Aktualni razpisi

Sprememba drugega javnega poziva za vključitev udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za Občino Radeče

 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002-ZDT-B, 56/2002ZJU, 127/2006- ZJZP, 14/2007- ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 14/13-popr.), 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/13-ZIPRS1415 in 38/2014-ZIPRS1415-A), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Ur.l. RS, št. 104/12 in 102/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13 in 9 9/2014-ZRTVS-1A, 25/14-ZSDH-1 in 38/14), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 24/11 in 16/13), sklepa Vlade RS št. 00726-19/2013 z dne 25.7.2013, Sklepa št. 00726-19/2013/7 o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (Uradni list RS, št. 63/13), Mnenja Ministrstva za finance o shemi »de minimis« pomoči »Podjetno v svet podjetništva v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018«, št. 440-40/2014 z dne 30.10.2014, Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018, Sklepa št. 41013-51/2014/4, da se v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2014-2017, v skladu s sklepom Vlade RS št. 00726-19/2013/7 z dne 25.7.2013, uvrsti nov projekt, ki izhaja iz evidenčnega projekta 1536-11-0022 ''Dodatni ukrepi za problemska območja'' – 2130-14-8202 ''Podjetno v svet podjetništva HRT« in Pogodbe o izvajanju in financiranju instrumenta 5.2.1 Podjetno v svet podjetništva v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2019, št. C2130-14P999004

Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, Krško, objavlja:

 

spremembo drugega javnega poziva za vključitev v instrument

 

»Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče«


v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti  in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju  v obdobju 2013 – 2018

 

Drugi javni poziv se spremeni v 7. točki  tako, da se ta glasi:

 

  1. Način prijave, odpiranje vlog, obveščanje o izboru

Prijave (obrazec št. 1) s priloženim izpolnjenim vprašalnikom (obrazec št. 2), priloženim življenjepisom in fotokopijo dokazila o izobrazbi lahko oddate v tajništvu RRA Posavje najkasneje do 25.05.2015 do 14.00 ure ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško najkasneje do 25.05.2015 (velja poštni žig tega dne).

 

Na sprednji strani kuverte mora biti (poleg naslova naslovnika) oznaka: ''Ne odpiraj! Prijava na Javni poziv za vključitev v program PVSP za Radeče.'' Na zadnji strani kuverte mora biti naveden pošiljatelj.

 

Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno (1) prijavo.

 

Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo zavržene ter vrnjene pošiljatelju.

 

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.

 

Odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog bo izvedeno v roku osmih dni od zadnjega možnega roka za prijavo. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.

 

V primeru formalno nepopolnih vlog je možna dopolnitev vloge v roku petih dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi, vendar obrazec št. 1 (prijava) ter obrazec št. 2 (vprašalnik) ne moreta biti predmet dopolnitve. Predmet dopolnjevanja sta lahko življenjepis ter fotokopija dokazila o izobrazbi. Dopolnitve mora prijavitelj posredovati na isti način kot prijavo.

 

Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku, bodo zavržene. V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.

 

Komisija bo prijavitelje, ki bodo izpolnjevali pogoje tega poziva ter ustrezali merilom, navedenim pod šesto točko javnega poziva, pisno pozvala na razgovore. O izboru bodo prijavitelji pisno obveščeni. Z izbranimi prijavitelji bo po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu podpisana pogodba o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev, predvidoma z začetkom delovnega razmerja v mesecu juniju 2015.

 

Dokumentacija o spremembi javnega poziva je na voljo tukaj (*pdf) ali tukaj (*doc).