Regijska garancijska shema Posavje

Regionalna razvojna agencija Posavje se je v mesecu aprilu 2015 prijavila na Javni razpis za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem (UL RS št. 23/2015), ki ga je objavil Slovenski regionalno razvojni sklad, na podlagi katerega je izbral izvajalce Regionalnih garancijskih shem na območju Republike Slovenije.

V skladu s Pravilnikom Slovenskega regionalno razvojnega sklada o delovanju regijskih garancijskih shem in  z dne 28.12.2016 in sprememb ter dopolnitev  z dne 10.3.2017 je Regionalna razvojna agencija dne 30.6.2017 v Uradnem listu št. 32 objavila nov Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja velika podjetja  v okviru Regijske garancijske sheme v Posavski regiji.  

Cilji sheme so:

 • pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti članov,

 • povečanje investicijske aktivnosti v regiji,

 • zmanjšanje stopnje brezposelnosti,

 • vzpostavitev možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva,

 • olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem obrestnih stroškov in bančnih zahtev za zavarovanje posojil,  idr.

 

RGS bo cilje dosegla z dajanjem garancij za zavarovanje ugodnih bančnih kreditov.

 

Med upravičene stroške se pri:

a) investicijah sofinanciranih po pravilu "de minimis" štejejo:

 • stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,

 • stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,

 

b) obratnih sredstvih po pravilu "de minimis" štejejo:

 • stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,

 • stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,

 • stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,

 • bruto plače novo zaposlenih v podjetju za največ 3 mesece od 1.1.2017 naprej,

 • stroški pridobivanja intelektualnih pravic.