Reference

Zap. Št.Naziv projektaStroški projekta v EURGlavni rezultatiVloga partnerjaFinanciran iz programaLeto izvedbe
1.Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi363.990,00 EUR- Spletna stran,

- CGP,

- 6 razvitih turističnih produktnih področij,

- v ustanavljanju incoming turistična agencija
Nosilec projektaESRR, OP RR za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta “Razvoj regij” /2007-2009
2.Podeželsko razvojno jedro Posavje100.000,00 EUR- ustanovljen zavod Center za razvoj podeželja Posavje,

- 30 priglašenih osebnih dopolnilnih del, dopolnilnih dejavnosti, s.p.,

- razviti novi rokodelski izdelki,

- 2 kataloga rokodelskih izdelkov
Nosilec projektaNacionalni program Podjetništvo na podeželju, posredniško telo JAPTI, program financiran s strani MG, MKGP, MDDSZ Nacionalni program2003- se nadaljuje
3.Razvoj človeških virov v skupnem gospodarskem prostoru - “Stopimo na skupno pot znanja”270.000,00 EUR- izdelana skupna strateška analiza razvoja človeških virov na skupnem čezmejnem območju - programi usposabljanja in izvedena usposabljanja,

- učna gradiva in pripomočki, publikacije, zagotovljena infrastruktura za usposabljanje
Prijavitelj in nosilec projekta /

Prijavitelj in nosilec projekta
INTERREG III A Sosedskega programa SLO-MAD-HR 2004-20062006 - 2007
4.Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi – Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom440.230,55 EUR- usposobljeni udeleženci SLO in HR,

- novo registrirani ponudniki tradicionalnih izdelkov,

- informirani turisti o dodatni turistični ponudbi,

- razvoj skupnih tradicionalnih medičarsko lectarskih paketov,

Ogled rokodelskih izdelkov na SLO in HR,

- DVD o dediščini in medičarstvu skupnega čezmejnega prostora in ogledi le-tega

- vzpostavljena infrastruktura za promocijo rokodelskih izdelkov na obeh straneh meja

- ogled muzejskih zbirk

- vsebinsko izdelana tematsko etnološko turistična pot

-skupne tiskovne konference

- ogled etnološke turistične poti
Nosilec projektaIPA Slovenija
– Hrvaška 2007-2013
2009-2012
5.Posavska štipendijska shema3.780.971,72 EUR- pilotni projekt PŠS, ki se je uporabil za vzpostavitev štipendijskih shem v vseh slovenskih regijah; začetek leta 2001

- spodbujanje podjetij za načrtovanje razvoja kadrov

- spodbujanje vpisa na tista področja izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost glede na potrebe trga dela

- vračanje šolajočih kadrov po končanem izobraževanju nazaj v regijo

- dvig izobrazbene strukture v regiji

- vključenih je bilo 115 posavskih podjetij

- štipendiralo se je 368 štipendistov
Nosilec projektaEvropski socialni sklad
Posavske občine
Podjetja vključena v PŠS
2008 – 2015
6.Garancijska shema Posavje724.000 EUR- vzpostavitev garancijske sheme Posavje,
- investicijsko kreditiranje malega gospodarstva pod ugodnejšimi pogoji,

- zagotavljanje garancij na bančne kredite v višini do 80 %,

- podeljenih 27 kreditov,

- izdanih 17 garancij,

- spodbujanje investicij v regiji
Nosilec projektaPosavske občine,
Ministrstvo za gospodarstvo
2001 – 2014
7.SLOHRA GLOBALNET429.295,60- izobraževanje in obveščanje ciljne skupine o tem, kako povečati konkurenčnost,

- oblikovanje skupne strategije ponujanja izdelkov in storitev na tržiščih slovensko-hrvaškega mejnega območja in tudi na tržiščih EU,

