OKOLJE IN PROSTOR

Okolje in prostor je eno izmed pomembnejših področij regionalnega razvoja Posavja, saj je tesno vpeto v vse razvojne prioritete Posavja.


Oskrba Posavja s čisto vodo

V sklopu trajnostnega razvoja si bomo še naprej prizadevali za zagotavljanje zadostnih količin čiste vode, ki bo na voljo vsem prebivalcem Posavja. Obenem so predvidene aktivnosti učinkovitega odvajanja in čiščenja odpadnih voda, s čimer se posledično zagotavlja varovanje vodnih virov.


Skrb za infrastrukturo

Ustrezno prostorsko načrtovanje je podlaga za gospodarski razvoj ter za uspešno umeščanje vseh večjih infrastrukturnih projektov v prostor. V razvojni regiji Posavje se bo v naslednji finančni perspektivi izkazala potreba po izdelavi prostorskih planskih aktov na regionalni ravni, poleg tega pa se v regiji izvaja aktivna zemljiška politika. 


Učinkovita raba energije

Področje trajnostne energije je ključnega pomena za nadaljnji razvoj regije, saj je Posavje s svojimi razvojnimi projekti postalo največji energetski bazen v Sloveniji. V sklopu področja trajnostne energije so v ospredju prizadevanja za učinkovitost rabe energije, zanesljivost oskrbe ter proizvodnjo in prodajo električne energije iz virov z nizkimi izpusti emisij toplogrednih plinov.


Prostor  

Posavje sestavlja funkcijsko zaokroženo območje ob obeh bregovih spodnjega toka Save, čigar središča: Sevnica, Krško in Brežice so locirana ob vodotoku in se razprostirajo na levem in desnem bregu Save. Regija je manj razvita tudi zaradi odsotnosti večjega urbanega središča. S krepitvijo somestja Krško–Brežice, z izkoriščanjem izjemno ugodne prometne lege, bližine Zagreba ter z razvojem energetike, kmetijstva, podjetništva in turizma ima regija vse pogoje, da v kratkem zmanjša svoje zaostajanje.  

Gravitacijsko moč Zagreba uravnovešamo s somestjem Krško in Brežice, ki bo okrepljeno tudi s povezano mrežo bližnjih urbanih naselij, kot so Brestanica, Cerklje, Čatež. Razvojna os urbanizacije v regiji poteka vzdolž prometne osi E10, kar pomeni tudi močnejši razvoj Bregane ter Dobove. Druga, sekundarna razvojna os regije je obsotelsko.  

Industrija in druge oblike podjetništva so pomembne razvojne perspektive regije, zlasti gospodarske cone v Krškem, Brežicah, obrtno-podjetniške cone v Dobovi, Bregani, Brestanici, Senovem in Sevnici. Proizvodnja naj koristi (tudi) izjemno ugodno prometno lego, lego ob energetskih infrastrukturah, velike količine vode in bližino Hrvaške.  

Urbana struktura naselij prihaja do izraza v „starih“ občinskih središčih vseh treh občin z industrijsko tradicijo, kjer naj se nove proizvodne površine zagotavljajo v okviru sanacije degradiranih območij in ne s poseganjem v odprti kmetijski prostor. Enako velja za izrazit vzorec razpršene gradnje, ki se pojavlja tako v ravninskem delu, kot tudi po hribovitem zaledju. Poselitev naj se usmerja v obstoječa naselja z dodatnimi funkcijami.  

Središče turističnih dejavnosti je Čatež z Brežicami, ki je obenem tudi izhodišče v turistična območja regije z zanimivimi točkami, kot so Kostanjevica, Pleterje, Mokrice, brestaniški, brežiški in sevniški grad, Bizeljsko, SV Gorjanci, Radeče, Bistrica ob Sotli.