REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA
POSAVJE

Posavska štipendijska shema

 

Posavska štipendijska shema 2014-2020

Z novo finančno perspektivo predvideva Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nekoliko drugačen način izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij. Iz ministrstva so sporočili, da intenzivno potekajo prirarve in aktivnosti v zvezi s prpravo operacije "Regijske štipendijske sheme" in pričakujejo objavljen javni razpis za izbor upravičencev še v tem koledarskem letu (2016). 

 

Posavska štipendijska shema 2007-2014

Regionalna razvojna agencija Posavje je od leta 2001 v sodelovanju z občinami Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Radeče in Sevnica ter podjetji s sedežem ali poslovno enoto v omenjenih občinah že od leta 2002 vsako leto izvaja projekt Posavska štipendijska shema, ki je eden izmed prioritetnih projektov iz izvedbenega dela Regionalnega razvojnega programa 2007-2013. Problemi Posavja kot manj razvite regije so nizka izobrazbena struktura, visoka in strukturna brezposelnost ter beg možganov. Reševanja teh težav smo se pred devetimi leti lotili s pilotnim projektom Posavska štipendijska shema, ki se danes uporablja kot poenoten sistem štipendijskih shem v Sloveniji. Operacijo Posavska štipendijska shema delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva in prilagodljivost; prednostne usmeritve Štipendijske sheme.

 

Diplomanti naj se vrnejo domov

 

Osrednje poslanstvo Posavske štipendijske sheme je vzpodbujanje podjetij v regiji k štipendiranju mladih in načrtovanju razvoja kadrov, posledično pa podjetjem omogočiti dostop do izobraženih kadrov. Z odpiranjem zaposlitvenih možnosti vzpodbujamo mlade, da se po končanem šolanju vrnejo v regijo, zaradi česar se bo posledično tudi zvišala raven izobrazbene strukture prebivalcev v regiji.

 

Kako se izvaja Posavska štipendijska shema?

 

Regionalna razvojna agencija vsako leto v aprilu objavi javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v Posavsko štipendijsko shemo za naslednje šolsko leto. Delodajalci, ki se prijavijo na javni poziv, opredelijo izobrazbeno strukturo prejemnikov štipendij, ki jih nameravajo štipendirati v sistemu Posavske štipendijske sheme.

 

V praksi to pomeni, da se podjetjem, ki se javijo na javni poziv in so izbrana, omogoči vključitev v sistem subvencioniranega kadrovskega štipendiranja. 30 % sredstev za štipendijo zagotovi podjetje, 20 % občina, v kateri ima podjetje sedež, preostali del sredstev pa zagotovi Regionalna razvojna agencija Posavje iz naslova Evropskega socialnega sklada.

 

Pogoj za pridobitev štipendije

 

Štipendije iz Regionalnega štipendijskega sklada so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili na območju posamezne razvojne regije ali drugače pomembno vplivali na razvoj v območju, iz katerega prihajajo.

 

Do štipendij iz RŠS so upravičeni:

  • dijaki, ki se šolajo za četrto in peto raven izobrazbe v RS ali v tujini in niso zaposleni;
  • dodiplomski študenti, ki se izobražujejo v RS ali v tujini in niso zaposleni;
  • podiplomski študenti, ki se izobražujejo v RS ali v tujini in niso zaposleni.

Štipendije iz RŠS ne morejo prejeti dijaki oziroma študentje, ki že prejemajo štipendijo ali šolnino iz katerega koli drugega vira. Delno sofinanciranje šolnine visokošolskega študija neposredno izobraževalni instituciji, na katero je vpisan študent, s strani slovenskega ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, se pri tem ne upošteva.

 

Višina štipendije

 

Štipendija RŠS je sestavljena do 15 % minimalne plače v RS za dijake, do 28 % minimalne plače v RS za dodiplomske študente in do 34 % minimalne plače v RS za podiplomske študente.

 

Štipendistom, razen v prvem letniku izobraževalnega programa, ki prejemajo štipendijo RŠS pripada:

  • dijakom s povprečno oceno:

od 3,5 do 4,0 => do 2% minimalne plače,

od 4,1 do 4,4 => do 3% minimalne plače,

od 4,5 ali več => do 6% minimalne plače.

  • študentom s povprečno oceno:

nad 7,5 do vključno 8,0 => do 2,5 % minimalne plače,

nad 8,1 do vključno 8,3 => do 4 % minimalne plače,

nad 8,4 do vključno 8,6 => do 5,5 % minimalne plače,

nad 8,7 do vključno 8,9 => do 7 % minimalne plače,

nad 9,0                         => do 8,5 % minimalne plače.

 

Štipendistu, ki se izobražuje zunaj kraja stalnega prebivališča, pripada dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča, vendar največ do 18 % minimalne plače.

 

Učni uspeh se pri študentih ugotavlja tako, da se izračuna povprečje številčno izraženih ocen, doseženih od 01. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu. Če je v navedenem obdobju študent opravil manj kot tri izpite, se poleg ocen teh izpitov upoštevajo tudi vse ocene iz predhodnega študijskega leta, pri dijakih pa je podlaga za ugotavljanje upravičenosti spričevalo oziroma obvestilo o uspehu.

 

Višina štipendije za nadarjene s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini, znaša do 60 % minimalne plače.

 

Dobrodošli tudi na naši Facebook strani!

 

Odobritev vlog za štipendije

 

Komisija za izbor štipendistov pregleda prejete vloge na razpis za štipendije ter podjetjem predloži spisek kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje. Podjetja izberejo primerne kandidate in jih predlagajo za prejemanje štipendije. Izbrani štipendist, Regionalna razvojna agencija Posavje in podjetje sklenejo tripartitno pogodbo, kjer se med drugim zavežejo, da bo podjetje štipendista po končanem študiju zaposlilo vsaj za toliko časa, kolikor je dobival štipendijo v Posavski štipendijski shemi.

 

Poleg kadrovskih štipendij, pri katerih sodelujejo podjetja, namenjamo posebno pozornost nadarjenim s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini, in jih 100 % financira občina (glede na stalno prebivališče izbranega štipendista).

 

POMEMBNI DOKUMENTI

Pravilnik o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem

Zakon o štipendiranju

Rezultati projekta Posavska štipendijska shema

Analiza izvajanja Posavske štipendijske sheme

 

Kontaktna oseba:

 

Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta

natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si

07 488 10 51