- ustanovitev obmejnega izvoznega konzorcija,

- predstavljanje izdelkov in storitev ciljnih skupin ter rezultatov projekta.
Partner v projektuIPA Slovenija – Hrvaška 2007-20132010-2012
8.RDO – Regionalna destinacijska organizacija315.600,00

- Promocijske aktivnosti: Izdelava nalepk »Posavje polno priložnosti«, ovratni trakovi Posavje, brošura »In Your Pocket« Posavje, promocijska prikolica , materiali za nastope na sejmih in predstavitvah doma in v tujini, udeležba na sejmih TIP 2011, TIP 2012, IFT Beograd, DST Zagreb 2012, oglasa v brošuri Kompas Slovenija 2011 in brošuri Escorted tours Kompas d.d., Promocijski oglasi v slovenskih medijih, org. in izvedba promocijskega dogodka v Sloveniji- ponazoritev trgatve na Raki pri Krškem , Organizacija in izvedba obiska novinarjev po Posavju- na Gradu Sevnica, Kompas E-newsletter (3x PR članek na 115.000 e-nasl., oglas na www.slovenia.info in www.kompas-online.net, izdelava majic in USB ključkov Posavje Izdelava promocijskega darila-vrečke Posavje, priprava in izdelava Image brošure Posavje, 1000 kos fotografij, izdelava turistične karte Posavja , Promocijski PR članki v tujih turističnih revijah, oglaševanje na Jumbomobilu, tramvaju v Beogradu, Organizacija in izvedba »Dnevi odprtih vrat v Posavju«, Oglaševanje na Blue portalu na letališču v Ljubljani Promocijski film o Posavju Organizacija in izvedba študijskega obiska za touroperaterje

- Razvojne aktivnosti: Izdelana Strategija razvoja turistične destinacije Posavje in letni plani za obdobje 5 let

- Distribucijske aktivnosti: Nadgradnja in optimizacija spletne strani www.posavje.com , izdelava spletnega turističnega zemljevida, Facebook kampanja, Zakup besed na Google, Spletni vodič Posavje In your Pocket

- Operativne aktivnosti: Oblikovanje 3 integralna turistična produkta (ITP)

Nosilec projektaOperativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.2011-2013
9.Kataster gospodarske javne infrastrukture v Posavju - GJI468.467,00- podatki GJI lokacijsko in atributno izpopolnjeni,

- na novo zajetih več kot 1000 km novih komunalnih vodov s pripadajočimi objekti,

Več kot 32.000 drugih objektov gospodarske javne infrastrukture Javni vpogled v podatke:http://prostor3.gov.si/javni/
Nosilec projektaESRR, OP RR za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta “Razvoj regij” /2008-2010
10.Izvajanje LEADER – LAS Posavje1.554.446,04- vodenje tehnične pisarne Las Posavje,

- sofinanciranje 24 projektov
Nosilec projektaEKSRP – PRP RS 2007-2012, Posavske občine, člani,2008 - 2015
11.Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Posavju17.254.523,00- Koordinacija priprave vloge za odobritev sredstevKoordinator projekta

Nosilci projekta: Občina Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki
Kohezijski sklad2008-2012
12.Krepitev administrativne usposobljenosti za črpanje sredstev iz EU programov predpristopne pomoči v regiji Banat33.438,18- Tehnična pomoč na področju krepitve administrativne usposobljenosti za črpanje sredstev iz EU programov predpristopne pomočiNosilec projektaBilateralno razvojno sodelovanje2001-2012
13.Prenos znanja in izkušenj na področju podeželja in gospodarstva s primeri dobrih praks v regiji Banat18.140,00- Prenos dobrih praks in s tem izvedeni 2 delavnici na temo usposabljanja in prenosa znanja LEADER

- mreženja kot nove oblike poslovnega sodelovanja in pridobivanja kupcev,

- Izdelava poslovnega modela mreženja in poslovnega kluba.
Nosilci projektaBilateralno razvojno sodelovanje2013
14.SLOHRA SOCIONETCelotna vrednost projekta: 520.003,40
Vrednost IPA sredstev: 439.005,75
- izdelava metodologije za analizo socialnega podjetništva

