RAZVOJ PODEŽELJA

Regija Posavje po metodologiji OECD sodi med pretežno podeželska območja, kar pomeni, da več kot 50 % tukajšnjega prebivalstva živi na podeželju. V skladu s strateškimi smernicami Skupnosti mora politika razvoja podeželja podeželskim območjem pomagati, da dosežejo cilje večje konkurenčnosti, ustvarjanja delovnih mest in inovativnosti.

Cilj delovanja programskega področja razvoj podeželja je s pomočjo pristopa LEADER spodbuditi razvoj podeželskega prostora na ravni regije Posavje.

Prednostne naloge na področju politike razvoja podeželja za obdobje 2007-2013 na nacionalnem nivoju opredeljuje Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013 (NSNRP) oziroma širše Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013.

Nacionalne prednostne naloge na področju razvoja podeželja za obdobje 2007-2013 so:

  1. os: Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja

  2. os: Izboljšanje okolja in podeželja

  3. os: Kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega prebivalstva

  4. os: Izvajanje pristopa LEADER


Usmeritve na področju razvoja podeželja so zapisane v Regionalnem razvojnem programu regije Posavje 2007-2013 in v Lokalni razvojni strategiji LAS Posavje 2007-2013 za območje razvojne regije Posavje (vseh 6 občin) s ključnimi cilji:

  • dvigniti konkurenčnost in inovativnost kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti na podeželju,

  • spodbujati ekonomsko diverzifikacijo, 

  • izboljšati kakovost življenja na podeželju, 

  • nosilce razvoja aktivno vključiti v razvojno načrtovanje in izvajanje skozi različne oblike javno-zasebnih partnerstev.


Pristop LEADER je posebna metoda načrtovanja razvoja in projektov »od spodaj navzgor«, ki se je v državah Evropske unije pričel izvajati v letu 1991. V R Sloveniji smo z izvajanjem te metode in s tem tudi koriščenjem sredstev LEADER začeli šele v tem programskem obdobju. Pomeni, da se je država odločila, da 3 % od nacionalne kvote sredstev za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 dodeli v upravljanje lokalnemu nivoju, to je posebej za ta namen vzpostavljenim javno-zasebnim partnerstvom.


Na območju regije Posavje je bila v ta namen ustanovljena LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE (krajše LAS Posavje), ki je pridobila v upravljanje 1,6 mio EUR. Več o delovanju in projektih LAS Posavje na spletni strani http://www.las-posavje.si/ 


RRA Posavje je tudi ustanoviteljica Centra za razvoj podeželja Posavje, ki opravlja naloge podeželskega razvojnega jedra na območju celotne regije Posavje. Poslanstvo centra je s svojo ponudbo storitev povečati podjetniško aktivnost posameznikov in organizacij na posavskem podeželju, ki prinašajo nova delovna mesta ter višjo dodano vrednost lokalnim proizvodom in storitvam.