Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije

Med cilji sistematičnega spremljanja prostorskega razvoja velja izpostaviti predvsem zagotavljanje podatkovne podpore pri usklajevanju različnih interesov v prostoru, spremljanje prostorskih učinkov porabe javnih finančnih sredstev in vključevanje prostorske dimenzije pri oblikovanju integralnih in sektorskih razvojnih politik in dokumentov na nacionalni ravni. Javne politike (tako integralne kot sektorske politike) in strateški razvojni dokumenti na nacionalni ravni se pripravljajo s premalo upoštevanja prostorskega vidika oziroma razmisleka o tem, kako se bodo sprejete razvojne usmeritve dolgoročno odražale v prostorskem razvoju države.

 

Dobro poznavanje stanja prostora ter pričakovanih prihodnjih razmer, ki se odražajo skozi razvojne trende, omogoča oblikovanje načel za usmerjanje nadaljnjega razvoja ter razvoja poselitvenih in drugih sistemov. Spremljanje stanja prostorskega razvoja omogoča ugotavljanje doseganja ciljev, zastavljenih v prostorski politiki (prostorski razvoj, zemljiška politika, trajnostna gradnja in stanovanjska politika) in načrtovanje sprememb in ukrepov za vodenje in oblikovanje učinkovite prostorske politike ter določanje prioritetnih področij za izvajanje teh ukrepov.

 

Poročilo je v elektronski obliki dostopno tukaj, v tiskani pa MOP (Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, v Sektorju za strateški prostorski razvoj).

 

Vir: Spletna stran MOP