- Izvedba regijskih posvetov v regijah vseh sodelujočih partnerjev

- izobraževanje za promotorje, ogled dobre prakse

- organizacija nacionalne konference v Sloveniji in na Hrvaškem

- Izdelava metodologije poslovnega načrta

- Izdelava aktov o ustanovitvi po slovenski zakonodaji in hrvaški zakonodaji

- spletna stran

- oblikovanje logotipa, celostna podoba, promocijska zloženka, informativna brošura, promocija skozi različne promocijske materiale
Projektni partnerIPA Slovenija Hrvaška 2007-20132014-2015
15.S kolesom ob Savi in Krki - Izdelane strokovne podlage-Elaborat umestitve in ureditve državnih kolesarskih povezav D2.D5,G17 in G19 za 14 občin

- Izdelan Elaborat prometne ureditve –Začasna postavitev prometne signalizacije in izvedba gradbenih ukrepov na glavnih daljinskih državnih kolesarskih povezav D2,D5,G17 in G19 za 14 občin
KoordinatorProračuni Občin in državni proračun2014-2016
16.Podjetno v svet podjetništva 2013 in 2014114.650,00 EUR / skupino 10 udeležencev- spodbujanje podjetništva med mlajšimi brezposelnimi (do 35 let) z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe

- strokovna pomoč in podjetniška usposabljanja za razvoj podjetniške ideje v delujoče podjetje oz. zaposlitev v drugem podjetju

- vključenih 51 udeležencev (2 skupini v 2013 in 3 skupine v 2014)
Projektni partnerESS 2007-20132014-2015
17.Podjetno v svet podjetništva na problemskem območju Radeče - je del Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018

- podjetniško usposabljanje brezposelnih oseb

- ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu in povečanje zaposlovanje ter zagon novih delovnih mest

- razvoj podjetništva
- vključenih že 30 udeležencev
Nosilec projektaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo2015 dalje
18.Regijska garancijska shema3.200.000,00 EUR- pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov z dajanjem garancij na osnovi ugodnih bančnih kreditov za začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva in obratna sredstvaProjektni partnerSlovenski regionalno razvojni sklad2015 - 2018
19.Vpliv trapistov na posavsko podeželje9 2.116,77/ viri: LEADER: 69.081,93 IN LASTNI VIRI PARTNERJEV: 23.034,84- izdelan elaborat Vpliv trapistov na posavsko podeželje

- izdelan elaborat Rekonstrukcija čokolade Imperial (izvedena raziskava o možnostih in načinih rekonstrukcije blagovne znamke Imperial, ki izhaja iz blagovne znamke Imperial)

- animiranih 25 novi rokodelcev, kmetij in brezposelnih, ki so se vključili v aktivnosti projekta

- organiziranih in izvedenih 10 rokodelskih delavnic, tematsko povezanih z dediščino trapistov in usmerjenih v uporabo in dvig kakovosti lokalnih produktov, na njih je bilo 195 različnih udeležencev,

- nabavljena oprema za čokoladnico in novo prodajno mesto na gradu Rajhenburg ter oprema za prodajno-razstavni prostor pri partnerju v Bistrici ob Sotli,

- vzpostavljene spletne strani pri dveh projektnih partnerjih za potrebe promocije in obveščanja javnosti o projektu.
Projektni partnerLeader sredstva PRP 2007-20132013-2014
20.Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah; Akronim: Gremo na tržnice125.445,80 / viri: LEADER: 69.642,80 IN LASTNI VIRI PARTNERJEV: 55.803,00- ustrezno opremljeni tržni mesti Krško in Sevnica

- povečano število usposobljenih in registriranih ponudnikov na tržnicah

- večja kvaliteta ponudbe lokalno pridelanih kmetijskih pridelkov in izdelkov

- označena mesta prodaje lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na posavskih tržnicah

