REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA
POSAVJE

Problemsko območje Občin Radeče, Trbovlje in Hrastnik

4.7.2016

Spremembe Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

Vlada Republike Slovenije je na 93. redni seji dne 23.6.2016 sprejela sklep o Spremembi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018 se podaljša do leta 2020  in se :

  • Naziv programa spremeni tako, da se glasi “Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020 (čistopis)”
  • Točka 5.2. Opis izbranih instrumentov programa na straneh od 15 do 20 se spremeni tako, da se tekst pod to točko v celoti nadomesti z novim tekstom, ki se glasi:

5.2. Opis izbranih instrumentov programa

Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti za območje občin Hrasstnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020.

Predvideni instrumenti v okviru programa so:

  • Instrument 1: Subvencije za spodbujanje investicij
  • Instrument 2: Ugodni razvojni krediti za investicije
  • Instrument 3: Subvencije za zagon podjetij
  • Instrument 4: Mikrokrediti
  • Instrument 5: Promocija območja, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa
  • Instrument 6: Podjetno v svet podjetništva Hrastnik, Radeče, Trbovlje ( PVSP HRT)

 

Sklep vlade RS 

 

13.6.2016

Rezultati 2. Javnega razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo v Uradnem listu RS št. 19/16, z dne 11. 3. 2016, Ob-1654/16, je prispelo 20 vlog.

V seznam za ocenjevanje se je uvrstilo 5 vlog. Po opravljenem ocenjevanju so bili torej potrjeni skupno 4 projekti, in sicer za sklop A (mali projekti) sta bila potrjena 2 projekta, v skupni vrednosti 54.558,45 evra, za sklop B (veliki projekti) pa sta sta bila potrjena prav tako 2 projekta, v skupni vrednosti 532.316,69 evra. Skupna vrednost potrjenih projektov na razpisu je 586.875,14 evra. 

Po končanem JR HRT 2016  ostane nerazporejenih za sklop A skupaj 245.441,55 evra, za sklop B pa skupaj 317.683,31 evra; skupaj za oba sklopa torej ostane 563.124,86 evra.

 

Sredstva so ponovno razpisana na 3. javnem razpisu, objavljenem 10. 6. 2016, z rokom prijave v mesecu juliju.

Rezultati razpisa

 

13.6.2016

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1072

 

15.4.2016

 

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje in Pogodbe št. C2130 – 14P999004 Regionalna razvojna agencija Posavje objavila

javni poziv za vključitev 11  udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2016

Predmet javnega poziva je vključitev enajstih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2016«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

a)    imajo stalno bivališče v Občini Radeče,

b)    so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,

c)    prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in

d)    prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma 1. junija 2016.

Rok za oddajo vlog je 9.5.2016.

Nadaljnje informacije spremljajte na Facebook strani PVSP Radeče in na spletni strani www.rra-posavje.si, lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si ali sabina.kos@rra-posavje.si;, tel: 07 488 10 44.

Prijavni obrazci so na voljo tukaj (*pdf) in tukaj (*doc).

 

 

Prvi javni poziv za vključitev udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za Občino Radeče

22.12.2014

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, je Regionalna razvojna agencija Posavje 22.12.2014 objavila

 

1. javni poziv za vključitev 10  udeležencev v instrument

Podjetno v svet podjetništva za Občino Radeče


Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje občine Rdeče«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018.

 

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

a)    imajo stalno bivališče v Občini Radeče,

b)    so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,

c)    prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in

d)    prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

 

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

 

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili januarja 2015. 


Predstavitev javnega poziva bo potekala v Domu kulture v Radečah,

v petek, 09. 01. 2015, ob 10. uri.


Javni poziv je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje www.rra-posavje.si. Nadaljnje informacije spremljajte na Facebook strani (Podjetno v svet podjetništva – Posavska regija) in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje (www.rra-posavje.si), lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško, tel. 07 488 10 40; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si; Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta.

