Posavska štipendijska shema - javni poziviJAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V OKVIRU ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA POSAVSKO STATISTIČNO REGIJO V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021


NAMEN JAVNEGA POZIVA

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v okviru enotne regijske štipendijske sheme za Posavsko statistično regijo v šolskem/študijskem letu 2020/2021, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.


PRIJAVITELJ

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Posavja, ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2020/2021.

Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis delodajalcem za sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru enotne regijske štipendijske sheme (RŠS) za Posavsko statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2020/2021 in ni pogoj za prijavo na Javni razpis.


NAČIN PRIJAVE

Delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni prijavni obrazec – Prijava potreb po kadrovskih štipendijah_2020_2021.docx.

Podpisan in žigosan prijavni obrazec s potrebo po kadrovskih štipendijah lahko delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik odda na sedežu RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško na tri možne načine:

  • osebno vsak delovni dan med 8. in 15. uro na sedežu RRA Posavje,

  • pošlje prijavo po pošti na sedež RRA Posavje,

  • pošlje skenirano prijavo na elektronski naslov:  danica.kramzar@rra-posavje.si .


ROK ZA PRIJAVO

Javni poziv je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 30.6.2020.

JAVNA OBJAVA POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH

Prijavitelj se lahko odloči za javno objavo potrebe po kadrovskih štipendijah. Javno bomo objavili prijavljeno potrebo po kadrovskem štipendiranju samo v primeru, če delodajalec na prijavnem obrazcu označi možnost, da želi javno objavo.

V tem primeru se bodo prijavljene potrebe po kadrovskih štipendijah objavile na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (v nadaljevanju sklad) / www.jpi-sklad.si /  Štipendijski in razvojni sklad / Izmenjevalnica, na spletni strani RRA Posavje / www.rra-posavje.si / ter v medijih.

Če delodajalec na prijavnem obrazcu označi, da ne želi javne objave, se bo prijavljena potreba samo evidentirala na RRA Posavje in  skladu, ne bo pa  javno objavljena na njunih spletnih straneh in v medijih.

 

Zbir kadrovskih štipendij delodajalcev bo namenjen izključno informiranju dijakov in študentov o potrebah po kadrovskem štipendiranju v regiji s ciljem poklicnega usmerjanja.


DODATNE INFORMACIJE lahko dobite na elektronskem naslovu: danica.kramzar@rra-posavje.si in po telefonu: 07 488 10 44, Danica Kramžar.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________