- dvig ozaveščenosti prebivalcev regije o pomenu nakupa in uživanja hrane iz lokalnega okolja

- izdelana pravila neposredne prodaje na posavskih tržnicah za ponudnike, vključene v projekt.
Vodilni partner Las Posavje z.z. RRA PosavjeLeader sredstva PRP 2007-20132013-2015
21.Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja14,8 mil EUR, Kohezijski sklad,MOP,ObčineKoordinacija pri izvedbi projekta
Vodilni partner Občina Krško, partnerji Občina Kostanjevica na Krki in Občina Brežice, RRA Posavje koordinatorKohezijski sklad
2013-2015
22.Izvajanje programa CLLD - LAS Posavje 2014–2020
5.030.430,00 EUR
EKSRP, ESPR, ESRR
+ sredstva za uspešnost:
EKSRP:180.481,76 EUR 
ESPR:375.384,82 EUR
ESRR:293.865,97 EUR188.372,18 EUR dodatnih sredstev EKSRP za projekte sodelovanja LAS
-  Vodenje tehnične pisarne LAS Posavje,
- sofinanciranje projektov iz skladov EKSRP, ESRR, ESPR
- vodenje projekta sodelovanja LAS: Ocenjevanje ribjih izdelkov (ESPR)

- prijava na JR MKGP in vodnje projektov sodelovanja LAS: Pametne vasi za jutri (EKSRP), Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem (EKSRP), Centri interpretacije zavarovanih območij (EKSRP) 

Vodilni partnerEKSRP –PRP RS 2014 – 2020

ESPR – OP ESPR 2014–2020

ESRR – INOP 2014–2020

Posavske občine, člani LAS Posavje 2014–2020
Od 2015 dalje
23.Regijska štipendijska shema – Posavska statistična regija2.152.178,85 EURŠt. mladih (dijaki in študentje na dodiplomski in podiplomski stopnji študija), vključenih v regijsko shemo kadrovskih štipendij

Število vključenih štipenditorjev (delodajalcev)

Št. štipendistov, ki so uspešno zaključili izobraževanje

Število štipendistov zaposlenih pri štipenditorju
Projektni partnerEvropski socialni sklad in Republika Slovenija
Od 2016 dalje
24.Garancijska shema Posavje1.316.821,70 EURŠtevilo izdanih garancij

Število vključenih upravičencev
Nosilec projektaObčine Brežice, Bistrica ob Sotli, Krško, Kostanjevica ob Krki, Radeče in Sevnica
Od 2016
dalje
25.e-Gradovi Posavja
341.337,97 EUR
Glavni rezultati:
Digitalno inoviranje kulturne dediščine gradov Posavja (izdelava 3D modelov sedmih gradov),
Razvoj spletne aplikacije,
Vzpostavitev interpretacijske sobe, kot skupnega doživljajskega prostora e-Gradov Posavja,
Izvedba izobraževanj za krepitev kompetenc zaposlenih v gostinstvu in turizmu,
Izvedba dveh strokovnih konferenc, vezanih na zagotavljanje butične turistične ponudbe,
Razvoj novega turističnega produkta: Oblikovanje butičnega turističnega doživetja The Royal Seven.
Nosilec projekta
Javni razpis za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-2019 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)
2020 - 2021
26.Posavje polno priložnosti – 3P 2020
40.000,00 EUR
Glavni rezultati:
- povečanje prepoznavnosti in imidža destinacije Čatež in Posavje kot trajnostne turistične destinacije
- nadgradnja digitalnih orodij za upravljanja destinacije in za izboljšanje in krepitev promocije na domačem in tujih trgih s pripravo novih materialov
promocija destinacije na novih trgih, izpostavitev produktov za HVT gosta
izdelava lastne promocijske image tiskovine
Nosilec projekta
Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020« Slovenske turistične organizacije
2020