Reference

Zap. Št. Naziv projekta Stroški projekta v EUR Glavni rezultati Vloga partnerja Financiran iz programa Leto izvedbe
1. Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi 363.990,00 EUR - Spletna stran,

- CGP,

- 6 razvitih turističnih produktnih področij,

- v ustanavljanju incoming turistična agencija
Nosilec projekta ESRR, OP RR za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta “Razvoj regij” / 2007-2009
2. Podeželsko razvojno jedro Posavje 100.000,00 EUR - ustanovljen zavod Center za razvoj podeželja Posavje,

- 30 priglašenih osebnih dopolnilnih del, dopolnilnih dejavnosti, s.p.,

- razviti novi rokodelski izdelki,

- 2 kataloga rokodelskih izdelkov
Nosilec projekta Nacionalni program Podjetništvo na podeželju, posredniško telo JAPTI, program financiran s strani MG, MKGP, MDDSZ Nacionalni program 2003- se nadaljuje
3. Razvoj človeških virov v skupnem gospodarskem prostoru - “Stopimo na skupno pot znanja” 270.000,00 EUR - izdelana skupna strateška analiza razvoja človeških virov na skupnem čezmejnem območju - programi usposabljanja in izvedena usposabljanja,

- učna gradiva in pripomočki, publikacije, zagotovljena infrastruktura za usposabljanje
Prijavitelj in nosilec projekta /

Prijavitelj in nosilec projekta
INTERREG III A Sosedskega programa SLO-MAD-HR 2004-2006 2006 - 2007
4. Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi – Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom 440.230,55 EUR - usposobljeni udeleženci SLO in HR,

- novo registrirani ponudniki tradicionalnih izdelkov,

- informirani turisti o dodatni turistični ponudbi,

- razvoj skupnih tradicionalnih medičarsko lectarskih paketov,

Ogled rokodelskih izdelkov na SLO in HR,

- DVD o dediščini in medičarstvu skupnega čezmejnega prostora in ogledi le-tega

- vzpostavljena infrastruktura za promocijo rokodelskih izdelkov na obeh straneh meja

- ogled muzejskih zbirk

- vsebinsko izdelana tematsko etnološko turistična pot

-skupne tiskovne konference

- ogled etnološke turistične poti
Nosilec projekta IPA Slovenija
– Hrvaška 2007-2013
2009-2012
5. Posavska štipendijska shema 3.780.971,72 EUR - pilotni projekt PŠS, ki se je uporabil za vzpostavitev štipendijskih shem v vseh slovenskih regijah; začetek leta 2001

- spodbujanje podjetij za načrtovanje razvoja kadrov

- spodbujanje vpisa na tista področja izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost glede na potrebe trga dela

- vračanje šolajočih kadrov po končanem izobraževanju nazaj v regijo

- dvig izobrazbene strukture v regiji

- vključenih je bilo 115 posavskih podjetij

- štipendiralo se je 368 štipendistov
Nosilec projekta Evropski socialni sklad
Posavske občine
Podjetja vključena v PŠS
2008 – 2015
6. Garancijska shema Posavje 724.000 EUR - vzpostavitev garancijske sheme Posavje,
- investicijsko kreditiranje malega gospodarstva pod ugodnejšimi pogoji,

- zagotavljanje garancij na bančne kredite v višini do 80 %,

- podeljenih 27 kreditov,

- izdanih 17 garancij,

- spodbujanje investicij v regiji
Nosilec projekta Posavske občine,
Ministrstvo za gospodarstvo
2001 – 2014
7. SLOHRA GLOBALNET 429.295,60 - izobraževanje in obveščanje ciljne skupine o tem, kako povečati konkurenčnost,

- oblikovanje skupne strategije ponujanja izdelkov in storitev na tržiščih slovensko-hrvaškega mejnega območja in tudi na tržiščih EU,

- ustanovitev obmejnega izvoznega konzorcija,

- predstavljanje izdelkov in storitev ciljnih skupin ter rezultatov projekta.
Partner v projektu IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013 2010-2012
8. RDO – Regionalna destinacijska organizacija 315.600,00

