Regionalne strukture

Zakon o skladnem regionalnem razvoju je v prehodnem obdobju do ustanovitve pokrajin vzpostavil strukturo za opravljanje razvojnih funkcij na ravni celotne razvojne regije, ki jo sestavljajo: Razvojni svet regije Posavje, Svet regije Posavje, Regionalna razvojna mreža Posavje in subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni – RRA Posavje.


SVET REGIJE POSAVJE

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Uredbe o regionalnih razvojnih programih je svet regije organ na ravni regije, ki ga sestavljajo župani občin v regiji.

Svet regije Posavje (v nadaljevanju SRP) so ustanovile občine v skladu z Odlokom o ustanovitvi Sveta regije Posavje (UL RS št. 38/2009), sestavljajo pa ga župani šestih občin ustanoviteljic, in sicer:

 • Franjo Debelak, župan Občine Bistrica ob Sotli in predsednik Sveta regije od 17.5.2023 do 16.5.2024.

 • Ivan Molan, župan Občine Brežice; 

 • Robert Zagorc, župan Občine Kostanjevica na Krki; 

 • Janez Kerin, župan Mestne občine Krško; 

 • Tomaž Režun, župan Občine Radeče; 

 • Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica 

Svet regije ima predsednika, ki se določi izmed županov občin ustanoviteljic, njegov mandat je eno leto.  V skladu z Odlokom se predsedniki zamenjujejo po abecednem vrstnem redu občin ustanoviteljic.


Naloge Sveta regije Posavje

Potrjevanje finančno ovrednotenega Programa priprave Regionalnega razvojnega programa, sprejem regionalnega razvojnega programa regije, potrjevanje izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa, potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih projektov, imenovanje predstavnikov občin v regionalnem razvojnem svetu, imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije, imenovanje predstavnikov v Upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje, določanje organiziranosti institucij na ravni razvojne regije ter ustanovitev in izvrševanje upravljavskih pravic v RRA Posavje, sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije, nadzor nad delom RRA Posavje, predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z regijami drugih držav.


RAZVOJNI SVET REGIJE POSAVJE

Razvojni svet regije Posavje (v nadaljevanju RSR) so z Odlokom o ustanovitvi razvojnega sveta regije Posavje (U.l. RS, št. 29/12, 26/12 in 24/12) ustanovile občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica za usklajevanje razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji.

Razvojni svet regije Posavje je sestavljen iz predstavnikov občin regije, predstavnikov gospodarstva na ravni regije ter predstavnikov nevladnih organizacij.

Organizacijo in način dela Razvojnega sveta regije Posavje ureja Poslovnik o delu razvojnega sveta regije Posavje.docx.


Naloge Razvojnega sveta regije Posavje

Vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega razvojnega programa, sprejem Regionalnega razvojnega programa, na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav, sklepanje dogovorov za razvoj regije, sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu, spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa in  dogovorov za razvoj regije, opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.


Organiziranost Razvojnega sveta regije Posavje  

Svet ima predsednika in dva podpresednika.Predsednika in podpredsednika izvoli in razreši svet izmed članov sveta z večino glasov navzočih članov sveta. Predsednik sveta je aktualni  predsednik Sveta regije, podpredsednika pa sta Igor Arh (predstavnik gospodarstva) in Andreja Pavlin (predstavnica nevladnih organizacij).


Seznam predstavnikov v Razvojnem svetu regije Posavje

Na podlagi drugega odstavka 7. člena Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta regije Posavje, ki so ga sprejele občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica objavlja Razvojna agencija Posavje

SKUPNO LISTO
predstavnikov v Razvojni svet regije Posavje

Št. 1: PREDSTAVNIKI OBČIN
Franjo DEBELAK
Predlagatelj: Občina Bistrica ob Sotli
Ivan MOLAN
Predlagatelj: Občina Brežice
Srečko OCVIRK
Predlagatelj: Občina Sevnica
Tomaž REŽUN
Predlagatelj: Občina Radeče
Robert Zagorc
Predlagatelj: Občina Kostanjevica na Krki
Janez Kerin
Predlagatelj: Občina Krško
Št. 2: PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA
Alojz TUHTAR
Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica
Darko GORIŠEK
Predlagatelj: GZS Območna zbornica Posavje, Krško
Janko HRASTOVŠEK
Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Brežice
Igor ARH
Predlagatelj: Območna obrtno – podjetniška zbornica Krško
Danijel LEVIČAR
Predlagatelj: GZS Območna zbornica Posavje, Krško
Boris OREŠEK
Predlagatelj: Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Št. 3: PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Andreja PAVLIN
Predlagatelj: Zavod dobra družba
Sašo OBOLNAR
Predlagatelj: Zavod dobra družba
Nataša RESNIK
Predlagatelj: Zavod dobra družba

Administrativna, tehnična in strokovna opravila za svet izvaja RRA Posavje. Poslovni sekretar sveta je strokovni sodelavec RRA Posavje, ki ga imenuje direktor RRA Posavje. Pišete lahko na e-naslov: agencija@rra-posavje.si.


REGIJSKA RAZVOJNA MREŽA POSAVJE

Regijska razvojna mreža (RRM)  je oblika pogodbenega povezovanja ključnih razvojnih institucij za uresničevanje razvojnih prioritet regije Posavje. Za oblikovanje in vodenje regijske razvojne mreže je zadolžena RRA Posavje. Regijska razvojna mreža vključuje inštitucije z območja vseh šestih občin, ki sestavljajo razvojno regijo Posavje. 

V regijsko razvojno mrežo so vključene: 

 • Zavod RS za zaposlovanje, OS Sevnica,

 • KGZS - Zavod Novo mesto, 

 • Zavod za gozdove Slovenije, 0E Brežice, 

 • KŠTM Sevnica, 

 • CPT Krško, 

 • KTRC Radeče, 

 • MC Krško, 

 • Ljudska univerza Krško,

 • ZPTM Brežice, 

 • Območna obrtna-podjetniška zbornica Brežice, 

 • Območna obrtna-podjetniška zbornica Krško, 

 • Območna obrtna-podjetniška zbornica Sevnica, 

 • GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško, 

 • Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, 

 • KNOF Zavod za kreativni razvoj Posavja – socialno podjetje, 

 • Zavod Otok, 

 • Zavod Neviodunum, 

 • Zavod Dobra družba.