalo z zemljevida. Prav tako bi se tudi zatrl gospodarski, turistični in kulturni razvoj naše regije. Strokovni cilj uvedbe pokrajin je zagotovitev enakomernega policentričnega razvoja Slovenije, ki bo zagotavljal ustvarjanje delovnih mest v lokalnih okoljih. Predlagamo, da se odločitev o poimenovanju in oblikovanju meja pokrajin prepusti občinam, ki bi bile vključene v posamezno pokrajino. Svet regije še vedno zahteva samostojno pokrajino Posavje.

Tako so sklenili na ravni Sveta regije Posavje in posredovali odziv na 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen in Strokovno skupino za pripravo pokrajinske zakonodaje, Državni svet Republike Slovenije.