OKOLJE IN PROSTOR

RRP 2014 - 2020 - oblikovanje regijskih projektov

Z namenom priprave celovitih regijskih projektov in oblikovanja morebitnih partnerstev ter sodelovanja se bodo v naslednjih dneh na delovnih srečanjih sestali tako predlagatelji projektov kot ostali zainteresirani.

V nadaljevanju posredujemo razpored vseh delovnih sestankov, namenjenih integraciji in skupnemu oblikovanju projektnih predlogov:

Delovna skupina

Datum

Ura

Tema

Človeški viri

12.11.2013

9.00

Projektni predlogi na temo socialne integracije in zdravja

13.11.2013

9.00

Projektni predlog - vzpostavitev bivalnih enot

13.11.2013

11.00

Projektni predlogi na temo socialnega podjetništva, NVO

14.11.2013

9.00

projektni predlogi na temo neformalnega izobraževanja

Infrastruktura okolje, prostor, energetika

 

15.11.2013

8.30

Komunala, odpadki, vodni viri, energetska sanacija javnih stavb, trajnostna raba OVE

11.00

Park & drive

Vse delovne skupine

  18.11.2013

9.00

Podjetništvo na vseh ravneh

Gospodarstvo

19.11.2013

9.00

Lesno - predelovalni center

12.00

Tehnološko-inovativni center, poslovne cone, izobraževalni center, promocija Posavja

Podeželje s kmetijstvom

Turizem, kultura,narava

20.11.2013

10.00

Podeželje s kmetijstvom

13.00

Turizem, kultura in narava:

Kolesarske steze s postajališči, revitalizacija posavskih reka, turistično rekreacijski centri ob HE, dostopna dediščina in arheološke zgodbe, revitalizacija objektov in javne kulturne infrastrukture v mestih, zeleni turizem, ki temelji na varstvu narave v zavarovanih območjih narave, promocija, distribucija, in razvoj turistične ponudbe Posavja ( RDO Posavje) , Sotla-Sutla