- Promocijske aktivnosti: Izdelava nalepk »Posavje polno priložnosti«, ovratni trakovi Posavje, brošura »In Your Pocket« Posavje, promocijska prikolica , materiali za nastope na sejmih in predstavitvah doma in v tujini, udeležba na sejmih TIP 2011, TIP 2012, IFT Beograd, DST Zagreb 2012, oglasa v brošuri Kompas Slovenija 2011 in brošuri Escorted tours Kompas d.d., Promocijski oglasi v slovenskih medijih, org. in izvedba promocijskega dogodka v Sloveniji- ponazoritev trgatve na Raki pri Krškem , Organizacija in izvedba obiska novinarjev po Posavju- na Gradu Sevnica, Kompas E-newsletter (3x PR članek na 115.000 e-nasl., oglas na www.slovenia.info in www.kompas-online.net, izdelava majic in USB ključkov Posavje Izdelava promocijskega darila-vrečke Posavje, priprava in izdelava Image brošure Posavje, 1000 kos fotografij, izdelava turistične karte Posavja , Promocijski PR članki v tujih turističnih revijah, oglaševanje na Jumbomobilu, tramvaju v Beogradu, Organizacija in izvedba »Dnevi odprtih vrat v Posavju«, Oglaševanje na Blue portalu na letališču v Ljubljani Promocijski film o Posavju Organizacija in izvedba študijskega obiska za touroperaterje

- Razvojne aktivnosti: Izdelana Strategija razvoja turistične destinacije Posavje in letni plani za obdobje 5 let

- Distribucijske aktivnosti: Nadgradnja in optimizacija spletne strani www.posavje.com , izdelava spletnega turističnega zemljevida, Facebook kampanja, Zakup besed na Google, Spletni vodič Posavje In your Pocket

- Operativne aktivnosti: Oblikovanje 3 integralna turistična produkta (ITP)

Nosilec projekta Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. 2011-2013
9. Kataster gospodarske javne infrastrukture v Posavju - GJI 468.467,00 - podatki GJI lokacijsko in atributno izpopolnjeni,

- na novo zajetih več kot 1000 km novih komunalnih vodov s pripadajočimi objekti,

Več kot 32.000 drugih objektov gospodarske javne infrastrukture Javni vpogled v podatke:http://prostor3.gov.si/javni/
Nosilec projekta ESRR, OP RR za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta “Razvoj regij” / 2008-2010
10. Izvajanje LEADER – LAS Posavje 1.554.446,04 - vodenje tehnične pisarne Las Posavje,

- sofinanciranje 24 projektov
Nosilec projekta EKSRP – PRP RS 2007-2012, Posavske občine, člani, 2008 - 2015
11. Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Posavju 17.254.523,00 - Koordinacija priprave vloge za odobritev sredstev Koordinator projekta

Nosilci projekta: Občina Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki
Kohezijski sklad 2008-2012
12. Krepitev administrativne usposobljenosti za črpanje sredstev iz EU programov predpristopne pomoči v regiji Banat 33.438,18 - Tehnična pomoč na področju krepitve administrativne usposobljenosti za črpanje sredstev iz EU programov predpristopne pomoči Nosilec projekta Bilateralno razvojno sodelovanje 2001-2012
13. Prenos znanja in izkušenj na področju podeželja in gospodarstva s primeri dobrih praks v regiji Banat 18.140,00 - Prenos dobrih praks in s tem izvedeni 2 delavnici na temo usposabljanja in prenosa znanja LEADER

- mreženja kot nove oblike poslovnega sodelovanja in pridobivanja kupcev,

- Izdelava poslovnega modela mreženja in poslovnega kluba.
Nosilci projekta Bilateralno razvojno sodelovanje 2013
14. SLOHRA SOCIONET Celotna vrednost projekta: 520.003,40
Vrednost IPA sredstev: 439.005,75
- izdelava metodologije za analizo socialnega podjetništva

- Izvedba regijskih posvetov v regijah vseh sodelujočih partnerjev

- izobraževanje za promotorje, ogled dobre prakse

- organizacija nacionalne konference v Sloveniji in na Hrvaškem

- Izdelava metodologije poslovnega načrta

- Izdelava aktov o ustanovitvi po slovenski zakonodaji in hrvaški zakonodaji

- spletna stran

- oblikovanje logotipa, celostna podoba, promocijska zloženka, informativna brošura, promocija skozi različne promocijske materiale
Projektni partner IPA Slovenija Hrvaška 2007-2013 2014-2015
15. S kolesom ob Savi in Krki   - Izdelane strokovne podlage-Elaborat umestitve in ureditve državnih kolesarskih povezav D2.D5,G17 in G19 za 14 občin

- Izdelan Elaborat prometne ureditve –Začasna postavitev prometne signalizacije in izvedba gradbenih ukrepov na glavnih daljinskih državnih kolesarskih povezav D2,D5,G17 in G19 za 14 občin
Koordinator Proračuni Občin in državni proračun 2014-2016
16. Podjetno v svet podjetništva 2013 in 2014 114.650,00 EUR / skupino 10 udeležencev - spodbujanje podjetništva med mlajšimi brezposelnimi (do 35 let) z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe

