REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA
POSAVJE

Upravljanje LAS Posavje

Evropska unija je leta 2007 izvajanje tega pristopa vključila v splošno politiko razvoja podeželja, to je v 4. os Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013, s ciljem, da se ta pristop uveljavi v preostalih treh oseh, ki pokrivajo področje kmetijstva in širše razvoja podeželja. V tem programskem obdobju je tudi Slovenija prvič pridobila možnost črpanja teh sredstev, to je 20 let po tistem, ko so to metodo in s tem sredstva LEADER že lahko črpale danes najbolj razvite regije in območja. Zato je ključno, da se s pomočjo dobrih praks, ki so se razvile v tem obdobju drugje po Evropi, to metodo naučimo uporabiti tako pri razvojnem načrtovanju kot tudi pri pripravi in izvajanju projektov na področju podeželja, kamor po metodologiji OECD sodi celotno območje razvojne regije Posavje.

RRA Posavje je v letih 2007-2008 na ravni razvojne regije Posavje vzpostavila vse potrebne pogoje za črpanje sredstev LEADER, to je povezala javne, zasebne in nevladne partnerje z območja vseh šestih občin v javno-zasebno partnerstvo Lokalno akcijsko skupino Posavje (v nadaljevanju LAS Posavje), ki so ji bila z odločbo Ministrstva za kmetijstvo v upravljanje za programsko obdobje na podlagi kvalitetne prijave dodeljena evropska sredstva LEADER v skupni višini 1,6 mio EUR.

To se edina evropska sredstva, ki jih dobi v upravljanje lokalni nivo, v našem primeru je to LAS Posavje. To pomeni, da LAS sama določi, za katere namene in projekte bodo ta sredstva namenjena. To je pravica in hkrati velika odgovornost, saj mora biti poraba sredstev skladna z vsemi evropskimi in nacionalnimi predpisi. Do 20 % omenjenih sredstev se lahko nameni za delovanje LAS, ki obsega usposabljanje članov in druge zainteresirane javnosti za izvajanje pristopa LEADER, 80 % pa za sofinanciranje projektov, ki so bili pripravljeni in izvajani po pristopu LEADER. Delovanje LAS in konkretnih izvedbenih projektov je sofinancirano v višini 85 % neto vrednosti, razliko za delovanje zagotovijo člani LAS Posavje s plačevanjem letne članarine, za projekte pa projektni partnerji. V partnerstvu je trenutno 34 članov, med njimi je tudi vseh 6 občin razvojne regije Posavje.

Ob začetku delovanja LAS Posavje je bila sprejeta odločitev, da se bodo LEADER sredstva med upravičene nosilce projektov delila na podlagi javnih pozivov, ki jih bo objavila LAS Posavje.

Zakoniti zastopnik LAS Posavje je RRA Posavje. Hkrati so člani LAS leta 2008 izbrali RRA Posavje za upravljavca. To pomeni, da LAS Posavje na podlagi ključnih ciljev delovanja, ki so zapisani v dokumentu Lokalna razvojna strategija LAS Posavje za območje razvojne regije Posavje 2007-2013, sprejme vsako leto operativni program dela, RRA Posavje pa kot njen upravljavec v sodelovanju z LAS Posavje in njegovimi organi skrbi za njegovo uresničitev.

LAS Posavje ima svoje spletno stran, na kateri so predstavljeni delovanje in projekti: http://www.las-posavje.si/Kontakt:


las.posavje@rra-posavje.si
tel.: 07/488 10 43