PROJEKTI

REGIJSKA GARANCIJSKA SHEMA POSAVJE

RRA Posavje izvaja Regijsko garancijsko sheme, ki deluje pod okriljem Slovenskega regionalnega razvojnega sklada. RRA Posavje je v letu 2015 objavila Javni razpis za ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v regiji Posavje z garancijami Regijske garancijske sheme Posavje, v okviru katerega dodeljuje garancije za bančna posojila za spodbujanje razvoja gospodarstva v regiji Posavje. Skupnega kreditnega potenciala za kredite z garancijami je 3.200.000,00 EUR, garancijskega potenciala pa 1.600.000,00 EUR. Razpis je odprt do porabe sredstev, oz. najkasneje do 15.6.2018, ki je tudi skrajni rok za prijavo.

GARANCIJSKA SHEMA POSAVJE

V okviru Garancijske sheme Posavje je bil v sodelovanju z občinami v mesecu novembru 2016 objavljen Javni razpis za ugodne kredite za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami Garancijske sheme Posavja. Skupnega kreditnega potenciala za kredite z garancijami je 1.316.821,70 EUR, garancijskega potenciala pa 1.053.457,36 EUR. Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje do 30.11.2018.

REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA POSAVJE 2016 - 2022

Regionalna razvojna agencija Posavje izvaja Regijsko štipendijsko shemo. V januarju 2017 smo se prijavili na javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih štipendijskih shem za obdobje 2016 – 2022 in junija 2017 z MDDSZ tudi podpisali Pogodbo o sofinanciranju operacije »Regijska štipendijska shema – Posavska statistična regija«.

Štipendije za nadarjene s področja kulture

V sodelovanju z Občino Krško, Občino Brežice, Občino Sevnica, Občino Kostanjevica na Krki in Občino Radeče ter skladno s Pravilnikom o podeljevanju štipendij s področja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine Sevnica, je RRA Posavje za šolsko leto 2016/2018 podelila 11 štipendij. Vsako leto se predvideva, skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi posameznih občin, razpis za dodelitev štipendij posameznikom, ki se usposabljajo za poklice v umetnosti ter na področju kulturne dediščine.

Ukrepi razvojne podpore na območju občin Radeče, Trbovlje in Hrastnik

ZSRR-2 in Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike določata pogoje ter postopek financiranja na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. To so območja na katerih so se zaradi notranjih strukturnih problemov ali zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšale, da je stopnja registrirane brezposelnosti dosegla kritično mejo 17 %, kamor v Posavju spadata tudi občina Radeče. Problemsko območje z visoko brezposelnostjo po ZSRR-2 je bilo določeno in utemeljeno s Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (Uradni list RS, št. 36/16 in 64/16).

PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA ZA OBČINO RADEČE

V okviru instrumenta Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče, katerega namen je podjetniško usposabljanje brezposelnih oseb s prebivališčem na območju občine Radeče ne glede na starost in stopnjo izobrazbe, s poslovno idejo in izkazanim interesom za razvoj in uresničitev poslovne ideje ter ciljem, da se po zaključku programa v obdobju enega leta po zaključku samozaposlijo, zaposlijo v lastnem podjetju ali zaposlijo pri drugem delodajalcu, poteka letno usposabljanje ene skupine desetih udeležencev.

Izvajanje nalog vodilnega partnerja LAS Posavje za programsko obdobje 2014–2020

Za izvajanje ukrepov CLLD v programskem obdobju 2014–2020 se je v skladu z določili Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014– 2020 (Uradni list RS št. 42/15, 28/16 in 73/16) na območju celotne regije Posavje v letu 2015 vzpostavilo javno-zasebno partnerstvo z nazivom: Lokalna akcijska skupina Posavje 2014–2020 (v nadaljevanju LAS Posavje). Vodilni partner LAS Posavje je RRA Posavje, ki je oddala vlogo za pridobitev statusa delujoče LAS in s tem pravic do upravljanja s sredstvi CLLD za programsko obdobje 2014–2020.

Regionalno skrbništvo investicijskih priložnosti 

RRA Posavje izvaja v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija naloge regionalnega skrbništva investicijskih priložnosti na območju regije Posavje. Projekt regionalnega skrbništva vključuje opravljala naloge identifikacije, zbiranja, popisovanja in ažuriranja specifičnih podatkov o sledečih zadevah: investicijske priložnosti (identifikacija in vpis v SPOT-IP aplikacijo), regionalni / lokalni strateški dokumenti (strategije, OPN, OPPN), poslovne in druge cone (aktivnosti, širitve, zasedenost, opremljenost, proste kapacitete), tuje investicije v regiji, struktura poslovnega okolja. RRA Posavje v sklopu projekta nadalje izvaja aktivnosti za promocijo in trženje investicijskih priložnosti, delavnice za izobraževanje novih vpisovalcev investicijskih priložnosti v SPOT-IP aplikacijo in ostalih podatkov, obveščanje tujih in domačih investitorjev o investicijskih priložnostih in prostih kapacitetah poslovnih con v regiji,obveščanje oz. informiranje podjetij iz regije o ponudbah tujih in domačih investitorjev. Cilji regionalnega skrbništva so zagotavljanje ažurnih podatkov o investicijskih priložnostih, poslovnih conah in strukturi poslovnega okolja, pretočnost informacij iz lokalnega / regionalnega nivoja na državni nivo in obratno, dvig kompetenc na regionalnem nivoju ter posledično več realiziranih investicij, več delovnih mest in več izvozno orientiranih podjetij.

Vpisane investicijske priložnosti so na ogled v spletnem investicijskem katalogu Invest Slovenia, ki je dostopen preko povezave TU