- strokovna pomoč in podjetniška usposabljanja za razvoj podjetniške ideje v delujoče podjetje oz. zaposlitev v drugem podjetju

- vključenih 51 udeležencev (2 skupini v 2013 in 3 skupine v 2014)
Projektni partner ESS 2007-2013 2014-2015
17. Podjetno v svet podjetništva na problemskem območju Radeče   - je del Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018

- podjetniško usposabljanje brezposelnih oseb

- ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu in povečanje zaposlovanje ter zagon novih delovnih mest

- razvoj podjetništva
- vključenih že 30 udeležencev
Nosilec projekta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015 dalje
18. Regijska garancijska shema 3.200.000,00 EUR - pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov z dajanjem garancij na osnovi ugodnih bančnih kreditov za začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva in obratna sredstva Projektni partner Slovenski regionalno razvojni sklad 2015 dalje
19. Vpliv trapistov na posavsko podeželje 9 2.116,77/ viri: LEADER: 69.081,93 IN LASTNI VIRI PARTNERJEV: 23.034,84 - izdelan elaborat Vpliv trapistov na posavsko podeželje

- izdelan elaborat Rekonstrukcija čokolade Imperial (izvedena raziskava o možnostih in načinih rekonstrukcije blagovne znamke Imperial, ki izhaja iz blagovne znamke Imperial)

- animiranih 25 novi rokodelcev, kmetij in brezposelnih, ki so se vključili v aktivnosti projekta

- organiziranih in izvedenih 10 rokodelskih delavnic, tematsko povezanih z dediščino trapistov in usmerjenih v uporabo in dvig kakovosti lokalnih produktov, na njih je bilo 195 različnih udeležencev,

- nabavljena oprema za čokoladnico in novo prodajno mesto na gradu Rajhenburg ter oprema za prodajno-razstavni prostor pri partnerju v Bistrici ob Sotli,

- vzpostavljene spletne strani pri dveh projektnih partnerjih za potrebe promocije in obveščanja javnosti o projektu.
Projektni partner Leader sredstva PRP 2007-2013 2013-2014
20. Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah; Akronim: Gremo na tržnice 125.445,80 / viri: LEADER: 69.642,80 IN LASTNI VIRI PARTNERJEV: 55.803,00 - ustrezno opremljeni tržni mesti Krško in Sevnica

- povečano število usposobljenih in registriranih ponudnikov na tržnicah

- večja kvaliteta ponudbe lokalno pridelanih kmetijskih pridelkov in izdelkov

- označena mesta prodaje lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na posavskih tržnicah

- dvig ozaveščenosti prebivalcev regije o pomenu nakupa in uživanja hrane iz lokalnega okolja

- izdelana pravila neposredne prodaje na posavskih tržnicah za ponudnike, vključene v projekt.
Vodilni partner Las Posavje z.z. RRA Posavje Leader sredstva PRP 2007-2013 2013-2015
21. Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja 14,8 mil EUR, Kohezijski sklad,MOP,Občine Koordinacija pri izvedbi projekta
Vodilni partner Občina Krško, partnerji Občina Kostanjevica na Krki in Občina Brežice, RRA Posavje koordinator Kohezijski sklad
2013-2015
22. Izvajanje programa CLLD - LAS Posavje 2014–2020 5.030.430,00 EUR, EKSRP, ESPR, ESRR vodenje tehnične pisarne LAS Posavje,

- sofinanciranje projektov
Vodilni partner EKSRP –PRP RS 2014 – 2020

ESPR – OP ESPR 2014–2020

ESRR – INOP 2014–2020

Posavske občine, člani LAS Posavje 2014–2020
Od 2015 dalje
23. Regijska štipendijska shema – Posavska statistična regija 2.152.178,85 EUR Št. mladih (dijaki in študentje na dodiplomski in podiplomski stopnji študija), vključenih v regijske sheme kadrovskih štipendij

Število vključenih štipenditorjev (delodajalcev)

Št. štipendistov, ki so uspešno zaključili izobraževanje

Število štipendistov zaposlenih pri štipenditorju v enem mesecu po zaključku izobraževanja

Število štipendistov zaposlenih pri štipenditorju 13 mesecev po zaključku izobraževanja

Število in delež štipendistov, ki so zaposleni pri delodajalcu 19 mesecev po zaključku izobraževanja
Projektni partner Evropski socialni sklad in Republika Slovenija
Od 2016 dalje
24. Garancijska shema Posavje 1.316.821,70 EUR Število izdanih garancij

Število vključenih upravičencev
Nosilec projekta Občine Brežice, Bistrica ob Sotli, Krško, Kostanjevica ob Krki, Radeče in Sevnica
Od 2016 dalje