Politika zasebnosti

Privolitvena-izjava


Informacije za posameznike

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je:
Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško, telefon: 07/ 488 10 40

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO)

RRA Posavje je imenovala pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki ji lahko pišete na e-naslov: dpo@omnimodo.si ali pokličete na telefonsko številko  01 23 223 47.

Kako pridobivamo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke pridobimo za namen razpisa ali javnega poziva, ko nam jih pošljete kot prijavitelj na razpis oz. poziv.

Za kakšen namen uporabljamo vaše osebne podatke in na kakšni pravni podlagi?

Vaše osebne podatke obdelujemo za namen izvedbe razpisa in nadalje za namen izvajanja pogodbe, sklenjene po razpisnem postopku.

Vaše osebne podatke obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

a) pogodba (v primeru, da ste na razpisu izbrani);

izvajanje zakonov (Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje, Zakon o štipendiranju (ZŠtip), Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), Pravilnik o podeljevanju štipendij s področja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine Sevnica, Splošni pogoji poslovanja garancijske sheme Posavje, Pogodba o ustanovitvi LAS 2014-2020, 19.10.2015, Aneks št. 1 k pogodbi o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Posavje / Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18 in 68/18), Zakon o javnih financah, Sklep vlade o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2014-2020 ), Pogodba o izvajanja in financiranju instrumenta 5.2.1. Podjetno v svet podjetništva v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020);

b) zakoniti interes, za katerega si prizadeva RRA Posavje;

c) privolitev, ki jo podate k posamezni obdelavi osebnih podatkov (na primer soglasje za javno objavo). Osebno privolitev lahko kadarkoli tudi prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave do trenutka preklica.

 

Zaradi zagotavljanja podatka o tem, kdo in kdaj je obdeloval osebne podatke, smo po zakonu kot upravljavec dolžni beležiti revizijske sledi oz. zagotavljati sledljivost dostopanja do osebnih podatkov v internih procesih. Te podatke o revizijski sledi smo dolžni razkriti nadzornim in inšpekcijskim organom – Informacijskemu pooblaščencu RS.

V primeru, ko je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov sklepanje oz. izvajanje pogodbe in / ali je obdelava osebnih podatkov predpisana z zakonodajo EU ali Republike Slovenije, nam morate svoje osebne podatke posredovati, sicer z vami nujno ne bomo mogli skleniti pogodbe ali izvesti zahtevane storitve.

Vsak zakoniti interes za obdelavo osebnih podatkov zaposlenih je bil skrbno ugotovljen in ocenjen glede na nujnost, poštenost in sorazmernost obdelave. Zakoniti interesi v RRA Posavje so:

 1. Zagotavljanje varnosti omrežja in informacij
  To zlasti pomeni zmožnost preprečiti slučajne dogodke ali nezakonita ali zlonamerna dejanja, ki ogrožajo osebne podatke. Pri tem se uporabljajo sistemi za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do elektronskih komunikacijskih omrežij, širjenja zlonamernih kod, napadov, ki povzročajo zavrnitev storitve, ter škode na računalniških in elektronskih komunikacijskih sistemih RRA Posavje (požarni zidovi, zaščita proti zlonamernim programom ...);

 2. Preprečevanje zlorab
  Vaše osebne podatke lahko obdeluje RRA Posavje ali zunanji izvajalec, ki ima z RRA Posavje sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, tudi v nujnih primerih zaradi preprečevanja zlorab v zvezi z izvajanjem pogodbe in niso neposredno vezani na njeno izvajanje (denimo preprečitev kaznivih dejanj, prekrškov ...).

