P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Dne 27.12.2019 je bil v Ur. l. RS, št. 80/2019 objavljen javni razpis P7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.

Predmet javnega razpisa: mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja iz problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (kamor sodi tudi območje občine Radeče) in iz obmejnih problemskih območjih (kamor sodi tudi območje občin Bistrica ob Sotli, Brežice in Kostanjevica na Krki).

Upravičeni stroški:

  • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov),

  • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

  • strošek materiala in trgovskega blaga,

  • strošek storitev,

  • stroški dela.

Upravičenost nastanka stroškov: največ 4 mesece pred oddajo vloge in največ 8 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.

Višina kredita: 5.000 do 25.000 EUR.

Obrestna mera in ročnost: obrestna mera je fiksna in znaša 1,1 %, ročnost od 12 do 60 mesecev.

Roki za oddajo vlog: 01. 02. 2020, 01. 03. 2020, 01. 04. 2020, 01. 05. 2020, 01. 06. 2020, 01. 07. 2020, 01. 09. 2020 in 01. 10. 2020.

Več informacij na povezavi: Slovenski podjetniški sklad