Predstavitev udeležencev

Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015

 

Regionalna razvojna agencija obvešča, da v okviru javnega razpisa P2R Slovenski podjetniški sklad podeljuje spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.

 

Zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev ob sprejemu rebalansa državnega proračuna za leto 2015, je Slovenski podjetniški sklad na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja razpisal enoten javni razpis za subvencije za novoustanovljena podjetja na vseh problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.

 

Namen produkta je spodbuditi zagon novo ustanovljenih podjetij v problemskih območjih, izboljšanje poslovanja in realizacijo razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti podjetij v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanje lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih. 

 

Navedeni razpis nadomešča inštrument 5.2.2 Finančne spodbude za novonastala podjetja navedene po Programu spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

 

Razpis je za Posavje namenjen podjetnikom, ki imajo sedež v občini Radeče ter so podjetja registrirali v obdobju med 1. 1. 2013 ter 27. 3. 2015. Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s posameznim podprtim projektom. To so stroški materialnih naložb, obratni stroški, stroški najema opreme in najema poslovnih prostorov itd,.... Subvencija se odobri torej za opravičene stroške nastale od 1.1.2014 do 30.9.2015.

 

Maksimalna višina subvencije iz ciljne skupine P2R je 20.000 EUR.

 

Rok za predložitev vlog je: 31.3.2015.


Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 17/2015 z dne 13.3.2015