Kdo obdelujejo vaše osebne podatke in komu se posredujejo?

a) Zaposleni v RRA Posavje

Vaše podatke obdelujejo zaposleni v RRA Posavje znotraj svojih delovnih zadolžitev in pooblastil ter skladno z notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest za izvajanje obveznosti v skladu s predpisi.

b) Tretje osebe (zunaj RRA Posavje):

 • državni organi in nosilci javnih pooblastil, kadar so do pridobitve osebnih podatkov upravičeni na podlagi zakona (policija, inšpekcijski in nadzorni organi, Finančna uprava RS, Ministrstvo za finance (MFERAC), AJPES, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, MKGP, ARSKTRP, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport;

 • sodiščem zaradi izvajanja sodnih postopkov;

 • obdelovalcem osebnih podatkov, ki imajo z RRA Posavje sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov;

 • revizorjem;

 • bankam ali drugim organizacijam za plačilni promet;

 • drugim osebam, če imajo za pridobitev oz. obdelavo osebnih podatkov podlago v zakonu ali v pravnomočni sodni odločbi ali če ste jim podali izrecno privolitev.

Ali se iznašajo vaših osebni podatki v tretje države?

Ne.

Katere vaše osebne podatke obdelujemo?

V okviru izvajanja razpisov obdelujemo tiste osebne podatke, ki so potrebni za posamezen razpis:

 • za namen regijskih projektov:

 • garancijska shema Posavje: ime in priimek kontaktne osebe vlagatelja, telefonska številka, e-mail naslov.

 • za namen vključenosti v projekt PONI

 • Podatki o delavcu (13/I(a) člen ZEPDSV);Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi (13/I(c) člen ZEPDSV);Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi (13/I(č) člen ZEPDSV); Podatki o delavcu (16/I(a) člen ZEPDSV);Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca (16/I(b) člen ZEPDSV);Podatki o drugih stroških dela (16/I(c) člen ZEPDSV);Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca (16/I(č) člen ZEPDSV), Podatki o številu opravljenih in neopravljenih ur dela (18. člen ZEPDSV), Podatki in potrdila o napotitvah in zdravstvenih pregledih, omejitvah, in poškodbah pri delu. Potrdila o opravljenih usposabljanjih za varno delo in požarno varnostjo, Ime, priimek, naslov, kontaktni podatki, delovne izkušnje, podatki o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta, drugi podatki, Ime, priimek otrok in drugih vzdrževanih članov, starost, podatki o šolanju.,

 • za kadrovske štipendije:

 • štipendist: ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-mail naslov, matična številka, davčna številka, smer izobraževanja, višina štipendije, TRR, banka štipendista,

 • delodajalec: ime in priimek odgovorne osebe delodajalca, ime in priimek skrbnika pogodbe, telefonska številka skrbnika pogodbe, e-mail naslov skrbnika pogodbe

 • za štipendije za študij v tujini:

 • ime in priimek štipendista, naslov, telefonska številka, e-mail naslov, matična številka, davčna številka, smer izobraževanja, višina štipendije, TRR, banka štipendista

Ali obstaja avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov?

Ne.

Katere so vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki?

Zaposleni ima v skladu z GDPR pravico:

 • do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki;

 • do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov;

 • do izbrisa osebnih podatkov, kadar za hrambo ne obstaja več podlaga v zakonu ali ste podali osebno privolitev;

 • pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov;

 • pravica do ugovora, kadar gre za obdelavo osebnih podatkov v javnem interesu ali v primeru zakonitega interesa;

 • pravica do prenosljivosti – v primeru pogodbe ali osebne privolitve.

Če želite uveljavljati naštete pravice, se lahko kadarkoli obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki ji kadarkoli lahko anonimno sporočite tudi morebitne nezakonitosti s področja varstva osebnih podatkov v RRA Posavje. Njen e-naslov je dpo@omnimodo.si. Če boste menili, da vaših pravic vendarle ne uresničujemo, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (www.ip-rs.si).

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

V RRA Posavje hranimo vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego posameznega namena, zaradi katerega smo jih zbirali ali nadalje obdelovali. Obdobje hrambe je odvisno od pravne podlage, zaradi katere osebne podatke obdelujemo, in namena obdelave.

V primeru sklenjene pogodbe, osebne podatke hranimo še 5 let od zaključka izvajanja programskega obdobja.

V primerih, ko ste nam podali izrecno privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, slednje hranimo do preklica vaše privolitve.

Vaše osebne podatke izjemoma obdelujemo tudi dlje, če to od nas zahtevajo veljavni predpisi v Republiki Sloveniji in / ali EU.