Pospeševanje naložb v trajnostno energijo na lokalni ravni: Evropski instrument za podporo mest (EUCF)

Ali ima vaše mesto / občina akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebje in išče sredstva za izvajanje dejavnosti načrta? Prijavite se na Evropski instrument za podporo mest (EUCF, EU City Facility) in pridobite sredstva za spodbujanje prehoda na trajnostno energetsko oskrbo.


To sporočilo je namenjeno vsem lokalnim oblastem, predstavnikom in zaposlenim v organih lokalne samouprave v Sloveniji: v sklopu EUCF lahko pridobite finančno podporo in povezane podporne storitve za izvedbo dejavnosti, ki so določene v vašem akcijskem načrtu za trajnostno energijo in podnebje.

Z namenom, da bi sprostili več kot 320 milijonov evrov javnih in zasebnih naložb, je EUCF zanimiv tudi za (lokalne) finančne akterje.

Evropski instrument za podporo mest (EUCF) si prizadeva za podporo občinam in lokalnim oblastem pri razvoju Naložbenih konceptov v zvezi z izvajanjem dejavnosti v okviru njihovih akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje.

V praksi bodo mesta ali občine upravičene do stalnih nepovratnih sredstev v višini do 60.000 evrov, s katerimi bo EUCF financiral razvoj Naložbenega koncepta, kar vključuje tako zunanje kot notranje dejavnosti in storitve. Drugo izplačilo nepovratnih sredstev (v višini 30 % dodeljenih sredstev) bo izplačano po potrditvi Naložbenega koncepta.

Uspešni prijavitelji na EUCF bodo uporabili pavšalni znesek (″lump sum″) za razvoj Naložbenega koncepta, ki predstavlja prvi korak k vzpostavitvi celovitega poslovnega in finančnega načrta. Pričakovani rezultat je razvit Naložbeni koncept, ki bo vlagateljem in finančnim ustanovam zagotovil informacije, da bi ocenile naložbeni projekt.

Končni cilj iniciative je zgraditi obsežen načrt investicijskih projektov, ki jih pripravljajo občine po vsej Evropi.

Lokalne oblasti in njihova združenja so sprejela velike zaveze k znatnemu zmanjšanju porabe energije in emisij toplogrednih plinov. Vendar pa pri izvajanju ambicioznih podnebnih in energetskih akcijskih načrtov pogosto naletijo na finančne ovire. Prav tako se soočajo z nezadostnim dostopom do primernega financiranja. EUCF namerava preoblikovati podnebne in energetske akcijske načrte mest v dejanske naložbe za razvoj verodostojnih, stabilnih in dovolj zrelih naložbenih konceptov. Takšni koncepti, ki vključujejo opredelitev potencialnih projektov, ki so v pripravi, pravno analizo, analizo upravljanja, temeljno finančno strategijo ter izvedeni načrt, so predpogoj za dostopanje do različnih virov financiranja.

Prvi poziv je odprt in se zapre 2. oktobra 2020 ob 17. uri (srednjeevropski čas). 

Za več informacij in spletno prijavo obiščite https://eucityfacility.eu/ 

Spletna prijavnica je sestavljena le iz nekaj hitrih korakov. Za pomoč pri prijavi je na spletni strani na voljo center za pomoč uporabnikom. 

V Sloveniji lahko kontaktirate tudi nacionalno kontaktno točko: ce.slovenia@eucityfacility.eu. 

Kontaktna točka lahko: 

• Poda informacije o postopku prijave 

• Nudi podporo v postopku prijave (na primer, pojasni potrebe mest po naložbah in strokovnem znanju, agregiranje/združevanje projektov, če je relevantno, jezikovni pregled in pregled kakovosti prijave).

Prijave bodo ocenjene v skladu s sklopom meril. S prijavitelji najbolje ocenjenih prijav bo sklenjen sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev. 

Za občine je pomembno, da se registrirajo in začnejo s postopkom prijave tudi v primeru, če vloge ne dokončajo, saj si s tem zagotovijo pridobitev povratnega poročila s strani EUCF.


Upravičene občine in lokalne oblasti

Do sredstev EUCF so upravičene občine/lokalne oblasti vseh velikosti, oziroma skupnosti le-teh iz držav EU-27 in Združenega kraljestva. Prijavitelji morajo imeti politično odobren načrt za trajnostno energijo in varovanje podnebja. Mednje se uvrščajo načrti SEAP (Trajnostni energetski načrt)/SECAP (Trajnostni energetsko-podnebni načrt), ki so bili razviti v okviru Konvencije županov, ali načrti s primerljivimi podnebnimi in energetskimi cilji vsaj za leto 2020. (Več o merilih za upravičenost si preberite tukaj).Občine močno spodbujamo, da se povežejo in skupaj zaprosijo za sredstva, saj na ta način razvijajo bolj ambiciozne podnebne in energetske cilje, s tem pa se tudi poveča možnost za uspešno prijavo. Zasebni subjekti niso upravičeni do sredstev.


Kaj se lahko financira

EUCF financira dejavnosti kot so (tehnične) študije izvedljivosti, tržna analiza, analiza interesov deležnikov, pravna, ekonomska ter finančna analiza, analiza tveganja itd., ki so potrebne pri razvoju naložbenega koncepta. Omenjene dejavnosti lahko opravi notranje osebje ali zunanji strokovni podizvajalci. Z nepovratnimi sredstvi se ne financira neposredno dejanskih naložb, temveč pokriva stroške mobilizacije virov in dostopa do storitev za razvoj naložbenega koncepta.

ZA VEČ INFORMACIJ obiščite eucityfacility.eu in rubriko pogosto zastavljena vprašanja.


Image title


Projekt je financiran s strani programa Evropske unije Obzorje 2020 za raziskave in inovacije, v skladu s sporazumom št. 864212. Vso odgovornost za vsebino publikacije prevzema avtor. Evropska unija in EASME nista odgovorni za kakršnokoli uporabo navedenih podatkov.