Projekti

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja

Nosilna občina: Občina Krško

Partnerice: Občina Brežice in Občina Kostanjevica na Krki

Koordinator projekta: Regionalna razvojna agencija Posavje

Opis projekta:

Predmet skupine projektov je hidravlična izboljšava in nadgradnja vodovodnih sistemov v občinah Brežice, Kostanjevica na Krki in Krško s ciljem hidravlično izboljšati obstoječe vodovodne sisteme, zagotoviti varno in boljšo oskrbo s pitno vodo, zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo in povečati število prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom.

V okviru hidravlične izboljšave vodovodnega sistema so bile v začetku priprave dokumentacije v projekti vključene tudi občina Radeče, občina Bistrica ob Sotli in občina Sevnica, ki pa so bile izvzete iz projekta, saj ne izpolnjujejo pogoja 10.000 priključenih prebivalcev na enovit vodovodni sitem. Obstoječi vodovodni sistemi so manjši, njihovo povezovanje v večje vodovodne sisteme pa je glede na dane razmere v občinah tehnično in ekonomsko nesmiselno. Občine Radeče, Bistrica ob Sotli in Sevnica problematiko v obstoječih vodovodnih sistemih postopoma rešujejo glede na dane možnosti občinskih proračunov in drugih virov sofinanciranja.


Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja vključuje skupino projektov za vodovodne sisteme, ki oskrbujejo več kot 10.000 prebivalcev, in sicer:

Projekt 1: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Brežice (hidravlična izboljšava za 14.700 prebivalcev, od tega 14.341 že obstoječim in 359 novo priključenim); 

Projekt 2: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Krško-Kostanjevica (hidravlična izboljšava za 25.413 prebivalcev, od tega 22.797 (Krško) in 2.476 (Kostanjevica na Krki) že obstoječim ter 123 (Krško) in 17 (Kostanjevica na Krki) novo priključenim.


Predstavitev projekta:

1. Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Brežice

Celotna vrednost investicije v občini Brežice znaša 7,4 milijona EUR, od tega 3,52 milijona EUR predstavlja delež evropskih sredstev, nekaj več kot 622.000 EUR bo prispevala država, preostanek pa občina Brežice sama.

ODSEKI OBČINE BREŽICE:

 • Borštnikova – VH Čatež 

 • Cesta svobode – Dobova – Župelevec – Bojsno 

 • Šentlenart – Dečno selo 

 • Žejno – Straža – Mrzlava vas 


2. Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Krško – Kostanjevica na Krki

Celotna vrednost projekta Krško – Kostanjevica na Krki znaša 7,4 milijonov EUR, od tega 3,3 milijona EUR predstavlja delež evropskih sredstev, nekaj manj kot 600.000 EUR bo zagotovila država, preostanek pa občini sami.

Po izvedbi bo v občini Krško in Kostanjevici na Krki hidravlično izboljšanih in zgrajenih skoraj 36 km cevovodov, celotna priključenost prebivalstva na javno vodovodno omrežje pa bo v Krškem 89%, ostalo pa predstavljajo vaški vodovodi.

ODSEKI OBČINE KRŠKO (14 ODSEKOV):

 • Črpališče Drnovo – Krško (policija), 

 • Črpališče Brege – NEK – Vrbina – Stara vas – VH Resa, 

 • OŠ Jurija Dalmatin – Zdolska cesta, 

 • Zajetje Dobrova (Studenčna) – Dovško (cevovodi), 

 • Vodohran Dobrova, 

 • Velika vas – Leskovec, 

 • Velika vas – Drnovo (separacija), 

 • Velika vas – Mali Podlog, 

 • 1. faza Žabjek – Brod – M. Mraševo – Kalce – Naklo – V. Podlog, 

 • 2. faza Jelše – Gorica, 

 • Povezava sistema Krško s sistemom Senovo – Brestanica (odsek ČN Brestanica – HE Krško), 

 • Presladol – Dolenji Leskovec, 

 • Raka: Dolenja vas pri Raki, 

 • Vodohran Gora, 

 • Prečrpališče Ladna.


ODSEKI OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI (5 ODSEKOV):

 • Karlče – Slinovce – Kostanjevica na Krki, 

 • Kostanjevica na Krki – Dobe – Dobrava, 

 • Kostanjevica na Krki – Grajska cesta, 

 • Banji Vrh – Gorjanska cesta, 

 • Kostanjevica na Krki – Malence.


S kolesom ob Savi in Krki (SAVA - KRKA BIKE)

Vodilni partner: Občina Krško

Partnerice: Občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Radeče, Sevnica, Mestna občina Novo mesto, Šentjernej, Dolenjske Toplice, Straža, Žužemberk, Šmarješke Toplice, Škocjan, Mokronog-Trebelno

Koordinator projekta: RRA Posavje in RC Novo mesto

Opis projekta:

Sava - Krka bike je skupni projekt štirinajstih občin posavske in dolenjske regije, ki skupaj z Direkcijo RS za ceste želijo vzpostaviti infrastrukturo za državne kolesarske povezave. Namen projekta je torej  umestiti v prostor in zgraditi državne kolesarske povezave in v naslednjih fazah vzpostaviti mrežo regionalnih kolesarskih poti.


Končni cilji projekta so:

 • promoviranje rekreacije in zdravega načina življenja, 

 • razvijanje turizma skozi obogateno turistično ponudbo, 

 • spodbujanje trajnostne mobilnosti


Načrtovane kolesarske povezave:

 • D2: Žužemberk - Dolenjske Toplice - Straža - Novo mesto - Šentjernej - Kostanjevica na Krki - Brežice (Obrežje) - Bregana (R Hrvaška); 

 • D5: Brežice - Bistrica ob Sotli - Podčetrtek; 

 • G17: Radeče - Sevnica - Krško - Brežice- (Rigonce) - (Hermica, R Hrvaška); 

 • G19: Sevnica - Mokronog-Trebelno - Škocjan - Šmarješke Toplice - Novo mesto