RRP regije Posavje 2021-2027 - 2. osnutek

Priprava Regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2021-2027

Decembra 2019 je bil pripravljen 1. osnutek strateškega dela RRP in posredovan MGRT. Regija se je aktivno vključila tudi v pripravo izhodišč na ravni Vzhodne kohezijske regije.

Za pripravo programskega dela je RRA Posavje 12. 8. 2020 objavila poziv za posredovanje predlogov projektnih vsebin na spletni strani, na družbenem omrežuje FB in pozvala partnerje tudi preko e-pošte.

Prejeti predlogi projektov oz. projektnih vsebin so bili umeščeni v prioritete in ukrepe RRP. Prejeti predlogi so bili obravnavani na online posvetovanjih z deležniki v regiji, ki so potekala za vsako razvojno prioriteto posebej od 9.12 do 14.12.

Programski del RRP je v tej fazi še v precejšnji meri indikativne narave.  Gre za živ dokument, ki se bo dopolnjeval skladno s prepoznanimi priložnostmi in razpoložljivostjo virov financiranja.  

2. Osnutek RRP 2021-2027 regije Posavje si lahko ogledate tukaj: RRP 2021_2027 december 2020 - 2. osnutek.pdf