POVABILO RAZVOJNIM SVETOM REGIJ ZA DOPOLNITEV DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJE – DRUGO POVABILO

Dne 13.11.2017 je Ministrstvo za gospdoarski razvoj in tehnologijo ojavilo POVABILO RAZVOJNIM SVETOM REGIJ ZA DOPOLNITEV DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJE.

Predmet povabila, v skladu z ZSRR-2 in Uredbo, je:

– izvedba postopka dopolnitve dogovorov, ki bodo do 15. 1. 2018 podpisani na podlagi prvega povabila št. 3030-118/2015/6 z dne 13. 11. 2015 (v nadaljnjem besedilu: prvo povabilo),

– izvedba postopka priprave dogovorov za razvojne regije, ki na podlagi prvega povabila niso podpisale dogovora do 15. 1. 2018.  

 

Oba postopka se izvajata po enotnem postopku kot dopolnitev dogovora.

 

Na podlagi tega povabila pripravijo regionalne razvojne agencije (v nadaljnjem besedilu: RRA) osnutke dopolnjenih dogovorov, ki vključujejo za regijo najbolj pomembne regijske, medregijske in/ali sektorske projekte, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije (v nadaljevanju: najpomembnejši projekti).

 

V osnutke dopolnjenih dogovorov so lahko uvrščeni najpomembnejši projekti, ki se sofinancirajo iz sredstev OP EKP 2014 – 2020 v sledečih prednostnih naložbah OP EKP 2014 – 2020:

-       Prednostna naložba 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji (v nadaljnjem besedilu 3.1 Spodbujanje podjetništva),

-       Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (v nadaljnjem besedilu 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti),

-       Prednostna naložba 5.1 Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu (v nadaljnjem besedilu 5.1 Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam),

-       Prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve (v nadaljnjem besedilu 6.1 Vlaganje v vodni sektor), in sicer prvi specifični cilj zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ter drugi specifični cilj večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo,

-       Prednostna naložba 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami (v nadaljnjem besedilu 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti),

-       Prednostna naložba 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, vključno prek multimodalnih vozlišč (v nadaljnjem besedilu 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti).

 

Skrajni rok za posredovanje osnutka dopolnjenega dogovora je 15. januar 2018 s strani Regionalnih razvojnih agencij in Razvojnih svetov.

Več informacije je na voljo na tej spletni povezavi: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/javni_pozivi/