 

Prijavni obrazci in javni poziv so na voljo tukaj (*.pdf) ali tukaj (*.doc).


Subvencija delodajalcem iz problemskih območij za zaposlitev

20.08.2014

Zavod RS za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil javno povabilo:

Subvencija delodajalcem iz problemskih območij za zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih za najmanj eno leto za polni delovni čas v višini 5.000 eur na osebo. Povabilo je za sklop A odprto do 30. 9. 2014, za sklop B pa do 28. 11. 2014.

 

Več o javnem povabilu in oddaji ponudbe lahko najdete na

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=939 .

 

Aktualni javni razpisi za problemsko območje

24.03.2014

Obveščamo vas, da je bil v petek na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo objavljen Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za obdobje 2014 - 2015.

Javni razpis in razpisno dokumentacijo lahko najdete na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in spodaj:

JAVNI RAZPIS

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PRILOGE

 

DAVČNI OLAJŠAVI ZA ZAPOSLOVANJE IN INVESTIRANJE - NOVO;  10.3.2014

 

Na problemskem območju  z visoko brezposelnostjo – v občinah Trbovlje, Hrastnik in Radeče – je od 27. 7. 2013 možno uveljavljati olajšavi za zaposlovanje in investiranje. Zavezanci, ki imajo sedež v kateri izmed treh naštetih občin in tam tudi dejansko opravljajo dejavnost, lahko uveljavljajo olajšavo:

-          za zaposlovanje v višini 70 % bruto plače s prispevki za vsakega novo zaposlenega delavca

-          za 70 % investiranega zneska v opremo in neopredmetena sredstva.

Pravne osebe lahko uveljavljajo olajšave že ob davčnem obračunu za leto 2013.

Podrobnejše informacije si lahko ogledate v Uradnem listu 63/2013 (dne 26. 7. 2013):

http://www.uradni-list.si/1/content?id=114199#!/Sklep-o-dodatnih-zacasnih-ukrepih-razvojne-podpore-za-problemsko-obmocje-z-visoko-brezposelnostjo-za-obmocje-obcin-Hrastnik-Radece-in-Trbovlje

https://www.uradni-list.si/1/content?id=74330#!/Uredba-o-dodeljevanju-regionalnih-drzavnih-pomoci

http://www.uradni-list.si/1/content?id=107296#!/Uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-Uredbe-o-dodeljevanju-regionalnih-drzavnih-pomoci

Priloga 1 http://www.uradni-list.si/files/RS_-2012-008-00328-OB~P001-0000.PDF#!/pdf

Priloga 2 http://www.uradni-list.si/files/RS_-2012-008-00328-OB~P002-0000.PDF#!/pdf

 

 

 

Dodatni začasni ukrepi razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo – Območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

 

Vlada RS je na seji 25. 7. 2013 sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje ter program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore na tem območju v obdobju 2013-2018. Z ukrepi, katerih skupna ocenjena vrednost znaša 30 milijonov evrov, želi prispevati k razvoju gospodarstva in podjetij na tem območju in zmanjšati razvojne ovire. Operativna cilja sta zmanjšanje zaostanka v razvoju (nova delovna mesta in zaposlovanje, zagon novih podjetij, spodbujanje tujih vlaganj) in vzpostavitev pogojev gospodarske rasti (izboljšanje prometne in gospodarske infrastrukture).

 

Program sestavlja sedem ukrepov:

 

- program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore
- povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost
- davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje
- spodbude za trajnostni razvoj podeželja
- prometna infrastruktura
- energetska infrastruktura
- seznanitev z urejanjem javne infrastrukture in prenosi državnega premoženja na občine

 

Nosilec:

Sodelujoči:

Izvajalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Regionalnim centrom za razvoj in Regionalno razvojno agencijo Posavje

Vrednost: 30.000.000 EUR

Kontakt: Nataša Šterban Bezjak

Začetek in konec operacije: 25.07.2013 do 31.12.2018


Sklep Vlade Republike Slovenije

 

Program in ukrepi razvojne podpore za HRT