Phoenix

Sprememba prvega javnega poziva za vključitev udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za Občino Radeče

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002-ZDT-B, 56/2002ZJU, 127/2006- ZJZP, 14/2007- ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 14/13-popr.), 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/13-ZIPRS1415 in 38/2014-ZIPRS1415-A), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Ur.l. RS, št. 104/12 in 102/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13 in 9 9/2014-ZRTVS-1A, 25/14-ZSDH-1 in 38/14), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 24/11 in 16/13), sklepa Vlade RS št. 00726-19/2013 z dne 25.7.2013, Sklepa št. 00726-19/2013/7 o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (Uradni list RS, št. 63/13), Mnenja Ministrstva za finance o shemi »de minimis« pomoči »Podjetno v svet podjetništva v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018«, št. 440-40/2014 z dne 30.10.2014, Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018, Sklepa št. 41013-51/2014/4, da se v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2014-2017, v skladu s sklepom Vlade RS št. 00726-19/2013/7 z dne 25.7.2013, uvrsti nov projekt, ki izhaja iz evidenčnega projekta 1536-11-0022 ''Dodatni ukrepi za problemska območja'' – 2130-14-8202 ''Podjetno v svet podjetništva HRT« in Pogodbe o izvajanju in financiranju instrumenta 5.2.1 Podjetno v svet podjetništva v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2019, št. C2130-14P999004

Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, Krško, objavlja:

 

spremembo prvega javnega poziva za vključitev v instrument

»Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče«

v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti  in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju  v obdobju 2013 – 2018

 

Prvi javni poziv se spremeni v 2. točki in 3. točki tako, da se ti dve točki glasita:

 

2. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je vključitev predvidoma desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje občine Radeče«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018 (v nadaljevanju Program).

 

3. Namen in cilji poziva oziroma programa

Namen programa je podjetniško usposabljanje brezposelnih oseb, s ciljem, da bi se po zaključku programa samozaposlili, zaposlili v lastnem podjetju ali zaposlili pri drugem delodajalcu. Cilji programa so zagotavljanje podpore, zlasti v obliki usposabljanja, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu in povečanje zaposlovanja ter zagon novih podjetij. Ciljna skupina so osebe, izbrane na podlagi tega javnega poziva, s stalnim prebivališčem na območju Občine Radeče, ki so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne glede na starost in stopnjo izobrazbe, s poslovno idejo in izkazanim interesom za razvoj in uresničitev poslovne ideje ali idej.

 

Program je usmerjen v razvoj podjetništva med brezposelnimi osebami, njihova vključitev v program pa pomeni obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru programa pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo.

 

Izvedba tega javnega poziva je del Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018, ki se bo izvajal na celotnem problemskem območju, izvajali pa ga bosta Regionalna razvojna agencija Posavje in Regionalni center za razvoj d.o.o. Zasavje, vsak za svoje območje po enakem programu.

V letu 2015 bosta v program predvidoma vključeni dve skupini po 10 udeležencev v Posavju, v občini Radeče. Vsak od partnerjev bo pred vključitvijo nove skupine objavil javni poziv za področje občin, ki jih v skladu s  Programom pokriva.

 

Program se bo v Posavju izvajal v prostorih RRA Posavje, CKŽ 2, Krško in prostorih Doma kulture Radeče, Gledališka pot 2, Radeče. Za čas usposabljanja, ki traja štiri mesece, bodo udeleženci redno zaposleni na RRA Posavje. Za to obdobje jim pripada plača v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci prve skupine se bodo v program vključili z januarjem oziroma februarjem 2015.

 

Udeleženci bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo morali pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

 

Dokumentacija o spremembi javnega poziva je na voljo tukaj.