Področja dela

Izvajanje splošnih razvojnih nalog v regiji Posavje je  v skladu s 18. členom in 19. Členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) Ur.l. RS št. 20/11, spremembami 57/2012, Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (U.L. RS št. 3/2013, 59/2015) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje (Ur. l. RS, št. 95/2014).

Skladno z Odlokom o ustanovitvi:

(1) Regionalna razvojna agencija Posavje izvaja zlasti naslednje naloge spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu:

 • priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji, 

 • priprava dogovorov za razvoj regije, 

 • izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, 

 • sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev, 

 • obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, 

 • prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, 

 • pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem.


(2) RRA Posavje opravlja v regiji tudi naslednje razvojne naloge države, ki se opravljajo v javnem interesu, v kolikor izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja:

 • izvajanje regijskih finančnih shem, 

 • izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij, 

 • dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja podeželja ter 

 • izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministrstva.


Naloge se izvajajo na dva načina projektnega dela, in sicer:

 • naloge izvajajo zaposleni na RRA Posavje preko izvajanja dnevnih delovnih aktivnosti, sodelovanja v delovnih telesih pristojnih ministrstev in ostalih državnih organov, dela v koordinacijskih skupinah, ki jih sestavljajo zaposleni v občinskih upravah občin, in v lokalnih razvojnih strukturah ter preko projektnih partnerstev, vzpostavljenih z gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami

 • del nalog v javnem interesu se izvaja preko samostojnih projektov v javnem interesu, katerih vodje so zaposleni na RRA Posavje.


Naloge in projekti v javnem interesu se izvajajo v okviru dveh notranjo organizacijskih enot:

 • služba za regionalni razvoj, 

 • služba za projektno sodelovanje.