Aktualno o projektu

Sprememba Javnega razpisa sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Posavske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2014/2015

Na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13 in 99/13-ZUPJS-C; v nadaljevanju: ZŠtip‑1), Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14; v nadaljevanju: Pravilnik) ter Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja Regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2014/2015 objavljenega s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije dne 26. 09. 2014 v Uradnem listu RS št. 69/2014 ter Sklepa o izboru operacije z dne 06. 11. 2014 št. 11021-5/2014-6, Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje) objavlja dne 11.2.2015

 

spremembo Javnega razpisa sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Posavske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2014/2015 

 

Javni razpis se spremeni v 2. točki: VREDNOST RAZPISA IN VIŠINA SOFINANCIRANJA tako, da se ta glasi:

 

Vrednost razpisa je 51.634,97 EUR. Sofinanciranje se dodeli za šolsko/študijsko leto 2014/2015. Sredstva, ki jih zagotavlja RRA Posavje znašajo 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače skladno z ZŠtip-1, preostalo polovico zagotavljajo delodajalci v skladu s Pogodbo o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu, sklenjene med delodajalcem in RRA Posavje.

 

Dokumentacija o spremembi javnega poziva je na voljo tukaj.