TERA


Regionalna razvojna agencija kot projektni partner sodeluje v projektu Razvoj celostnega pristopa za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju, temelječega na vzpostavitvi večdeležniških regionalnih sistemov in lokalnih partnerstev (akronim: TERA), ki je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, kateri se financira iz sredstevNorveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021 in sredstev slovenske udeležbe. Skupna vrednost projekta znaša 499.750,00 EUR.


PROJEKTNI AKRONIM: TERA

DATUM ZAČETKA: 1. 6. 2022

DATUM KONCA: 30. 4. 2024


Opis projekta

Projekt TERA naslavlja izzive usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v ruralnem okolju, s poudarkom na nizki ozaveščenosti o možnostih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja med ženskami in moškimi na podeželju, izrazito slabši ekonomski neodvisnosti žensk na podeželju, fragmentacijo deležnikov v regiji pri naslavljanju izzivov usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter fizične odmaknjenosti in oteženega dostopa do javnih sredstev.

 • Z vzpostavitvijo lokalnih sistemov in partnerstev v Posavju in Pomurju bo projekt doprinesel k vključitvi problematike na agendo regije in s tem preseganju razdrobljenosti lokalnih akterjev na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju,

 • z večdeležniškim pristopom bo akterje v regiji senzibiliziral za prepoznavanje problematike in jih opolnomočil z orodji za prenos dobrih praks in razvitega prilagojenega programa ukrepov v prakso,

 • s pilotno vzpostavljenimi regijskimi in lokalnimi partnerstvi v Posavju in Pomurju projekt stremi k izboljšanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju.


Partnerji projekta:

 • Razvojni center Murska Sobota (vodilni partner)

 • Regionalna razvojna agencija Posavje

 • Inštitut za preučevanje enakosti spolov Maribor

 • Zveza slovenske podeželske mladine

 • Center za razvoj trajnostne družbe Murske Sobote z.o.o.

 • ENRI: Høgskolen i Innlandet: Inland University of Applied Sciences (norveški partner)


Norveški finančni mehanizem

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR.

Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Skupna višina sredstev v okviru Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2014–2021 znaša 1,25 milijarde EUR. Prednostna področja v tem obdobju so naslednja:


#1 inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;

#2 socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;

#3 okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;

#4 kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;

#5 pravosodje in notranje zadeve.


Več na spletnih povezavah: 

https://www.norwaygrants.org

https://www.norwaygrants.si

https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/


Kontaktna oseba za vsa vprašanja glede projekta TERA:

Nataša Šterban, vodja službe za projektno sodelovanje

e-naslov: natasa.sterban@rra-posavje.si, tel.:07/488 10 51

Tjaša Veble, področna svetovalka II

e-naslov: tjasa.veble@rra-posavje.si , tel.: 07/488 10 42


Image title


»Sodelujemo skupaj za vključujočoEvropo«


TERA project abstract

Regional development agency Posavje acts as a project partner in the Approach for Enhancing Work-Life Balance of Professional and Private Life in Rural Areas, Based on the Establishment of Multi-Stakeholder Regional Systems and Local Partnerships (acronym: TERA) project, financed by the Norway grants 2014 – 2021 and Republic of Slovenia, Government Office for Development and European Cohesion Policy (national contribution). The total budget of the project sums up to 499.750,00 EUR.


PROJECT ACRONYM: TERA

PROJECT START DATE: 1. 6. 2022

PROJECT END DATE: 30. 4. 2024


Project summary:

The project entitled TERA addresses the work-life balance in rural areas. The multifaceted burden of women, accompanied by non-recognition of their role and contribution to the household(s), agriculture and wider community on the one hand, and the deep-rooted gender stereotypes of men in rural areas on the other, contribute to the high absence of women in rural socio-economic environment.

In this context, the project addresses the challenges of work-life balance in rural areas, namely: ow awareness of the possibilities for work-life balance in rural areas, markedly deteriorating economic independence of women in rural areas, fragmentation of stakeholders in the region in addressing the challenges of work-life balance, physical remoteness and thus difficult access to (public) services.

Based on this, the main goal of the project is to empower men and women in rural areas to effectively address the challenges of work-life balance, with which the project establishes local systems and partnerships in Posavje and Pomurje for achieving work-life balance. The specific objectives of the project are: (1) to involve 100 stakeholders in two established multi-stakeholder local partnerships in Pomurje and Posavje region to foster work-life balance in rural areas; (2) to include 500 people living rural areas in educational and awareness-raising program to facilitate work-life balance in rural areas; (3) to include 40 mentors in an active mentoring scheme for the implementation of workshops of the educational and awareness program for men and women from rural areas.


Project partners:

 • Development Centre Murska Sobota (lead partner)

 • Regional Development Agency Posavje

 • Gender Equality Research Institute

 • Slovenian Rural Youth Association

 • Center for the Development of a Sustainable Society

 • ENRI: Høgskolen i Innlandet: Inland University of Applied Sciences (Norwegian partner)


Norway Grants

The Norway Grants and the EEA Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe.

Through the Norway Grants and the EEA Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014.

Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion.


The priorities for this period are:

#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work

#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction

#3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy

#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights

#5 Justice and Home Affairs


For more information on the Norway Grants, please visit the following web pages: 

https://www.norwaygrants.org

https://www.norwaygrants.si/en

https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/


For more information on TERA project, please contact:

Nataša Šterban, Head of Department for Project Cooperation

e-mail: natasa.sterban@rra-posavje.si, telephone number: 07/488 10 51

Tjaša Veble, sectoral adviser

e-mail: tjasa.veble@rra-posavje.si, telephone number.: 07/488 10 42


Image title


»Working together for an inclusive Europe«