Ugodni viri financiranja za mikro, mala in srednja podjetja na problemskih in obmejnih problemskih območjih

Regionalna razvojna agencija Posavje obvešča, da sta objavljena dva javna razpisa za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) na problemskih in obmejnih problemskih območjih, in sicer:

  • P7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji,

ki ga je objavil Slovenski podjetniški sklad. Predmet javnega razpisa so mikrokrediti za MSP iz problemskih območij z visoko brezposelnostjo in iz obmejnih problemskih območij.                                

Upravičeni vlagatelji so MSP, ki imajo na dan oddaje vloge sedež podjetja ali obrata na problemskem območju z visoko brezposelnostjo, kamor sodi območje občine Radeče, ali na obmejnem problemskem območju, kamor sodijo območja občin Bistrica ob Sotli, Brežice in Kostanjevica na Krki, vsaj zadnjih 6 mesecev.

Višina kredita je od 5.000,00 do 25.000,00 EUR, z ročnostjo kredita od 12 do 60 mesecev, pri čemer je najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice 6 mesecev. Obrestna mera je fiksna in znaša 1,1%.

Med upravičene stroške sodijo: naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva (nakup opreme, licenc, patentiranih pravic, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov), strošek materiala in trgovskega blaga, strošek storitev, strošek dela. Upravičenost nastanka stroškov je največ 4 mesece pred oddajo vloge in največ 8 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov. Rok za oddajo vlog je: 1.9.2020 in 1.10.2020

  • Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih,

ki ga je objavil Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželje (Slovenski regionalni razvojni sklad). Predmet razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih.

Upravičeni vlagatelji so MSP, ki izvajajo projekt in imajo registriran sedež podjetja ali poslovno enoto na problemskem (kamor sodi območje občine Radeče) ali obmejnem problemskem območju (kamor sodijo območja občin Bistrica ob Sotli, Brežice in Kostanjevica na Krki). Pogoj je, da je vlagatelj vpisan v sodni register pred 1.1.2018.

Višina zaprošenega posojila je min 5.000,00 EUR, max 50.000,00 EUR. Gre za brezobrestno posojilo, s skupno dobo vračanja do 60 mesecev, z vključenim moratorijem do največ 6 mesecev, pri čemer je delež sofinanciranja do 100% upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.

Med upravičene stroške sodijo: nakup poslovnih zgradb/poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, gradnja ali adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, nakup nove ali rabljene opreme, nakup novih ali rabljenih delovnih strojev, neopredmetena sredstva, administrativni stroški, stroški materiala, stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, stroški transportnih storitev, stroški sejmov, reklame in reprezentance, stroški plač in povračil v zvezi z delom, drugi operativni stroški. Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1.2.2020. Skrajni rok za zaključek projekta je 30.6.2021. Rok za oddajo vlog je: 24.8.2020 in 9.10.2020

Za vsa dodatna vprašanja se prijavitelji lahko obrnejo na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, na: agencija@rra-posavje.si  (07 488 10 40) ali na: tina.gorenjc@rra-posavje.si (07 488 10 48). Razpisna dokumentacija javnega poziva je na voljo tudi na spletni strani: https://www.rra-posavje.si/.