TURIZEM

Turizem

Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost v Posavju, zato je razvoj turizma ena od treh temeljnih usmeritev Regionalnega razvojnega programa in razvoja regije Posavje v obdobju 2021–2027. 

RRA Posavje vizijo, da bo Posavje do leta 2030 trajnostna, zelena, vitalna in varna regija po korakih uresničuje in ohranja v načrtih za nadaljnje delo.

V skladu z Novo Strategijo slovenskega turizma 2022-2028 je Slovenija zelena butična destinacija za 5-zvezdična doživetja. Slovenija je pomembno napredovala pri uresničevanju zelene, aktivne in zdrave destinacije za individualnega gosta, ki ceni naravo, zdravje, kulturna doživetja in avtentični karakter lokalnih skupnosti.

Integralni turistični produkti (ITP)

Turistične ponudbe je v posavski regiji veliko, vendar je glavni izziv ta, da je ponudba precej razdrobljena. S tega stališča so glavna prizadevanja usmerjena v povezovanje turistične ponudbe ter oblikovanje celovitih in edinstvenih integralnih turističnih produktov (ITP). To pomeni, da se ponudba ustrezno prilagodi posameznim ciljnim skupinam, hkrati pa se male, srednje in velike ponudnike med seboj poveže v skupne prepoznavne projekte.

Skupaj zmoremo več

Eden izmed ključnih ciljev za nadaljnji uspešen razvoj destinacije Posavje je iskati kontinuirane vire financiranja skupnih projektov različnih turističnih ponudnikov, pri čemer se vzpodbuja sodelovanje med večjimi in manjšimi ponudniki, ki si s skupnimi močmi zagotovijo učinkovito promocijo in nadgradnjo obstoječe turistične ponudbe. Na ta način se vzpostavlja daljnosežna mreža turističnih ponudnikov, katere končni skupni rezultat je dvig števila turistov v regiji Posavje, povečanje zasedenosti kapacitet ter višja potrošnja.

Temeljna področja razvoja turizma v Posavju:

 • aktivne počitnice (športni in doživljajski turizem, kolesarske steze),

 • zdravje in dobro počutje (zdravilišča in wellness),

 • eno-gastronomija (Kulinarika in vino – vinske ceste),

 • turizem na podeželju,

 • naravni, kulturni in mladinski turizem.

Posavje polno priložnosti si lahko ogledate preko promocijskih filmov tukaj.

Vodilna destinacija Čatež in Posavje

STO je v drugi polovici 2017 vzpostavila tesno povezavo z vsemi vodilnimi destinacijami, preko koordinacije štirih produktno-izkustvenih makro destinacij: Alpska Slovenija, Mediteranska Slovenija, Termalna Panonska Slovenija in Osrednja Slovenija & Ljubljana. Strategija je opredelila 35 vodilnih destinacij, ki skupaj predstavljajo 97,8 odstotkov vseh prenočitev v Sloveniji, hkrati pa model spodbuja razvojno in trženjsko vključevanje tudi manjših destinacij.

Trojni pomen Modela makro destinacij:

 1. bolj učinkovito komuniciranje in promocija na krovni ravni slovenskega turizma (ter hkrati bolj jasno produktno komuniciranje in razvrstitev na ravni destinacij/ponudnikov),

 2. krepitev vertikalnih povezav od krovne (STO in MGRT) do destinacijske ravni (ter gospodarstva) ter

 3. aktivno razvojno-izobraževalno delo z destinacijami za krepitev kompetenc DMMO-jev (Destination Management & Marketing Organisation) na področju destinacijskega managementa (razvoj produktov, management izkušnje obiskovalcev na destinaciji, management tokov, strateški razvoj destinacije, znamčenje, »content« …).

Predstavitev Modela makrodestinacij tukaj.

Regija Posavje pokriva območje vodilne destinacije Čatež in Posavje. RRA Posavje izvaja skladno s pridobljenim soglasjem, ki ga je podalo vseh šest občin Posavja, funkcijo nosilca razvoja in promocije turizma v vodilni destinaciji Čatež in Posavje. Projekt nudi podporo razvoju novih integralnih turističnih produktov ter novega butičnega turističnega doživetja po merilih 5-zvezdičnih doživetij vodilne destinacije Čatež in Posavje, vključno z digitalno prenovo in nadgradnjo spletne strani www.posavje.com ter vzpostavitvijo novih digitalnih komunikacijskih orodij.

Skupno upravljanje destinacije temelji na partnerstvu oziroma povezovanju in sodelovanju turističnih ponudnikov, javnega in civilnega sektorja pri uresničevanju razvojnih prioritet in razvojnih projektih s področja turizma na ravni regije Posavje.

Nosilni produkti makro destinacije Termalna Panonska Slovenije, katere del je vodilna destinacija Čatež in Posavje, so:

 • Zdravje & dobro počutje (celoletni produkt, ki se osredotoča na zdravje, preventivo, wellness, sprostitev in termalna vodna doživetja za obiskovalce vseh starosti);

 • Gastronomija (srčna gastronomija, ki temelji na lokalni proizvodnji in receptih, ki jo podpirajo kakovostna vina in pivo) in

 • Turizem na podeželju (celoletni turizem, ki temelji na ponudbi turističnih kmetij, manjših ponudnikov in zidanic ter na avtentičnih doživetjih podeželja).

Sekundarni/podporni produkti makro destinacije Termalna Panonska Slovenije so:

 • outdoor,

 • doživetja narave,

 • kultura,

 • športni turizem in

 • posebni interesi (zidanice, arheološki turizem, romarski turizem idr.)

Pomembni dokumenti

Strategija slovenskega turizma 2022-2028

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021

Strategija razvoja turistične destinacije Posavje 2011-2015