REGIONALNO RAZVOJNO NAČRTOVANJE

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju: ZSRR -2) opredeljuje razvojno regiji, dokumente regionalne politike, načrtovanje in izvajanje regionalne politike na ravni regije, dejavnosti in opravljanje razvojnih nalog regije, ukrepe endogene regionalne politike ter regionalne državne pomoči.

V skladu z 18. členom opredeljenega zakona RRA Posavje opravlja splošne razvojne naloge na regionalni ravni:

 • Priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji, 

 • priprava dogovorov za razvoj regije, 

 • izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, 

 • sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,

 • obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanj, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, 

 • prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, 

 • pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. Člena Zakona, kadar jih izvaja Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja organiziranje in 

 • koordinacija in izvajanje drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne politike po predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj (Sveta regije/ Razvojnega sveta regije).


ZSRR-2, v svojem 19. Členu opredeljuje tudi druge razvojne naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu, in to so:

 • izvajanje regijske finančne sheme, 

 • izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,  

 • dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sofinancirana iz evropskih sredstev,

 • izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva ter 

 • izvajanja promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministra in ob soglasju službe (SVLR). 


RRA Posavje tako opravlja širše razvojne naloge v regiji, ki zajemajo ne samo uresničevanje ciljev in prioritet Regionalnega razvojnega programa temveč tudi drugih ukrepov in instrumentov, ki so nujni in ključni za razvojni preboj regije. RRA Posavje tako skupaj z regionalnimi strukturami vzpostavlja pogoje in pripravlja ključne regionalne dokumente in podlage za nadaljnji razvoj regije v obstoječi ali bodoči finančni perspektivi.