Regionalne strukture

Zakon o skladnem regionalnem razvoju je v prehodnem obdobju do ustanovitve pokrajin vzpostavil strukturo za opravljanje razvojnih funkcij na ravni celotne razvojne regije, ki jo sestavljajo: Razvojni svet regije Posavje, Svet regije Posavje in Subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni – RRA Posavje.

Razvojni svet regije Posavje

Razvojni svet regije Posavje (v nadaljevanju RSR) so z Odlokom o ustanovitvi razvojnega sveta regije Posavje (U.l. RS, št. 29/12, 26/12 in 24/12) ustanovile občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica za usklajevanje razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji.

Razvojni svet regije Posavje je sestavljen iz predstavnikov občin regije, predstavnikov gospodarstva na ravni regije ter predstavnikov nevladnih organizacij.

Naloge Razvojnega sveta regije Posavje

 • vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega razvojnega programa, 

 • sprejem Regionalnega razvojnega programa, 

 • na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav, 

 • sklepanje dogovorov za razvoj regije, 

 • sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu, 

 • spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa in  dogovorov za razvoj regije, 

 • opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.

Poslovniko delu Razvojnega sveta regije Posavje


Organiziranost Razvojnega sveta regije Posavje  

Svet ima predsednika in dva podpresednika.Predsednika in podpredsednika izvoli in razreši svet izmed članov sveta z večino glasov navzočih članov sveta. Predsednik sveta je  predsednik Sveta regije, podpresednika pa sta predstavnik gospodarstva (Darko Gorišek, GZS OZ Posavje) in nevladnih organizacij (Mojca Žganec Metelko).


Seznam predstavnikov v Razvojnem svetu regije Posavje

Na podlagi drugega odstavka 7. člena Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta regije Posavje, ki so ga sprejele občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica objavlja Razvojna agencija Posavje

SKUPNO LISTO
predstavnikov v Razvojni svet regije Posavje

Št. 1: PREDSTAVNIKI OBČIN
Franjo DEBELAK
Predlagatelj: Občina Bistrica ob Sotli
Ivan MOLAN
Predlagatelj: Občina Brežice
Srečko OCVIRK
Predlagatelj: Občina Sevnica
Tomaž REŽUN
Predlagatelj: Občina Radeče
Ladko PETRETIČ
Predlagatelj: Občina Kostanjevica na Krki
mag. Miran STANKO
Predlagatelj: Občina Krško
Št. 2: PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA
Drago KROŠELJ
Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica
Darko GORIŠEK
Predlagatelj: GZS Območna zbornica Posavje, Krško
Janko HRASTOVŠEK
Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Brežice
Janja STARC
Predlagatelj: Območna obrtno – podjetniška zbornica Krško
Peter ŽIGANTE
Predlagatelj: GZS Območna zbornica Posavje, Krško
Franc Vranetič
Predlagatelj: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije OE Brežice
Št. 3: PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Mojca ŽGANEC METELKO
Predlagatelj: Lokalna razvojna fundacija Posavja
Andreja PAVLIN
Predlagatelj: Lokalna razvojna fundacija Posavja
Manuel ŠTERLEK
Predlagatelj: Lokalna razvojna fundacija Posavja

Administrativna, tehnična in strokovna opravila za svet izvaja RRA Posavje. Poslovni sekretar sveta je strokovni sodelavec RRA Posavje, ki ga imenuje direktor RRA Posavje. Pišete lahko na e-naslov: agencija@rra-posavje.si.


Svet regije Posavje

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Uredbe o regionalnih razvojnih programih je svet regije organ na ravni regije, ki ga sestavljajo župani občin v regiji.

Svet regije Posavje (v nadaljevanju SRP) so ustanovile občine v skladu z Odlokom o ustanovitvi Sveta regije Posavje (UL RS št. 38/2009), sestavljajo pa ga župani šestih občin ustanoviteljic, in sicer:

 • Franjo Debelak, župan Občine Bistrica ob Sotli; 

 • Ivan Molan, župan Občine Brežice; 

 • Ladko Petretič, župan Občine Kostanjevica na Krki; 

 • Miran Stanko, župan Občine Krško; 

 • Tomaž Režun, župan Občine Radeče; 

 • Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica.


Naloge Sveta regije Posavje:

 • potrjevanje finančno ovrednotenega Programe priprave Regionalnega razvojnega programa 2007-2013, 

 • sprejem Regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2007-2013, 

 • potrjevanje izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa, 

 • potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih projektov, 

 • imenovanje predstavnikov občin v regionalnem razvojnem svetu, 

 • imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije, 

 • imenovanje predstavnikov v Upravni odbor Regionalni razvojni agenciji Posavje, 

 • določanje organiziranosti institucij na ravni razvojne regije ter ustanovitev in izvrševanje upravljavskih pravic v RRA Posavje, 

 • sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije, 

 • nadzor nad delom RRA Posavje, 

 • predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z regijami drugih držav.

Svet regije ima predsednika, ki se določi izmed županov občin ustanoviteljic, njegov mandat je eno leto.  V skladu z Odlokom se predsedniki zamenjujejo po abecednem vrstnem redu občin ustanoviteljic.