Posavska štipendijska shema

Image title

REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA - RŠS

Posavska štipendijska shema je operacija, ki se v regiji Posavje v sodelovanju z občinami Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Radeče in Sevnica ter podjetji s sedežem ali poslovno enoto v omenjenih občinah izvaja od leta 2002. Skozi leta se je nadgrajevala, razvijala in prerasla v vseslovensko opercijo, saj se danes izvaja v vseh 12 (dvanajstih) statističnih regijah na območju celotne Slovenije pod imenom Regijska štipendijska shema. 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Regijska štipendijska shema Posavje (RŠS Posavje) temelji na partnerstvu med nami izvajalci sheme (RRA Posavje), Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalci in mladimi (dijaki in študenti).

Regijska štipendijska shema (RŠS) je razvojno naravnan instrument – gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za dijake in študente, ki jih za opravljanje svoje dejavnosti potrebujejo in po teh poklicih izkažejo potrebo po kadrovskem štipendiranju, jih v času izobraževanja vključujejo v delovni proces in po zaključku šolanja zaposlijo. 

Z Regijsko štipendijsko shemo spodbujamo razvoj človeških virov in gospodarstva za skladnejši razvoj regij. S svojo prisotnostjo v regijskem okolju povezujemo izobraževanje z okoljem in poklicno usmerjamo mlade za potrebe gospodarstva in družbe. S trajnim povezovanjem in odzivom mladih na okolje ter obratno usklajujemo neskladje na trgu dela in znižujemo strukturno brezposelnost.


KOMU JE NAMENJENA

Dijakom in študentom na dodiplomski in podiplomski stopnji študija ter udeležencem izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni in izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1). 

Sofinancirane kadrovske štipendije RŠS se dodelijo delodajalcem, ki izplačujejo kadrovske štipendije dijakom in študentom skladno z ZŠtip-1.


KAKO DO ŠTIPENDIJE RŠS POSAVJE

KORAK 1

Javni poziv za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij.

Regijski izvajalci sofinancirane kadrovske štipendije v začetku koledarskega leta objavimo za delodajalce Javni poziv za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo  kadrovskih štipendij za naslednje šolsko/študijsko leto.

Delodajalci prijavitelji v vlogi opredelijo poklice, ki jih želijo štipendirati in ali želijo potrebe po kadrovskem štipendiranju javno objaviti. Kajti delodajalci lahko tudi sami na svojih spletnih straneh razpisujejo proste kadrovske štipendije.


KORAK 2

Javna objava potreb po kadrovskem štipendiranju

V primeru, da delodajalec izbire javno objavo potrebe po kadrovskem štipendiranju, izvajalci RŠS objavimo prijavljeno potrebo ter podatke o delodajalcu na svojih spletnih straneh ter na e-portalu Izmenjevalnica na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS www.sklad-kadri.si, z namenom informiranja mladih o poklicnih potrebah gospodarstva na območju celotne Slovenije.


KORAK 3

Izbor kadrovskih štipendistov

Potencialni kadrovski štipendisti (dijaki in študenti) navežejo stik z delodajalci, ki so objavili potrebe po kadrovskem štipendiranju. Delodajalci opravijo izbor kandidatov ter z izbranimi kadrovskimi štipendisti sklenejo pogodbe o štipendiranju in jim izplačujejo štipendije v skladu z ZŠtip-1.


KORAK 4

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem

Izvajalci Regijskih štipendijskih shem na svojih spletnih stran vsako koledarsko leto objavimo Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za posamezno statistično regijo. V skladu z javnim razpisom izberemo delodajalce s kadrovskimi štipendisti in  z njimi sklenemo Pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij.


KORAK 5

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem

Izvajalci RŠS na podlagi podpisanih pogodb izvajamo sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti. Delodajalcem in kadrovskim štipendistom nudimo tudi vso strokovno in administrativno podporo.


NAŠ SKUPNI CILJ

Zaposlitev kadrovskega štipendista po zaključku izobraževanja pri delodajalcu.


NEKAJ O ŠTIPENDIJI RŠS

Višina štipendije 

Višino štipendije dodeli delodajalec skladno z ZŠtip-1.

Regijsko štipendijsko shemo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru RŠS znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja, kot je določeno v 70. členu ZŠtip-1.

Če se kadrovski štipendist izobražuje na ravni izobraževanja in področju, opredeljenem v Politiki štipendiranja, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije se sofinanciranje lahko dodeli v višini 70 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 40 % minimalne plače.


OBVEZNOSTI DELODAJALCEV IN ŠTIPENDISTOV RŠS 

Regijska štipendijska shema zavezuje delodajalce in štipendiste k izpolnjevanju določenih obveznosti iz ZŠtip-1.

ŠTIPENDIST

 • mora napredovati v višji letnik izobraževalnega programa, za katerega prejema kadrovsko štipendijo; 

 • mora opraviti delovno prakso pri delodajalcu v trajanju najmanj 160 ur v vsakem šolskem ali študijskem letu; 

 • ne sme pridobiti statusa brezposelne osebe v času trajanja pogodbe o kadrovskem štipendiranju, ne sme se samozaposliti oziroma se ne sme zaposliti pri drugem delodajalcu, ki ni njegov štipenditor, razen izjem iz 78 in 79. člena ZŠtip-1; 

 • v primeru zaposlitve pred zaključkom izobraževanja, mora zaključiti izobraževanje najkasneje v roku 6 mesecev od začetka zaposlitve; 

 • lahko koristi enoletno mirovanje štipendijskega razmerja; 

 • mora uspešno zaključiti izobraževalni program, za katerega prejema kadrovsko štipendijo; 

 • mora sprejeti zaposlitev na ustrezno delovno mesto pri delodajalcu v roku enega (1) meseca po zaključenem izobraževanju na ravni, za katero je prejemal kadrovsko štipendijo; 

 • mora biti zaposlen pri delodajalcu na ustreznem delovnem mestu najmanj eno (1) leto po zaključenem izobraževanju na ravni, za katero je prejemal kadrovsko štipendijo.


DELODAJALEC

 • mora mesečno štipendistu na transakcijski račun nakazati kadrovsko štipendijo, najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec; 

 • mora omogočiti štipendistu opravljanje delovne prakse v trajanju najmanj 160 ur v vsakem šolskem ali študijskem letu; 

 • mora najkasneje v enem (1) mesecu po zaključku izobraževanja štipendista na ravni, za katero je prejemal štipendijo, skleniti s štipendistom pogodbo o zaposlitvi na ustreznem delovnem mestu za najmanj eno leto;


Možnost prejemanja več štipendij  

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) omogoča štipendistom s kadrovskimi štipendijami RŠS, da lahko istočasno zaprosijo še za naslednje štipendije: državna štipendija, Zoisova štipendija, štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu, štipendija Ad future.

Kontaktna oseba:

 

Simona Hostar, področna svetovalka

simona.hostar@rra-posavje.si 

07 488 10 48