TURIZEM

Turizem

Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost v Posavju, zato je razvoj turizma ena od treh temeljnih usmeritev Regionalnega razvojnega programa in razvoja regije Posavje v obdobju 2007–2013.

Integralni turistični produkti (ITP)

Turistične ponudbe je v posavski regiji veliko, vendar je glavni izziv ta, da je ponudba precej razdrobljena. S tega stališča so glavna prizadevanja usmerjena v povezovanje turistične ponudbe ter oblikovanje celovitih in edinstvenih integralnih turističnih produktov (ITP). To pomeni, da se ponudba ustrezno prilagodi posameznim ciljnim skupinam, hkrati pa se male, srednje in velike ponudnike med seboj poveže v skupne prepoznavne projekte.

Skupaj zmoremo več

Eden izmed ključnih ciljev za nadaljnji uspešen razvoj destinacije Posavje je iskati kontinuirane vire financiranja skupnih projektov različnih turističnih ponudnikov, pri čemer se vzpodbuja sodelovanje med večjimi in manjšimi ponudniki, ki si s skupnimi močmi zagotovijo učinkovito promocijo in nadgradnjo obstoječe turistične ponudbe. Na ta način se vzpostavlja daljnosežna mreža turističnih ponudnikov, katere končni skupni rezultat je dvig števila turistov v regiji Posavje, povečanje zasedenosti kapacitet ter višja potrošnja.

Temeljna področja nadaljnjega razvoja turizma v Posavju:

  • aktivne počitnice (športni in doživljajski turizem, kolesarske steze),

  • zdravje in dobro počutje (zdravilišča in wellness),

  • eno-gastronomija (Kulinarika in vino – vinske ceste),

  • turizem na podeželju,

  • naravni, kulturni in mladinski turizem.

Posavje polno priložnosti si lahko ogledate preko promocijskega filma tukaj.

Vodilna destinacija (DMMO) Čatež in Posavje

Model makro destinacij (skupaj s področjem razvoja produktov) je prva od šestih politik v novi Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, ki predstavlja temeljno razvojno in trženjsko platformo tako za aktivnosti Slovenske turistične organizacije (STO) kot tudi za Direktorat za turizem pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

STO je oblikovala in usklajevala t.im. »Model makro destinacij«, kot ga je zasnovala Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. V prvi fazi so potekala usklajevanja z destinacijami, ki jih je ta strateški dokument opredelil kot vodilne (skupaj jih je 34 in predstavljajo kar 97 odstotkov vseh prenočitev v Sloveniji) – za vsako destinacijo je bil tako identificiran nosilec oziroma DMMO (destinacijska management in marketing organizacija), ki na lokalni ravni skrbi za strateški razvoj destinacije, upravljanje izkušnje obiskovalca, razvoj produktov in trženje. Ti partnerji bodo v aktivnem procesu usklajevanja s STO v okviru modela povezano in sodelovalno delali na trženjskih in razvojnih vsebinah.

Trojni pomen MMD:

  1. bolj učinkovito komuniciranje in promocija na krovni ravni slovenskega turizma (ter hkrati bolj jasno produktno komuniciranje in razvrstitev na ravni destinacij/ponudnikov),

  2. krepitev vertikalnih povezav od krovne (STO in MGRT) do destinacijske ravni (ter gospodarstva) ter

  3. aktivno razvojno-izobraževalno delo z destinacijami za krepitev kompetenc DMMO-jev (Destination Management & Marketing Organisation) na področju destinacijskega managementa (razvoj produktov, management izkušnje obiskovalcev na destinaciji, management tokov, strateški razvoj destinacije, znamčenje, »content« …).

Predstavitev Modela makrodestinacij tukaj.

Pomembni dokumenti

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021

Strategija razvoja turistične destinacije Posavje 2011-2015