Phoenix

Osnovni cilj projekta je z razvojem poslovnih con, ki koristijo transportne poti skozi regijo, postaviti eno glavnih razvojnih središč tega dela Evrope.

Vlada RS je sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu (Ur.l. RS, št. 23/2012) za projekt gospodarskega in logističnega središča Phoenix, ki zajema razvoj letališča Cerklje ob Krki z izgradnjo civilnega dela letališča ter razvoj poslovno-industrijsko-logističnih območij v neposredni bližini civilnega letališča in avtoceste.

 

Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem državnim prostorskim načrtom so:

 • logistično središče,

 • tehnološko-razvojni park,

 • poslovna cona Skopice s spremljevalnimi in centralnimi dejavnostmi,

 • območje zelenih površin in ohranjanje narave,

 • območje letališke ploščadi za potrebe civilnega zračnega prometa na Letališču Cerklje ob Krki.

 

Z državnim prostorskim načrtom se načrtujejo tudi spremljajoče prostorske ureditve prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter elektronskih komunikacij.

 

Projektna skupina

Vlada RS je v letu 2012 imenovala medresorsko projektno skupino za razvoj poslovno-logističnega središča Phoenix v spodnjeposavski razvojni regiji, ki deluje v naslednji sestavi:

 • Branko Ravnikar, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,

 • Emanuel Čerček, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,

 • Patricija Čular, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,

 • Peter Stavanja, Ministrstvo za obrambo,

 • Aleš Živkovič, Ministrstvo za finance,

 • Martin Bratanič, Regionalna razvojna agencija Posavje.

 

Naloge projektne skupine so oblikovanje izhodišč za razvoj poslovno-logističnega središča Phoenix, priprava strateških in izvedbenih podlag, priprava programa in akcijskega načrta s časovnico izvedbe aktivnosti, spremljanje in koordinacija oz. izvajanje akcijskega načrta, priprava poročil o napredku v zvezi z izvedenimi nalogami.